De allmänna föreskrifterna och anvisningarna har uppdaterats

Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar har uppdaterats för att motsvara det som stadgas i den nya lagen om studentexamen som träder i kraft den 1.8.2019. Då lagen träder i kraft ändras omtagningen av prov, avläggandet av studentexamen och hu skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen. Dessa förändringar har redan tidigare beskrivits på nämndens webbplats. Dessutom ändras bland annat förfarandet vid behandlingen av fall av fusk och svikligt förfarande och kontrollbedömningen ersätts med ett omprövningsförfarande. En begäran om omprövning kan göras av examinanden själv eller av vårdnadshavaren, om examinanden är under 18 år.

Från och med examen hösten 2019 ges resultaten samt examinandens bedömda provprestationer till examinanden och till vårdnadshavaren, om examinanden är under 18 år, till påsyn genom en webbtjänst som nämnden meddelar om separat. I och med denna förändring ger nämndens kansli inte längre ut censorernas kontaktuppgifter för förfrågningar gällande bedömningen av provprestationerna.

De allmänna föreskrifter och anvisningar som nu publiceras tillämpas första gången på studentexamen hösten 2019.

Studentexamensnämndens föreskrifter och anvisningar