Provdagen för det andra inhemska språket

Idag den 16.3 skrevs proven i det andra inhemska språket. Totalt 8963 examinander hade anmält sig till proven.

Dagens prov förlöpte väl. Nämnden kontaktades några tiotal gånger, vilket är normalt. I några gymnasier fördröjdes inledandet av provet på grund av problem med provlokalens servrar eller andra tekniska problem. Examinanderna har gottgjorts för den tid som gått förlorad. 

Gymnasiet Aurinkorannikon suomalainen lukio på Solkusten i Spanien kan inte anordna proven denna vecka på grund av det eskalerande coronavirusläget. Undantagstillståndet och utegångsförbudet som utlysts i Spanien hindrar examinandernas och gymnasiets personal från att närvara. Gymnasiet kan inte gå emot besluten som de lokala myndigheterna fattat. Gymnasiets rektor har samarbetat med nämnden för att hitta fungerande lösningar anefter som tvångsåtgärderna stegvis har skärpts.

“Jag är övertygad om att rektorn har gjort allt som står i hens makt för att studentexamensproven ska kunna ordnas. Jag beklagar situationen som examinanderna har försatts i. Det var inte längre möjligt att hitta en lösning efter att undantagstillståndet utlystes”, konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.

Examinanderna kan ansöka om annullering av anmälan via sitt gymnasium. Närmare instruktioner finns på nämndens webbplats. Nämnden följer med läget i samarbete med gymnasiets rektor. Våren 2020 hade 14 examinander i gymnasiet anmält sig till studentexamen. 

Enligt nuvarande uppskattningar kommer eskaleringen av coronavirusläget både i Finland och utomlands att förhindra möjligheten att anordna prov på ett avvikande sätt denna vår. Examinanderna kan skriva proven följande höst. Om gymnasiets lärokurs är utförd ger den rätt att söka till yrkeshögskolor även utan avlagd studentexamen.


Mediakontakter:


generalsekreterare Tiina Tähkä, 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
specialsakkunnig Robin Lundell, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi, 0295 338 242