Den första realprovsdagen

Studentexamen våren 2020 fortsatte idag med den första provdagen för realproven. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle dagens realprov ha skrivits först nästa veckas tisdag. Studentexamensnämnden beslöt tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet att flytta dagarna för realproven, som skulle hållas den tredje provveckan i studentexamen våren 2020 så att proven i realämnen skrivs redan under den andra examensveckan. Syftet med åtgärden är att trygga anordnandet av examen så att möjligast många examinander kan avlägga sin examen. Proven den andra realprovsdagen skrivs tordagen den 19.3. och inte den 26.3 som det var tänkt enligt den ursprungliga tidtabellen.

Den 16 mars 2020 fastställde regeringen riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter. Nämnden informerar om beredskap gällande coronaviruset på en separat webbsida som uppdateras efter behov.  

Sammanlagt 19 731 examinander hade anmält sig till dagens prov. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser samt i många examensnät. 

Dagens prov gick bra. I några gymnasiet förekom det ungefär 30 minuter långa fördröjningar eller avbrott vid inledningen av proven. Under dagen förekom också några kortare störningar i enstaka gymnasier. Problemen berörde sammanlagt cirka 150 examinander och löstes i samarbete med övervakarna och gymnasiernas tekniska stöd.