Provdagarna för höstens studentexamen ändras för att coronavirusläget eventuellt fortsätter

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna hösten 2020 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, delas upp på två dagar.

Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Examinanderna kan vid studentexamen hösten 2020 anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades på våren på grund av att de själva insjuknade, på grund av de tidigarelagda provdagarna eller av någon annan orsak.

De nya provdagarna är:

mån 14.9
de ursprungliga proven uppdelade
kemi, hälsokunskap
ons 16.9
de ursprungliga proven uppdelade
främmande språk, lång lärokurs
engelska
tor 17.9
ny provdag
religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, geografi
fre 18.9 modersmål och litteratur (svenska och finska), provet i läskompetens
svenska/finska som andraspråk och litteratur
mån 21.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
tis 22.9 matematik, lång och kort lärokurs
tor 24.9
de ursprungliga proven uppdelade
filosofi, biologi
fre 25.9 modersmål och litteratur (svenska och finska), provet i skrivkompetens
mån 28.9 främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
tis 29.9
ny provdag
psykologi, historia, fysik
ons 30.9 modesmål och litteratur (samiska)
tor 1.10
ny provdag
främmande språk, lång lärokurs
franska
spanska
tyska
ryska

”Nämnden förbereder sig inför coronavirusläget på hösten genom ändringen av provdagarna. Ändringen görs nu på våren för att examinanderna ska kunna förbereda sig och anmäla sig till de prov de önskar. Gymnasierna har också tid på sig att göra de förberedelser som behövs”, konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä. Nämnden samarbetar med andra myndigheter och följer med utvecklingen av coronavirusläget. Nämnden ger gymnasierna anvisningar om beredskapen gällande coronaviruset på en separat webbsida

Examinanderna anmäler sig till höstens prov till sitt eget gymnasium senast den 5 juni. Om examinanden redan har anmält sig till examen ska hen kontakta sitt gymnasium före anmälningstidens utgång ifall hen vill göra ändringar i sin anmälan.

Utifrån anmälningarna till examen hösten 2019 kan man vänta sig att ungefär 40 000 examinander anmäler sig till höstens examen för att skriva ungefär 80 000 prov i olika ämnen och på olika nivå. Största delen av examinanderna delar upp ämnena i sin examen på två eller tre examenstillfällen. Vid studentexamen på hösten får i regel ungefär 3000 studenter sin examen klar. Hösten 2019 gjordes ungefär 14 700 anmälningar till omtagning av godkända eller underkända prov. Antalet omtagningar förväntas stiga något vid examen hösten 2020.

Den nya tidtabellen jämnar ut deltagarna för de till deltagarantalet största provdagarna på flera dagar. Detta underlättar genomförandet av de undantagsarrangemang gällande proven som coronavirusläget föranleder. De ungefär 32 000 förväntade deltagarna i proven i realämnen sprids jämnt ut över fyra provdagar. Provdagen för provet i engelska, lång lärokurs, kommer i många gymnasier att vara störst till deltagarantalet, medan de andra provdagarna är märkbart mindre.

En examinand kan ta med flera prov i främmande språk eller prov i realämnen som infaller på samma provdag bara genom att dela upp sin examen på två eller tre examenstilfällen. Vid examenstillfällena år 2019 utfördes ungefär 800 kombinationer av flämmande språk, lång lärokurs, och ungefär 20 000 sådana provpar i realämnen som inte är möjliga att utföra vid ett examenstillfälle. Den nya tidtabellen minskar andelen eventuella överlappningar av olika prov i främmande språk, lång lärokurs med ungefär 99 % och av olika prov i realämnen med ungefär 78 %. Förändringen underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades våren 2020.

 

Intervjuförfrågningar: generalsekreterare Tiina Tähkä tel. 0295 338 201, specialsakkunnig Robin Lundell tel. 0295 338 242

Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi