Eventuellt kompatibilitetsproblem med examinandens USB-minne

Enligt den information som Studentexamensnämnden fått förekommer det kompatibilitetsproblem mellan de USB-minnen för examinandens dator och vissa datormodeller. Då datorn startas upp upptäcker den inte nämndens USB-minne som kopplats till den. Detta leder till att USB-minnet inte syns i listan över startalternativ på datorn och till att datorer som konfigurerats att i första hand starta från ett USB-minne startas från hårdskivan.

Problemet har konstaterats gälla de blåvita USB-minnena med nämndens logo i svart (se bilden). Om de USB-minnen för examinandens dator som nämnden skickat är av denna modell är det bra om gymnasiet förbereder sig för eventuella problem i samband med uppstarten av datorerna i enlighet med detta meddelande.

Kompatibilitetsproblem har inte konstaterats med USB-minnen av annan modell.

Bild: Kompatibilitetsproblemen berör endast de blåvita USB-minnena för examinandens dator.

USB-minnet syns inte bland startalternativen

Kompatibilitetsproblemet tar sig uttryck så att USB-minnet “ADATA USB Flash Drive 1100” inte alls visas på listan över startalternativ. Om examinandens dator är konfigurerad att alltid i första hand starta från ett USB-minne hittar datorn inte minnet och startar i stället datorns egna operativsystem.

Kompatibilitetsproblemet beror på att USB3-kontakterna hos vissa datorer inte kopplas samman med nämndens blåvita USB-minne på ett pålitligt sätt.

Lösning A: Använd USB2-kontakter

USB2-kontakter är inte lika känsliga som USB3-kontakter och därför leder små kast i måtten inte till kontaktstörningar.

Nackdelen med denna lösning är att examinandens dator fungerar något långsammare än vad den skulle göra ifall USB-minnet satt i en USB3-kontakt. Hastighetsskillnaden är dock inte betydande, speciellt efter att datorn startat upp.

Lösning B: Dra ut USB-minnet några millimeter

Kontaktproblemen kan försvinna ifall USB-minnet inte skjuts ända in i kontakten. Om minnet dras ut några millimeter fungerar kontakten utmärkt.

Nackdelen med denna lösning är att kontaktfelet kan dyka upp under provet om USB-minnet rör på sig i kontakten. Provprestationen och filerna som sparats på arbetsbordet säkerhetskopieras dock hela tiden till servern.

Lösning C: Examinanden flyttas till en reservdator

Om examinandens dator måste startas om under provet på grund av kontaktstörningar bör övervakarna överväga att flytta examinanden till en reservdator.

Testning av datorer på förhand

Gymnasiet kan om det så önskar testa reservdatorerna och eventuella gemensamt anskaffade datorer på förhand. Datorn behöver inte vara kopplad till examensnätet eller till provlokalens server för att testet ska kunna utföras. Om det visar sig att det förekommer många kompatibilitetsproblem med gymnasiets reservdatorer eller gemensamt anskaffade datorer ombeds gymnasiet kontakta Abitti-stödet så fort som möjligt.

Enligt den uppfattning nämnden nu har är kompatibilitetsproblemet inte så utbrett att det skulle vara nödvändigt att på förhand testa kompatibiliteten med examinandernas egna datorer. Examinanderna får av datasäkerhetsskäl inte handha de USB-minnen som används i studentexamen eller vistas i det utrymme där de finns före examensdagen.

Rapportering av problem under examensdagarna

Studentexamensnämnden ber också gymnasierna anteckna alla fall av det kompatibilitetsproblem som beskrivs i detta meddelande (antal fall, märke och modell på datorn) under vårens studentexamen. Nämnden skickar anvisningar för hur ett sammandrag av dessa uppgifter skickas in efter vårens examenstillfälle. Beslut om eventuella förändringar inför höstens examenstillfälle fattas utifrån dessa uppgifter.

Bakgrund

Kompatibilitetsproblemen med USB-minnen vid uppstarten av datorn beror bland annat på datorns kontroll av strömförsörjningen, sättet på vilket datorns startprogram hanterar kringutrustning, kontakternas fysiska egenskaper och det interna programmet som kontrollerar USB-minnet. Fastän de tekniska kraven är bekanta för alla tillverkare av datorer och USB-minnen förekommer kompatibilitetsproblem ändå tidvis mellan olika datorer och minnen.

Studentexamensnämnden beaktar riskerna för kompatibilitetsproblem vid alla anskaffningar av USB-minnen. Då anskaffningarna konkurrensutsätts hör det till de obligatoriska kraven att USB-minnena som erbjuds klarar ett starttest där olika datorer startas från USB-minnet ifråga. Prov har i provsystemets utförts på över 5000 olika datormodeller. Startegenskaperna kan variera mellan olika leveranspartier och olika versioner av uppstartprogrammet. Gymnasierna har reservdatorer som beredskap inför eventuella kompatibilitets- och andra problem som gäller enstaka datorer.

För att studentexamensproven ska komma igång utan problem i alla gymnasier meddelar nämnden om kompatibilitetsproblemet och beredskapen iför det både genom sin webbplats och per e-post.

Nämnden tackar gymnasierna för det goda samarbetet och beklagar det extra besvär som detta medför.


Kontakt för gymnasierna: Abitti-stödet abitti@ylioppilastutkinto.fi (+358 295 338 280)

Media: projektchef Matti Lattu matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi (+358 295 338 231)