Ändringar i bedömningen av lång matematik och lång spanska

Studentexamensnämnden har genom självrättelse ändrat bedömningen av proven i matematik, lång lärokurs och spanska, lång lärokurs hösten 2019. Med självrättelse menas ett förfaringssätt som används av myndigheten för att rätta till ett tidigare beslut utan ansökan från en enskild sökande. Utöver detta har också andra korrigeringar gjorts utgående från examinanders begäran om omprövning och gymnasiernas begäran om granskning.

Nämnden har per e-post notifierat de gymnasier vars examinander påverkas av poäng- och vitsordsändringarna. Examinanderna får veta om eventuella ändringar från sitt eget gymnasium. Examinanderna ser sina uppdaterade uppgifter även via Min Studieinfo -tjänsten.

Studentexamensnämnden beklagar felet och det extra besvär som det orsakar gymnasierna och examinanderna. Nämnden följer ständigt upp kvaliteten på censoreringen och utvecklar kvalitetssäkringsprocessen. Enhetligheten i den slutgiltiga bedömningen utvecklas både i nämnden och i varje ämnessektion. Möjligheten att granska ens egna provprestationer och begäran om omprövning spelar en viktig roll i examinandernas rättskydd.

Provet i matematik, lång lärokurs

I samband med behandlingen av begäran om omprövning, som gjorts efter provet, samt under statistikanalys och stickprovskontroll av bedömningen av provprestationer uppkom det misstankar om systematiska bedömningsfel av en uppgift och eventuella inexaktheter i bedömningen av andra uppgifter hos en censor. Tyvärr framgick dessa problem inte under kvalitetssäkringen medan den slutgiltiga bedömningen pågick, vilket resulterade i att examinanderna gavs felaktiga resultat. På grund av detta beslöt Studentexamensnämnden att genomföra självrättelse av bedömningen av alla provprestationer som censorn i fråga bedömt för att försäkra sig om att alla delaktiga examinander får ett korrekt poängtal i enlighet med grunderna för bedömningen. Självrättelsen genomfördes på ett sådant sätt att varken examinandens totalpoäng eller vitsord sjunker.

251 examinanders provprestationer i provet i matematik, lång lärokurs har bedömts på nytt av två censorer. Totalpoängen för 131 examinander och vitsordet för 45 examinander höjdes. En examinand blev student till följd av korrigeringen. Korrigeringen skulle ha sänkt totalpoängen för 87 examinander, men de har fått ett motsvarande antal tekniska kompensationspoäng vilket betyder att totalpoängen förblir desamma. Uppgiftsvisa poäng och deras enlighet med grunderna för bedömningen kan ses i provprestationen.

Provet i spanska, lång lärokurs

I provet i spanska, lång lärokurs godkändes genom självrättelse alla tre svarsalternativ i flervalsuppgiften 5.2. som rätta svar. Som resultat av detta höjs totalpoängen i provet i spanska för åtta examinander med 3 poäng och en examinands vitsord stiger.

Tyvärr upptäcktes felet som skett då uppgiften konstruerades först under behandlingen av begäran om omprövning. Censormötet har godkänt grunderna för bedömningen av flervalsuppgifterna. Grunderna för bedömningen har bestämts utgående från tillgängliga statistiska och innehållsmässiga analyser. Korrigering av felet som upptäcktes under behandlingen av begäran av omprövning skulle ha gällt endast en examinand, medan alla examinander korrekta poäng i enlighet med de ändrade grunderna för bedömningen genom självrättelsen.

Anvisningar för examinander vars resultat påverkas av ändringarna

Examinanderna bör först och främst följa den elektroniska informationen från sitt eget gymnasium. Examinanderna kan även själv kontrollera sina uppgifter via Min Studieinfo -tjänsten. Inloggning kräver bankkoder, Mobil ID eller ett elektroniskt ID-kort. Studentexamensnämnden ger inte ut information om examinandspecifika poäng eller vitsord per telefon.

Ifall examinanden har anmält sig till studentexamen våren 2020 och vill annullera sin anmälan eller göra förändringar i sina anmälningsuppgifter, bör hen ta kontakt med rektorn i sitt gymnasium.

Ifall uppgifterna i examinandernas studentexamensbetyg är felaktiga ersätts det felaktiga betyget kostnadsfritt med ett nytt betyg. Betyget skickas till gymnasiet.

Även då bedömningen korrigerats genom självrättelse kan omprövning begäras inom 14 dygn från det när examinanden har haft möjlighet att få veta om den förändrade bedömningen. Examinanden eller vårdnadshavaren till en examinand under 18 år bör i detta fall kontakta nämnden (lautakunta@ylioppilastutkinto.fi).

Information om det ändrade vitsordet eller totalpoängen finns tillgänglig för finländska högskolor och andra läroanstalter. Om examinanden har ansökt om studieplats, och resultaten tas i beaktande i antagningen och ansökningstiden har redan gått ut, bör hen ta kontakt med läroanstalten och försäkra sig om hur man skall gå till väga i situationen.

 

Mer information:

- Provprestationerna finns tillgängliga via Min Studieinfo -tjänsten (https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/)

- Examinanderna: kontakta ditt eget gymnasium

- Media: specialsakkunnig Robin Lundell, telefon 0295 338 242