Problemen under examensdagen på tisdag utredda

Proven i läskompetens i modersmålet och svenska och finska som andraspråk på tisdagen utgjorde den största provdagen för digitala prov hittills. Prov gjordes i över 400 gymnasier i sammanlagt 566 enskilda examensnät. Sammanlagt lämnades ungefär 29 000 provprestationer in för bedömning.

På onsdag, som var mellandag i examen, gick nämnden igenom de problem som förekom under tisdagens prov tillsammans med de två gymnasier där proven blev mycket försenade och kontrollerade att allt var som det skulle inför proven den andra examensdagen.

Förseningar förekom också i några andra gymnasier under tisdagens prov. Enligt de logguppgifter som insamlats från servrarna förekom belastningstoppar som kan ha lett till förseningar i 30 gymnasier. Belastningstoppar förekom i examensnät som till antalet examinander var av olika storlek. Belastningstopparna beror enligt nämndens nuvarande uppfattning på en kombination av tre faktorer. Många examinander deltog i samma prov, provet innehöll flera videoklipp och videorna började laddas ned genast då materialsidan öppnades.

Enligt de utredningar som nämnden hittills gjort jämnar en eventuell belastningstopp ut sig efter cirka 10–15 minuter utan att några egentliga åtgärder behövs. Om utförandet av provet avbryts under denna tid gottgörs examinanderna för tiden som gått åt till avbrottet. Eventuella andra åtgärder gällande belastningstopparna avgörs efter att vårens examenstillfälle är över.

Gymnasierna rekommenderas kontakta nämndens Abitti-stödnummer vid eventuella problemsituationer. På detta sätt får nämnden snabbt vetskap om eventuella problem och andra som eventuellt har samma problem kan snabbt få aktuella råd och hjälp av nämnden.  

Nämnden tackar gymnasierna för det goda samarbetet vid genomförandet av studentexamen.