Höstens examen avslutades med den andra realprovsdagen

Studentexamen hösten 2019 avslutas idag med den andra provdagen för realproven. Sammanlagt 17275 examinander hade anmält sig till dagens prov. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser samt i många examensnät.

I några gymnasiet fördröjdes inledningen av proven med cirka 15–60 minuter. Orsaker till fördröjningarna var bland annat synkronisering av provlokalens servrar, problem med strömförsörjningen samt enskilda problem med utrustningen. Problemen löstes i samarbete med övervakarna och gymnasiernas tekniska stöd.

Nämnden har kontaktats ungefär 30 gånger på grund av examinander som haft tekniska problem då de utfört uppgift 10 i provet i kemi med någon av versionerna av räknarprogrammet Geogebra. Dessa examinander har ombetts starta om sin dator. Tiden som gått åt till att lösa problemet hare tillgodogjorts examinanderna. Om problemet har fortgått har examinanderna uppmanats producera sitt svar i svarsfältet på bästa möjliga sätt. Nämndens preliminära uppfattning är att det är möjligt att hamna i ett läge där programmet inte längre fungerar genom att på ett lämpligt sätt kombinera olika funktionaliteter i programmet. Om sättet på vilket examinanden börjat lösa uppgiften inte fungerar som hen tänkt sig kan hen dock också besvara uppgiften på många andra sätt. Nämnden utreder inverkan av problemet och beaktar det vid behov i bedömningen. Rektor kan dessutom lämna in en anmälan om teknisk störning i provet om det inträffade märkbart har inverkat på examinandens prestation.