Smidig användning av material i separata filer i realproven och i proven i matematik

Vid sammanställningen av proven inför studentexamen hösten 2018 konstaterades att det finns ett behov av att ge eventuellt sådant material som ges som separata filer, och är avsett att behandlas i olika program, i de olika programmens egna filformat för att det ska vara lättare för examinanderna att använda materialet. För varje fil är det möjligt att ange vilket program den är avsedd för. Examinanden kan själv välja med vilket program i provsystemet hen behandlar materialet.

I provet i fysik 28.9.2018 gavs materialet både i så kallat ursprungsformat och i csv-format. I fortsättningen skulle filer som direkt kan öppnas i de olika programmen vara det huvudsakliga formatet.