Korrigering: Fler omtagningar av godkända prov lyckas än vad som tidigare uppgetts

Studentexamensnämnden har i olika sammanhang uppgett att ungefär 5–6 procent av omtagningarna av godkända prov leder till ett högre vitsord. Antalet är i verkligheten större och varierar från ett examenstillfälle till nästa. De senaste åren har 32–50 % av omtagningarna av godkända prov lett till högre vitsord.

De felaktiga uppgifterna har funnits i ett meddelande om antalet omtagningar och i en bloggtext om förändringar i omtagningen av prov samt i media och andra sammanhang.

Det felaktiga antalet som uppgetts är en följd av ett mänskligt misstag som begåtts vid behandlingen av statistikdata vid nämnden. Då andelen omtagningar som lyckas räknades ut jämfördes fel variabler med varandra. Dessutom hade omtagningarna av avbrutna prov utelämnats då antalet omtagningar räknades ut. Nämnden beklagar att den uppgett felaktiga uppgifter.

Uppgifterna har också uppdaterats i meddelandet som nämnden tidigare publicerade samt i bloggtexten om omtagning av prov.

Närmare information om lyckad omtagning av godkända och underkända prov finns i de bifogade tabellerna.

Antalet lyckade omtagningar varierar mellan examenstillfällena

Ett prov kan tas om antingen då studentexamen är på hälft eller efter att examen blivit färdig. Enskilda prov, som inte kan utgöra en del av examen, kan också tas om. Antalet omtagningar som leder till ett högre vitsord har analyserats närmare för examenstillfällena från hösten 2016 till våren 2019. Omtagningsframgången har även granskats separat för personer som fått sin examen färdig.

Studentexamen är enligt den tidigare lagstiftningen klar då examinanden har utfört de obligatoriska proven. Hen har dock fått sitt studentbetyg först då också gymnasiestudierna eller motsvarande studier som krävs blivit klara.

Omtagning av godkänt prov har i 32–50 % av fallen lett till ett högre vitsord. Andelen som lyckas har varit lägre på hösten än på våren. Omtagning av underkänt prov har i 50–62 % av fallen lett till ett godkänt vitsord.

Tabell: Lyckad höjning av godkänt vitsord

  Höjning av godkänt vitsord Höjning av underkänt vitsord till godkänt
  Antal prov Vitsord höjt Antal prov Vitsord höjt
Våren2019 12604 5823 46 % 2968 1574 53 %
Hösten2018 7159 2281 32 % 3382 1688 50 %
Våren 2018 14108 6566 47 % 2988 1679 56 %
Hösten 2017 6505 2121 33 % 2734 1402 51 %
Våren 2017 12284 6098 50 % 2903 1804 62 %
Hösten 2016 6226 2018 32 % 2853 1478 52 %

 

Figur: Höjning av vitsord, alla examinander, hösten 2016–våren 2019 

 

Omtagning av godkänt prov efter att examinanden blivit färdig med sin examen har i 30–50 % av fallen lett till ett högre vitsord. På hösten är andelen som lyckas få ett högre vitsord lägre än på våren.

Bland dem som fått sin examen färdig gäller anmälningarna till omtagning endast i ungefär 200 fall underkända prov. 


Bilagor: 

Bilaga 1: Vitsord efter omtagning enligt tidigare bästa prestation hösten 2016–våren 2019 (pdf)

Bilaga 2: Lyckad höjning av vitsord genom omtagning, alla prov hösten 2016–våren 2019 (pdf)

Bilaga 3: Vitsord efter omtagning enligt tidigare bästa prestation, prov utförda efter färdig examen hösten 2016–våren 2019 (pdf)

Bilaga 4: Lyckad höjning av vitsord genom omtagning, prov utförda efter färdig examen hösten 2016–våren 2019 (pdf)

Bilaga 5: Antalet omtagningar i anmälningarna till studentexamen hösten 2016 – hösten 2019 (pdf)

 

Tilläggsinformation:

Intervjuförfrågningar:
  generalsekreterare Tiina Tähkä tel. 0295 338 201
  specialsakkunnig Robin Lundell tel. 0295 338 242

Övriga förfrågningar: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi