Uppdatering av föreskrifter och anvisningar

Nämnden har uppdaterat de allmänna föreskrifterna och anvisningarnaföreskrifterna om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen och de provspecifika föreskrifterna inför studentexamen våren 2020. Största delen av de uppdateringar som gjorts klargör nuvarande förfaranden och orsakar därmed inte märkbara förändringar i gymnasiernas arbete.

De allmänna föreskrifterna och anvisningarna

De mest märkbara förändringarna och preciseringarna i nämndens allmänna föreskrifter och anvisningar gäller ökning av teckenstorlek och beaktande av störning under provet i bedömningen.

För att förhindra fusk har nämnden tidigare förbjudit examinanderna att öka teckenstorleken i fönster som innehåller svar ifall de inte har beslut om specialarrangemang som tillåter detta. Från och med examen våren 2020 får en examinand öka teckenstorleken och storleken på övriga markeringar så att provet skäligt kan utföras. Övervakarna har vid behov rätt att ingripa ifall teckenstorleken eller storleken på övriga markeringar är så stor att situationen oavsiktligt eller försåtligt kan leda till fusk. Examinander som har ett beslut om specialarrangemang som gäller ökning av teckenstorlek har alltid rätt att öka teckenstorleken eller storleken på markeringar.

Ett nytt avsnitt (2.3.7) gällande hur störning under provtillfället beaktas i bedömningen har lagts till i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna. De nya föreskrifterna motsvarar nämndens nuvarande gällande praxis om detta.

Dessutom har förbudet att visa eller skriva ut provprestationer ur bedömningstjänsten i avsnitt 1.5.3 och 2.3.10 preciserats så att det inte gäller eventuell utskrift av den bedömda provprestationen till examinanden efter att resultaten getts ut. Föreskrifterna gällande tidtabellen för den preliminära bedömningen har också preciserats. Specifika tidtabeller för varje examenstillfälle skickas separat till gymnasierna tillsammans med övriga anvisningar gällande ifrågavarande examenstillfälle. De nya avsnitten 1.5.6 och 1.5.7 har lagts till i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna. I dessa preciseras föreskrifterna och anvisningarna gällande examinander som har avlagt de obligatoriska proven men som inte erhåller avgångsbetyg. Dessutom har också andra små klarläggningar gjorts.

Några små tillägg kommer ännu att göras i bilaga 4 (Anvisningar till övervakare) till de allmänna föreskrifterna och anvisningarna före vårens examenstillfälle.

Ändringar i de övriga föreskrifterna

Nämndens föreskrifter om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov har också uppdaterats. Från och med examen våren 2020 är det vid behov möjligt att i smågruppsrum placera också examinander utan beslut om specialarrangemang gällande avskilt smågruppsrum. Ansökningar som gäller examinander som insjuknat under provdagen ska sändas in till nämnden senast inom två veckor efter den sista provdagen vid examenstillfället.

Nämnden har också uppdaterat de provspecifika föreskrifterna gällande proven i matematik, realämnesproven och proven i modersmålet. En uppdatering av föreskrifterna för proven i det andra inhemska språket och proven i främmande språk kommer också att publiceras inom kort. Syftet med de förändringar som gjorts i de provspecifika föreskrifterna har närmast varit att uppdatera föreskrifterna så att de motsvarar ikraftvarande lagstiftning. 

De nu publicerade föreskrifterna och anvisningarna tillämpas första gången på den examen som genomförs våren 2020.