Blanketterna i e-tjänsterna har uppdaterats

Nya blanketter, som motsvarar ikraftvarande föreskrifter, har publicerats i Studentexamensnämndens e-tjänst för gymnasierna. De nya blanketterna är:

  • beaktande av läs- och skrivsvårigheter i studentexamen
  • beaktande av sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation i studentexamen
  • beaktande av bristfälliga färdigheter i undervisningen hos examinand med främmande språk som modersmål i studentexamen. På denna blankett ansöks både om specialarrangemang i proven och om deltaganderätt i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur.

De nya blanketterna följer de föreskrifter gällande hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen som nämnden publicerade våren 2019. Dessa föreskrifter grundar sig på den nya lagen om studentexamen som trädde i kraft den 1.8.2019. (Läs meddelandet om de nya föreskrifterna här).

Det är inte längre möjligt att göra nya ansökningar om kontrollbedömning i e-tjänsten. Från och med hösten 2019 ersätts kontrollbedömningsprocessen med begäran om omprövning som görs i en separat webbtjänst. Gamla ansökningar om kontrollbedömning visas dock fortfarande i e-tjänsten.

Ansökan om beaktande av hörselskada i studentexamen görs inte längre på en separat blankett. I fortsättningen ansöker man om att hörselskada ska beaktas i studentexamen på samma blankett som man ansöker om beaktande av sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation i studentexamen. Gamla ansökningar om beaktande av hörselskada visas fortfarande i e-tjänsten. Man kan även sända in läkarintyg och andra förord för beaktande vid bedömningen via ansökningsblanketten för beaktande av sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation i studentexamen utan att man samtidigt ansöker om specialarrangemang.

Uppgifterna i ansökningar som påbörjats på de gamla blanketterna flyttas automatiskt över till de nya blanketterna. Sådana uppgifter på de gamla blanketterna som inte längre frågas efter på de nya blanketterna visas samlade i ett separat fält på de nya blanketterna. Innan ansökan sänds in ska alla uppgifter på blanketten granskas noggrant så att alla uppgifter som anges och de specialarrangemang som examinanden ansöker om säkert är rätt angivna på blanketten.

Ansökningar som redan skickats in till nämnden per post eller på annat sätt ska inte sändas in på nytt i e-tjänsten.

Instruktionerna gällande de nya blanketterna har uppdaterats i anvisningarna för användare av e-tjänsterna. De uppgifter som krävs för ansökan beskrivs närmare i nämndens föreskrifter om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen.

Vid problem kan stödet för e-tjänsten kontaktas per e-post (hakemukset@ylioppilastutkinto.fi) eller per telefon (0295 338 270).