Provdagarna för studentexamen våren 2021

Studentexamensnämnden har fattat beslut gällande provdagarna för studentexamen våren 2021. Våren 2021 börjar examen tisdagen den 16 mars och avslutas den 7 april. Tidtabellen för studentexamen våren 2021 finns på nämndens webbplats.

Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen av speciellt proven med stort antal deltagare. Tidtabellen för provdagarna inverkar både på när examensresultaten blir färdiga och på uppläggningen av arbetet i gymnasierna. Resultaten från studentexamen behövs i ett så tidigt skede som möjligt bland annat för studenturvalet för fortsatta studier. Tillräckligt med tid bör dock reserveras för både den preliminära och den slutgiltiga bedömningen.

Studentexamen börjar genast veckan efter sportloven. Därför har inga prov placerats på måndagen den första veckan, utan denna dag är reserverad för att bygga och testa examensnätet i provlokalerna.

Från och med våren 2020 har de till deltagarantalet största proven placerats i början av examensperioden. Detta medger att det finns en rimlig tid till förfogande för både den preliminära bedömningen, som utförs av lärarna, och censorernas arbete, som delvis går på varandra. En hög kvalitet på bedömningen är en förutsättning för att resultaten från examen ska vara jämförbara, vilket gör det möjligt att utnyttja resultaten vid studerandeurvalet. Studentexamensnämnden har förbundit sig till att lämna ut resultaten för examen till högskoleurvalet på tisdagen i vecka 20. Detta stöder genomförandet av betygsintagning före inträdesproven.

Proven i läs- och skrivkompetens i modersmålet ordnas samma vecka. Tidtabellen för den preliminära bedömningen av modersmålsproven har ändrats så att en del av gymnasierna först returnerar provprestationerna för provet i läskompetens och en de av gymnasierna först returnerar prestationerna i provet i skrivkompetens. För inlämnandet av den preliminära bedömningen i det andra provet ges en separat tid. Också proven i realämnen och proven i de olika lärokurserna i främmande språk och i det andra inhemska språket ligger tidsmässigt nära varandra. Då tidpunkterna för när den preliminära bedömningen ska vara klar bestäms beaktas att i vissa gymnasier kan antalet provprestationer som ska bedömas per lärarna vara stort. Andra undantagssituationer vid genomförandet av den preliminära bedömningen kan också beaktas från fall till fall.

Från och med hösten 2018 har vissa prov ordnats på direkt efter varandra följande dagar. Att ordna proven direkt efter varandra gör att examensomgången är kortare och underlättar de praktiska arrangemangen vid gymnasierna, som till exempel att bygga examensnät för prov med många deltagare. Direkt på varandra följande prov påverkar dock samtidigt examinandernas chans att ta igen sig mellan proven. Examinanderna avlägger i huvudsak sina prov utspridda över flera examenstillfällen, så att de fyra obligatoriska prov som ingår i examen och de extra prov som examinanden väljer avläggs under 1–3 examenstillfällen.

Studentexamensnämnden följer med hur tidtabellerna för provdagarna fungerar och vilken inverkan de har på antalet anmälda till proven.

Gymnasierna behöver få veta provdagarna ungefär ett år innan examenstillfället. Informationen behövs för att gymnasierna ska kunna reservera de utrymmen som behövs och för att examinanderna i god tid ska kunna planera vilka ämnen de skriver vid vilket examenstillfälle.