Sammandrag av höstens provdagar

Sammanlagt 39 505 examinander hade anmält sig till höstens studentexamen. Antalet provspecifika anmälningar var sammanlagt cirka 77 610.

Under de flesta examensdagarna kontaktades nämndens tekniska stöd några tiotal gånger, vilket är normalt. Typiska situationer där problemen reddes ut tillsammans med nämndens tekniska stöd var omstart av provlokalens servrar, byte av serverdator och synkronisering av servrarna. Dessa fall ledde till enstaka, cirka 15–60 minuter långa avbrott då proven inleddes eller under provet. Under den sista examensdagen kontaktades nämnden ungefär 30 gånger på grund av examinander som haft tekniska problem då de utfört uppgift 10 i provet i kemi med någon av versionerna av räknarprogrammet Geogebra.

Tiden som går åt till avbrott på grund av tekniska problem i provsystemet, elavbrott eller liknande gottgörs examinanderna till fullo.

Innan höstens studentexamen inleddes gav nämnden gymnasierna anvisningar gällande problem med secure boot -funktionaliteten i vissa datorer, vikten av att utföra belastningstestet i god tid samt om förfarandesättet vid eventuella problem med provlokalens server. Gymnasierna har lärt sig hantera allehanda, också krävande fall under provdagarna, men nämnden instruerar gymnasierna att i dessa fall ta kontakt men nämnden för att få aktuella instruktioner. Nämnden önskar också få information om problem också för att kunna bedöma hur allmänna de är och för att kunna arbeta fram lösningar på problemen och kunna förebygga dem i fortsättningen.

Vid varje examenstillfälle kontaktas nämnden flera tiotals gånger till exempel på grund av att någon examinand drabbats av en sjukdomsattack. I dessa situationer försöker nämnden i samarbete med gymnasiet hitta en lösning som gör att examinanden kan fortsätta utföra provet till exempel efter att ha vilat en stund.

Nämnden har öppnat två responsblanketter som rör studentexamen hösten 2019. Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven. Responsen som ges är viktig då examen utvecklas, och därför önskar nämnden att så många som möjligt besvarar enkäten. Den sista dagen att skicka in respons har flyttats framåt till den 20.10.

Responsblanketten för examinanderna (länk till Webropol-blanketten)

Responsblanketten för personalen (länk till Webropol-blanketten)

Studentexamensnämnden tackar gymnasierna för det goda och fungerande samarbetet vid genomförandet av höstens studentexamensprov! Arbetet fortsätter ännu i gymnasierna med den preliminära bedömningen och på nämnden med censorernas bedömningsarbete.