Nya föreskrifter gällande skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov i studentexamen och provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur

Studentexamensnämnden har gett ut nya föreskrifter och anvisningar gällande beaktandet av skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov i studentexamen och provet i svenska och finska som andraspråk och litteratur. Den nya lagen om studentexamen träder i kraft 1.8.2019, men lagen och de nya föreskrifterna tillämpas dock redan vid anmälan till höstens examen 2019.

Beaktandet av skäl som försämrar en examinands prestation

I och med den nya lagen blir det huvudsakliga sättet att beakta skäl som försämrar provprestationen i studentexamen att bevilja specialarrangemang vid provtillfället. Höjning av poängtalet beviljas bara i undantagsfall och endast för de svagast presterande. Höjning av poängtalet beviljas i fortsättningen endast för prov som utan tilläggspoäng skulle bli underkända. Man kan beviljas höjning av poängtalet oberoende av eventuella specialarrangemang i provet, och höjningen av poängtalet begränsas inte endast till ett prov.

I fortsättningen är det möjligt att beviljas specialarrangemang även på grund av en synnerligen svår livssituation. Specialarrangemang kan även beviljas på grund av lindriga läs- och skrivsvårigheter. I framtiden har examinander med främmande språk som modersmål möjlighet att ansöka om specialarrangemang, men de kan inte beviljas höjning av poängtalet.

Rätten att delta i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur

Rätten att delta i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur förändras när den nya lagen träder i kraft. I fortsättningen kan

  • examinander, vars modersmål inte är svenska, finska eller samiska och som i enlighet med gymnasielagen och grunderna för läroplanen för gymnasiet har läst lärokursen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur samt
  • examinander, vars modersmål eller förstaspråk är teckenspråk

delta i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur utan särskild ansökan.

Andra examinander som vill skriva detta prov skall skriftligen ansöka om rätten att delta i provet från studentexamensnämnden. Nämnden kan bevilja examinanden rätt att delta i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur på grund av vägande skäl till exempel i situationer, där examinandens baskunskaper i undervisningsspråket är bristfälliga på grund av främmande språk som modersmål. En enskild ansökan behövs till exempel om

  • examinanden har studerat i enlighet med lärokursen för den modersmålsinriktade undervisningen i modersmål och litteratur på finska, svenska eller samiska
  • examinandens modersmål är infört som finska, svenska eller samiska i befolkningsregistret.

Till ansökan bifogas ett utlåtande om situationen samt två lärares utlåtanden över examinandens språkkunskaper. Ifall examinanden dessutom ansöker om specialarrangemang på grund av främmande språk som modersmål, kan ansökningarna göras upp och sändas in samtidigt. En examinand som redan har skrivit provet i svenska eller finska som andraspråk som en del av sin examen har rätt att inkludera provet i sin examen oberoende av de nya föreskrifterna.

Att skicka ansökningarna

Ansökningar gällande examen hösten 2019 kan undantagsvis sändas in ända till och med 23.5.2019. Den förlängda ansökningstiden gäller ansökningar om både specialarrangemang och rätten att delta i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur. Ansökningar som insänds efter att tiden gått ut behandlas, men de ansökta arrangemangen kan inte nödvändigtvis verkställas inför examen hösten 2019.

Ansökningsblanketter i enlighet med de nya föreskrifterna ges ut under våren. Ansökningsblanketter som fyllts i enligt de gamla föreskrifterna kan fortfarande sändas in. Vid behov bör dock uppgifter om till exempel de specialarrangemang som ansöks fyllas i. Den gamla blanketten gällande läs- och skrivsvårigheter (Utlåtande över läs- och skrivsvårigheter) har ändrats så, att det är möjligt att ansöka om specialarrangemang oberoende av nivån på svårigheten. Testerna för läs- och skrivsvårigheter förblir oförändrade.

Inga andra ändringar görs på de gamla blanketterna. Vid behov kan kompletterande uppgifter fyllas i i blanketternas svarsfält för tilläggsuppgifter. På den gamla blanketten för utredning av främmande språk som modersmål antecknas i fältet för tilläggsuppgifter ifall examinanden ansöker om specialarrangemang.

Ifall uppgifterna som behövs för behandlingen av ansökan framkommer tillräckligt klart och tydligt i den, krävs varken den individuella studieplanen eller andra nya bilagor som nämns i föreskrifterna i ansökningar som sänds in denna vår. De gamla ansökningsblanketterna kan också användas för att sända in nya ansökningar tills de nya blanketterna tas i bruk. Uppgifterna ur ansökningar som påbörjats på de gamla ansökningsblanketterna flyttas inte automatiskt över till de nya blanketterna.

De nya föreskrifterna gällande beaktandet av skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov i studentexamen ersätter Studentexamensnämndens föreskrifter Hur sjukdom, funktionshinder eller förordande beaktas i studentexamen (26.8.2016), Hur hörselskada beaktas i studentexamen (16.12.2016), Hur läs- och skrivsvårigheter beaktas i studentexamen (16.12.2016) och Examinander med främmande språk som modersmål - Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare (26.8.2016).

Uppdatering 16.4.2019: 

Examinander som tidigare ansökt om att läs- och skrivsvårigheter beaktas i studentexamen eller lämnat in en utredning om främmande språk som modersmål kan ansöka om specialarrangemang på basis av sin tidigare ansökan eller utredning genom en särskild ändringsansökan. Ändringsansökan görs i sammanställd form enligt separata instruktioner från nämnden. Instruktionerna för ändringsansökan sänds till gymnasierna inom de närmaste veckorna.

Hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen (pdf)

Svenska eller finska som andraspråk och litteratur (pdf)