Anvisning till övervakare: Utrymmet för säkerhetskopiering är fullt

I provet i modersmål och litteratur tisdagen den 10.3. förekom situationer där utrymmet som reserverats för säkerhetskopiering av filer fylldes under provet. Nämnden ber att följande anvisningar vidarebefordras till alla personer som övervakar studentexamensproven. Anvisningarna har även skickats till gymnasierna per e-post. Dessa anvisningar kommer också att läggas till i anvisningarna för övervakare inför examen nästa höst.

Anvisning till övervakare: Utrymmet reserverat för säkerhetskopiering av skrivbordsfiler är fullt

I vissa situationer kan utrymmet som reserverats för säkerhetskopiering av filer på examinandens dator bli fullt. Om detta sker visas felmeddelandet ” Utrymmet reserverat för säkerhetskopiering av skrivbordsfiler är fullt” på examinandens dator.

Om examinanden kallar på övervakaren eller övervakaren noterar situationen kan övervakaren anvisa examinanden att vidta följande åtgärder:

  • Examinanden förflyttar sig till skrivbordet genom att klicka på knappen för att visa skrivbordet eller genom att förminska (minimera) fönstren.
  • Examinanden raderar de filer som hen inte behöver och som hen inte har gjort ändringar i från skrivbordet. Filerna raderas genom att klicka på dem med den högra knappen på musen och välja ”Ta bort” från menyn som öppnas.
  • Examinanden öppnar mappen “Lataukset - Nedladdningar” på skrivbordet och klickar på uppdateringsknappen ”Uppdatera aktuell mapp” i mappen.
  • Examinanden raderar de filer som hen inte behöver och som hen inte har gjort ändringar i.
  • Om felmeddelandet inte försvinner med dessa åtgärder kan mapparna vars namn börjar på Temp i mappen Nedladdningar raderas. Mapparna raderas genom att klicka på dem med den högra knappen på musen och välja ”Ta bort” från menyn som öppnas.

I samband med att denna problemsituation utreds får övervakaren anvisa examinanden att titta på videor direkt på materialfliken. Ifrågavarande problem kan också uppkomma om examinanden öppnar eller laddar ned samma fil upprepade gånger. I detta fall kan examinanden anvisas att använda den fil som hen redan öppnat och eventuellt gjort ändringar i.

Den tid som går åt till att utreda denna situation gottgörs inte examinanden. Om problemet inte går över eller om det är utbrett ska övervakaren kontakta Abitti-stödet (telefon 0295 338 280). Tiden som går åt till samtalet till Abitti-stödet gottgörs examinanden ifall utförandet av provet har avbrutits medan samtalet pågår.

Denna anvisning som pdf-fil