Provdagarna för studentexamen våren 2020

Studentexamensnämnden har fattat beslut gällande provdagarna för studentexamen våren 2020. Våren 2020 börjar examen med läskompetensprovet i modersmålet och proven i finska och svenska som andraspråk tisdagen den 10 mars. På den sista provdagen skrivs proven i psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi. Tidtabellen för studentexamen våren 2020 finns på nämndens webbplats.

Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen av speciellt proven med stort antal deltagare. Tidtabellen för provdagarna inverkar både på när examensresultaten blir färdiga och på schemaläggningen av arbetet i gymnasierna. Resultaten från studentexamen behövs i ett så tidigt skede som möjligt bland annat för studenturvalet för fortsatta studier. Tillräckligt med tid bör dock reserveras för både den preliminära och den slutgiltiga bedömningen.

Studentexamen börjar genast veckan efter sportloven. Därför har inga prov placerats på måndagen den första veckan, utan denna dag är reserverad för att bygga examensnätet i provlokalerna.

Eftersom proven i läs- och skrivkompetens i modersmålet ordnas efter varandra samma vecka ändras tidtabellen för den preliminära bedömningen av modersmålsproven så att det finns rimligt med tid för att den ska kunna genomföras. Vidare beaktas att tiden mellan de olika proven i realämnena och mellan proven i främmande språk är kort då det gäller lärare som bedömer prov i flera än ett ämne. Anvisningar om tidtabellen för den preliminära bedömningen ges separat till gymnasierna.

Från och med hösten 2018 har vissa prov ordnats på direkt efter varandra följande dagar. Att ordna proven direkt efter varandra gör att examensomgången är kortare och underlättar de praktiska arrangemangen vid gymnasierna, som till exempel att bygga examensnät för prov med många deltagare. Direkt på varandra följande prov påverkar dock samtidigt examinandernas chans att ta igen sig mellan proven. Vid examen hösten 2018 utförde cirka 7,8 % av examinanderna prov på två direkt efter varandra följande dagar. Antalet anmälda till de prov som ordnades direkt efter varandra hösten 2018 var dock detsamma eller till och med något högre än antalet anmälda till motsvarande prov föregående höst. Enligt den enkät som gjordes efter höstens examen hade 62 % fäst uppmärksamhet vid den nya tidtabellen för proven, men för de allra flesta av dem som svarade på enkäten hade tidtabellen inte haft någon inverkan på deras tidsuppläggning till exempel gällande spridningen av proven. Studentexamensnämnden följer med hur tidtabellerna för provdagarna fungerar och vilken inverkan de har på antalet anmälda till proven.

Studentexamensnämnden har förbundit sig till att lämna ut resultaten för examen till högskoleurvalet senast den 15 maj 2020. Detta stöder genomförandet av en så kallad betygsantagning före inträdesproven. Provdagarna för examen våren 2020 är redan fastslagna, men nämnden förhandlar ännu med undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och högskolornas studerandeintagning om möjligheterna att tidigarelägga utlämnandet av resultatet med ännu några dagar. En hög kvalitet på bedömningen är en förutsättning för att resultaten från examen ska vara jämförbara, vilket gör det möjligt att utnyttja resultaten vid studerandeurvalet.

Gymnasierna behöver få veta provdagarna ungefär ett år innan examenstillfället. Informationen behövs för att gymnasierna ska kunna reservera de utrymmen som behövs och för att examinanderna i god tid ska kunna planera vilka ämnen de skriver vid vilket examenstillfälle.