Anvisningarna för övervakare samt föreskrifterna gällande tekniska arrangemang i provlokalen har uppdaterats

Bilagorna 1 (Tekniska arrangemang i provlokalen) och 4 (Anvisning för övervakare) till Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar har preciserats och klargjorts inför studentexamen hösten 2019. Anvisningarna för övervakare har dessutom preciserats och utvidgats så att de bättre stöder övervakarna i olika problemsituationer som kan uppstå under proven.

Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar