Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur

Studentexamen våren 2020 inleddes idag med läskompetensprovet i modersmål och litteratur på finska och svenska. Dessutom skrevs provet i svenska och finska som andraspråk och litteratur. Sammanlagt 30923 examinander hade anmält sig till dagens prov. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser samt i många examensnät.

I några gymnasium fördröjdes inledandet av provet i en halv till en timme på grund av problem med synkroniseringen av provlokalens servrar och nätet i provlokalen. 

I provsystemet säkerhetskopieras examinandens provsvar och filer hela tiden. Utrymmet för säkerhetskopieringen är begränsat för att det ska vara möjligt att säkra alla examinanders svar. I det svenskspråkiga läskompetensprovet var inställningarna för en av pdf-filerna med bakgrundsmaterial sådana att den lätt laddades ned av examinanden i stället för att öppnas direkt. Om filen laddades ned kunde den fylla upp det utrymme som reserverats för säkerhetskopieringen och därigenom förhindra examinanden från att fortsätta utföra provet. Nämnden gav anvisningar om hur problemet åtgärdas per telefon till de gymnasier som ringt till nämndens stödtelefoner. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanden. I de flesta fall var det frågan om någon minut. Dessutom skickade nämnden ut ett meddelande om saken till alla svenskspråkiga gymnasier. I meddelandet ombads gymnasierna kontakta nämnden om problemet orsakat större störningar under provet. I åtminstone ett gymnasium ledde situationen till en mer utdragen teknisk störning med ett längre avbrott som följd. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner. Nämnden önskar också få information om problem också för att kunna bedöma hur allmänna de är och för att kunna arbeta fram lösningar på problemen och kunna förebygga dem i fortsättningen.

Nämnden beklagar situationen och tackar gymnasierna för det goda samarbetet.

Mediakontakt: Robin Lundell, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi, 0295 338 242