Vårens studentexamen inleds

Pressmeddelande, Helsingfors 5.3.2020, får publiceras genast.

Studentexamen våren 2020 inleds tisdagen den 10 mars med proven i läskompetens i modersmål och litteratur samt finska eller svenska som andraspråk och litteratur. Vårens examen avslutas med den andra dagen för prov i realämnen torsdagen den 26 mars.


Sammanlagt cirka 43 000 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 3 000 fler än på våren 2019. Sammanlagt kommer det att skrivas över 134 000 provprestationer i olika ämnen. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller kompletterar sin examen. Proven i studentexamen anordnas i ungefär 400 gymnasier och deras olika verksamhetsställen.


Efter att den nya lagen om studentexamen trätt i kraft har det funnits fler möjligheter för omtagning av prov än tidigare. Alla examinander kan obegränsat ta om godkända prov. Examinander vars examen är på hälft kan ta om ett underkänt prov tre gånger under de tre examenstillfällen som omedelbart följer på det tillfälle där man skrivit underkänt.


På våren 2020 är andelen omtagningar cirka 17 % av anmälningarna, medan omtagningarnas andel har under de gångna vårarna varit cirka 12–14 %. Oftast omtas ett underkänt vitsord och därnäst vitsordet C. ”Omtagningarnas andel påverkas förutom av lagförändringen även av förändringar i högskoleantagningen. Till skillnad från engångsresultat av urvalsprov kan vitsord i studentprov användas av betygantagningen till alla ansökningsönskemål”, säger generalsekreterare Tiina Tähkä.


Nämnden följer med den nuvarande situationen gällande coronaviruset och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar. I situationer där smittorisk eller karantänfall förekommer agerar man enligt hälsomyndigheternas anvisningar. Lagstiftningen, anvisningar och praxis gör det möjligt att utreda situationer gällande coronaviruset på flera olika sätt. Till dessa hör främst annullering av anmälan och utnyttjande av möjligheter för omtagning av prov. Nämnden uppdaterar skilt om förberedningar inför spridandet av coronaviruset på den följande webbsidan.


Studentexamensproven utförs på en bärbar dator. Datorn kan vara antingen examinandens egen, lånad eller gymnasiets. Datorn startas i provsituationen med ett USB-minne. USB-minnets operativsystem ersätter datorns operativsystem under provet. Datorns egna operativsystem och hårdskiva förblir oförändrade under provet. Under provtillfället är examinandernas datorer kopplade till provlokalens server via det lokala nätet i provlokalen. Nätet i provlokalen är inte kopplat till nät utanför lokalen. Examinandernas provsvar lagras hela tiden automatiskt både på provlokalens server och reservserver. Vid eventuella problemsituationer kan till exempel examinandens dator bytas ut mot en reservdator och examinanden kan fortsätta utföra provet från det ställe där utförandet avbröts. Nämndens telefondejour ger råd till gymnasierna i alla situationer i samband med anordnandet av proven.


Gymnasierna har förberett sig inför examensdagarna och anordnandet av proven bland annat genom att använda kursprovsystemet Abitti, som lanserades våren 2015. Det görs numera över en miljon provprestationer per år med Abitti, medan antalet provprestationer i studentexamen är ungefär 200 000 per år.

Bild: Antalet provprestationer per år som utförts i Abitti-provsystemet. I antalet för år 2020 ingår de prov som utförts fram till den 3 mars 2020.

Bedömda Abitti-svar för åren 2015–2020:

  • År 2015: 68 019 st
  • År 2016: 290 720 st
  • År 2017: 783 888 st
  • År 2018: 1 468 548 st
  • År 2019: 1 741 482 st
  • År 2020: 384 876 st (fram till den 3 mars 2020)

Bilagor och tilläggsinformation

Vårens examensdagar

Antalet provspecifika anmälningar inför studentexamen på våren 2019 och 2020 (pdf)

Den digitala studentexamen

 

  • Intervjuer: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
  • Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi
  • Statistik: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi

 

Pressmeddelande i PDF-format.