Eventuella problem med servrarnas prestanda

Serverdatorer som skiljer sig från varandra kan leda till otillräcklig prestanda.

I samband med testning av systemen har Studentexamensnämnden upptäckt att förmågan hos provlokalens server att klara av belastning kan minska betydligt ifall servern och reservserverns hastighetsprestanda inte är likvärdiga.

Nämnden rekommenderar att gymnasierna belastningstestar de servrar som används vid studentexamen redan i god tid före examen speciellt om

- servrarna körs som virtuella maskiner och provlokalens server och reservserver inte körs på datorer av samma modell eller med lika hastighetsprestanda

- servrarna körs som virtuella maskiner och provlokalens server och reservserver inte använder samma typ av lagringsminne, speciellt om den ena serverdatorn använder en SSD-disk och den andra en traditionell hårdskiva.

Saken upptäcktes då virtuella servrar kördes på datorer som hade samma hastighetsprestanda men där den ena var försedd med en SSD-disk och den andra med en traditionell hårdskiva. Samma problem uppkommer då en dator som är märkbart långsammare än den egentliga serverdatorn används som reservserver. Det är osannolikt att problemet uppkommer då servrar som startas från USB-minnen används.

Problemet framkommer då belastningstestet körs tillräckligt länge, minst en timme. Resultaten från belastningstestet kan i problematiska uppsättningar se bra ut i början, men blir sedan snabbt sämre efter ungefär tjugo minuter.

Om problem inte uppdagats under belastningstestet inför höstens examen eller om det inte skett förändringar i inställningarna i Naksu eller på servrarna, till exempel så att den ena datorn bytts ut, och antalet examinander i vårens examen inte skiljer sig märkbart från höstens kan man utgå från att det inte skett märkbara förändringar gällande systemets prestanda. Nämnden rekommenderar att alla nya servrar som körs virtuellt belastningstestas i god tid före examen. Belastningstestet inför examen kan dock inte lämnas bort även med gamla servrar.

Belastningstestet kan göras med den nyaste Abittti-pinnen (ABITTI2003R) och den nyaste servern (SERVER2003K) och belastningstestprovet i mex-format. Hela examensnätet behöver inte sättas samman för att kunna genomföra belastningstestet. Det viktigaste är att både provlokalens server och reservserver samt en tillräcklig mängd examinanddatorer (50 examinander/dator) kopplats till en 1 Gbps router.

Mer information om belastningstestet 

Mer information: joni.lehtola@ylioppilastutkinto.fi