Vårens 2019 studentexamen inleddes

Studentexamen våren 2019 inleddes idag med modersmålsprovet i läskompetens på svenska och finska samt proven i svenska och finska som andraspråk. Totalt 29739 examinander har anmält sig till proven, vilket innebär att detta är den största digitalt anordnade examensdagen hittills. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser samt i många examensnät.

I två gymnasier försenade utförandet av provet med över två timmar på grund av tekniska problem. Problemen berörde sammanlagt ungefär 270 examinander. I det ena gymnasiet uppstod problemen genast då proven inleddes, medan proven avbröts strax efter att de inletts i det andra gymnasiet. Problemen med inställningarna av provlokalens servrar och examensnätet reddes ut i samarbete med gymnasierna och kommunens IT-stöd. Den tid som gick åt till att lösa problemen tillgodogörs examinanderna så att de trots förseningen har lika mycket tid att utföra proven som andra examinander. Dessutom bedömer nämnden den extra störning som problemet medfört för examinanderna utifrån den rapport som gymnasiet lämnar in och beaktar den vid behov vid bedömningen.

I några gymnasier har dessutom förekommit problem med belastningen på provlokalens server. Efter att inställningarna på servrarna justerats i samråd med gymnasierna har utförandet av proven dock kunnat fortsätta efter en kort försening. Också i detta fall tillgodogörs examinanderna för den tid som gått åt till att lösa problemet.

Det kompatibilitetsproblem som rörde USB-minnena, och som nämnden informerade gymnasierna om på fredagen har enligt nämndens uppgifter inte orsakat större störningar i examen. Gymnasierna var väl förberedda på situationen i enlighet med de instruktioner som nämnden givit. Vid behov har examinander flyttats till de reservdatorer som gymnasierna reserverat för ändamålet. Gymnasierna bör enligt nämndens föreskrifter reservera ett visst antal datorer för situationer då examinandens egen dator slutar fungera.

Studentexamen fortsätter denna vecka på torsdag med proven i främmande språk, kort lärokurs och på fredag med en del av proven i realämnena.

Nämnden tackar gymnasierna för det goda samarbetet vid anordnandet av studentexamen.

 

Mediauppgifter: generalsekreterare Tiina Tähkä, 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi