En liten ökning i antalet omtagningar

I examen hösten 2019 ingår fler omtagningsmöjligheter än tidigare då den nya studentexamenslagen träder i kraft den 1. augusti 2019. I och med lagförändringen kan alla examinander utan begränsningar ta om prov de blivit godkända i. Examinander som avlagt sin examen kan utan begränsningar även ta om prov de blivit underkända i. Examinander, vars examen är på hälft kan ta om ett underkänt prov tre gånger under de tre examenstillfällen som omedelbart följer på det tillfälle där de fått underkänt.

Cirka 39 500 examinander har anmält sig till examen hösten 2019. Det har gjorts cirka 77 500 provspecifika anmälningar till olika examensämnen och nivåer. Anmälningstiden till examen hösten 2019 har gått ut, men antalet anmälningar kan ännu förändras till följd av annullerade anmälningar och förändringar gjorda på grund av synnerligen vägande skäl.

Antalet anmälningar till omtagning varierar från ett examenstillfälle till ett annat. Intresset för omtagning påverkas också av andra skäl än lagförändringen. Inför hösten 2019 har det gjorts cirka 14 000 anmälningar till omtagning, vilket utgör cirka 18 % av alla anmälningar. Under hösten 2016-2018 har antalet omtagningar varit cirka 8 500-10 000 och under våren 2017-2019 cirka 14 700-16 700.

”En anmälan till omtagning är ett tecken på att studeranden inte har varit nöjd med sin prestation. Även högskolornas förändrade studerandeantagningar kan påverka saken. Ett omtaget och förhöjt vitsord i studentexamen kan utnyttjas vid betygsantagningar hos alla sökalternativ i motsats till engångsresultat från urvalsprov,” konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.

Det har gjorts sammanlagt 1 077 anmälningar i enlighet med den nya lagen. Av dessa har 946 anmälningar gjorts till den andra omtagningsgången för ett godkänt prov, och 131 anmälningar till den tredje omtagningsgången för ett underkänt prov. Lagändringen kan eventuellt påverka utnyttjandet av den första omtagningsgången för ett godkänt prov, vilket för sin del påverkar det totala antalet anmälningar till omtagning. Eventuella slutsatser gällande utnyttjandet av den andra omtagningsgången kan dock dras först på våren 2020.

”En lyckad höjning av ett vitsord kräver ofta en betydlig satsning på utvecklingen av de kunskaper som förutsätts i ämnets målsättningar, samt mognade tankefärdigheter. Dessa kunskaper utvecklas sällan av sig själv,” konstaterar Tähkä. Enligt statistiken har 32–50 % av omtagningarna av godkända prov lett till ett högre vitsord. Andelen varierar mellan examenstillfällena.

 

Korrigering 9.8.2019: Andelen omtagningar av godkända prov som leder till ett högre vitsord har korrigerats (Se meddelandet "Korrigering: Fler omtagningar av godkända prov lyckas än vad som tidigare uppgetts"). Den tidigare texten lydde: ”Enligt statistikuppgifter är det bara ungefär 5 % av de examinander som tar om ett godkänt prov som de senaste åren lyckats höja sitt vitsord.” Dessutom har antalet omtagningar av underkända prov uppdaterats så att även de provprestationer som underkänts för att utförandet av provet avbrutits ingår.

Mer information:

Bloggtext: Hur förändras omtagningen på hösten 2019? 

Bilaga: Antalet omtagningar i anmälningarna till studentexamen hösten 2016 – hösten 2019 (pdf)

Intervjuförfrågningar:
o   generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201 (på finska)
o   specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242 (på svenska)

Andra ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

 

Det korrigerade meddelandet i pdf-format

Det korrigerade meddelandet med de tidigare uppgifterna inkluderade (pdf)