Resultaten från studentexamen våren 2019

Pressmeddelande, Helsingfors 15.5.2019, får publiceras genast

Studentexamensnämnden har skickat resultaten från studentexamen våren 2019 till gymnasierna på onsdagen den 15 maj kl. 9.00 via den elektroniska examenstjänsten. Även poänggränserna för våren 2019 har publicerats på nämndens webbplats.

Gymnasiet kan direkt meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får besked om sina resultat via sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet underrättat om. Resultaten syns även i Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst och är även tillgängliga för den gemensamma ansökan till högskoleutbildning.

Preliminär statistik gällande studentexamen våren 2019 publiceras under förmiddagen på onsdagen den 15 maj, och uppdaterad statistik på måndagen den 20 maj på adressen https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/informationsservice/statistik/statistiktabeller.

På våren 2019 skriver ungefär 25 200 personer studenten. Av de nya studenterna har cirka 430 blivit färdiga med proven i sin examen redan tidigare, men har slutfört sina studier först denna vår. Cirka 1120 personers provprestationer har godkänts, men de har inte ännu blivit klara med sina studier. Allt som allt har 25 900 personer fått godkänt i examensproven och studentexamen avlagt på våren 2019.

Sammanlagt 40 271 examinander anmälde sig till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som avser att avlägga examen och examinander, som gör om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Deltagarna i vårens studentexamen har anmält sig till cirka 125 000 prov i de olika examensämnena och lärokurserna.

Studenternas framgång i vårens examen kan beskrivas på flera olika sätt. ”Man borde inte granska framgång endast utgående från de bästa vitsorden. Varje student som har gjort sitt bästa kan vara stolt över sina resultat!” säger generalsekreterare Tiina Tähkä.

En students helhetsresultat i examen kan beskrivas med hjälp av vitsordspoäng. Examinanderna blir poängsatta utgående från vitsorden i examen: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) och improbatur (0). Man kan få till exempel 20 i vitsordspoäng antingen med fem cum laude approbatur, eller med fyra magna cum laude approbatur.

Summan av vitsordspoängen påvisar mångsidiga och högtstående kunskaper även med andra vitsord än laudatur. De bästa vitsordspoängen på våren 2019 är 80 (1 person).

Antalet avlagda laudatur å andra sidan påvisar toppkunskaper inom vissa examensämnen. När det är möjligt att sprida avläggandet av examen över tre examenstillfällen, är det i princip möjligt att inkludera i examen provet i modersmålet, i det andra inhemska språket, i matematik, i sex realämnen, i tre språk av lång lärokurs samt i övriga språk av kort lärokurs. Prov som avlagts efter avläggandet av examen räknas inte med. Av studenterna på våren 2019 fick 6 minst 8 laudatur.

På måndagen den 20 maj ger nämnden ut namnen på de studenter som inte har anhållit om att deras namn inte skall publiceras till medierna. Även gymnasiet har rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Om gymnasiet har framfört begäran om granskning eller lämnat in ansökningar till nämnden efter det att examensresultaten har anlänt, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna.

Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §). En examinand som inte vill ha sitt namn publicerat skall skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering.

Data för uträkning av jämförelsetal från studentexamen våren 2019 publiceras på måndagen den 20 maj kl. 12.00. Läroanstaltspecifika uppgifter kan räknas ut utgående från den här informationen. Instruktionerna för nedladdningen av uppgifterna finns på adressen https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/informationsservice/statistik/skolvisa-jamforelsetal.

Studentexamensnämnden gratulerar och önskar all framgång till vårens nya studenter!

 

BILAGOR OCH YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

 

STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

Studentexamensnämnden ansvarar för ledande och verkställande av studentexamen. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner studentexamensnämndens medlemmar för tre år åt gången. För närvarande har nämnden 25 medlemmar och cirka 350 adjungerande medlemmar. Förvaltningen och det tekniska verkställandet av studentexamen handlas av studentexamensnämndens kansli, som fungerar som fristående enhet under Utbildningsstyrelsen. På kansliet arbetar cirka 25 tjänstemän.

 

Pressmeddelande i PDF-format