Provdagarna för studentexamen hösten 2020

Studentexamensnämnden har fattat beslut gällande provdagarna för studentexamen hösten 2020. Studentexamen hösten 2020 anordnas under tiden måndag 14.9 – onsdag 30.9. Tidtabellen för studentexamen hösten 2020 finns på nämndens webbplats.

Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat examinandernas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen av speciellt proven med stort antal deltagare. Resultaten från höstens studentexamen bör vara klara i god tid i november för att examinanderna ska hinna anmäla sig till vårens studentexamen och för att resultaten ska vara tillgängliga också för urvalstjänsterna med tanke på fortsatta studier. Tillräckligt med tid bör dock reserveras för både den preliminära och den slutgiltiga bedömningen.

Från och med hösten 2018 har vissa prov ordnats på direkt efter varandra följande dagar. Att ordna proven direkt efter varandra gör att examensomgången är kortare och underlättar de praktiska arrangemangen vid gymnasierna, som till exempel att bygga examensnät för prov med många deltagare. Direkt på varandra följande prov inverkar dock på examinandernas möjligheter att ta igen sig mellan proven. Beräknat enligt hur examinanderna anmälde sig till examen hösten 2018 skulle ungefär 7 % av examinanderna utföra prov på direkt efter varandra följande dagar hösten 2020. I allmänhet skriver över 80 % av examinanderna 1–2 ämnen på hösten.

Studentexamensnämnden följer med hur tidtabellerna för provdagarna fungerar och vilken inverkan de har på antalet anmälda till proven.