Resultaten från studentexamen våren 2020

Pressmeddelande, Helsingfors 12. maj 2020. Kan publiceras omedelbart.

På våren 2020 skriver cirka 25 100 studenten

På våren 2020 skriver cirka 25 100 personer studenten. Cirka 400 av de nya studenterna har redan tidigare avlagt proven i sin examen, men har avklarat sina studier först under våren 2020. Cirka 1100 personer har fått godkänt i proven i sin examen, men har inte ännu slutfört sina studier. Allt som allt har cirka 25 800 personer fått godkänt i de obligatoriska proven i sin examen under våren 2020.

Sammanlagt 43 000 examinander anmälde sig till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som avser att avlägga examen och examinander, som gör om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Deltagarna i vårens studentexamen har anmält sig till cirka 134 000 prov i de olika examensämnena och lärokurserna.

Studenternas framgång i vårens examen kan beskrivas på flera olika sätt. “Varje student avlägger examen från sin egen utgångspunkt. Man kan vara glad och stolt över alla vitsord!” uppmuntrar generalsekreterare Tiina Tähkä.

De bästa vitsordspoängen för studenterna på våren 2020 är 76 (1 person). Summan av vitsordspoängen påvisar mångsidiga och högtstående kunskaper även med andra vitsord än laudatur. Examinanderna blir poängsatta utgående från vitsorden i examen: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) och improbatur (0).

Av studenterna på våren 2020 fick 11 minst 8 laudatur. Antalet avlagda laudatur påvisar toppkunskaper inom vissa examensämnen. När det är möjligt att sprida avläggandet av examen över tre examenstillfällen, är det i princip möjligt att inkludera i examen provet i modersmålet, i det andra inhemska språket, i matematik, i sex realämnen, i tre språk av lång lärokurs samt i övriga språk av kort lärokurs. Prov som avlagts efter avläggandet av examen räknas inte med.

 

Vårens studentexamen ordnades i exceptionella förhållanden

Ordnande av vårens 2020 studentexamensprov lyckades väl trots att situationen med coronaviruset blev mer omfattande. Provdagarna för realämnen tidigarelades med en vecka så, att så många examinander som möjligt skulle få sin examen avlagd. Studentexamensnämnden tackar gymnasierna för samarbetet vid ordnande av studentexamensproven under de exceptionella förhållandena.

Gymnasiet Aurinkorannikon suomalainen lukio på Solkusten i Spanien kunde inte anordna proven under den andra examensveckan på grund av det eskalerade coronavirusläget och undantagstillståndet samt utegångsförbudet som utlysts i Spanien.

Tidigareläggandet av provdagarna påverkade de 42 989 examinanders tidtabell som hade anmält sig till prov i realämnen. En aning färre examinander deltog i proven än som hade anmält sig till proven. Av de examinander som anmält sig till prov i realämnen på våren 2020 anlände 86–91 % till provet och lämnade in sin provprestation, medan på våren 2019 lämnade 93–98 % av anmälda examinander in sin provprestation. Examinandernas frånvaro kan utöver komprimerande av tidtabellen ha påverkats av coronavirusläget. Deltagningsprocenten även i andra prov förblev en aning lägre än under det föregående året.

Examinanderna fick besked om flytten av provdagarna med kort varsel, men det kunnande som krävs för proven har förkovrats under en längre tid under gymnasiestudierna. I bestämningen av poänggränserna har den såkallade MST-metoden använts. Poänggränserna bestäms enligt hur svårt provet visar sig vara för de examinander som deltagit i provet.

”En relativ bestämning av vitsorden i Studentexamen garanterar att examinanden har en lika bra chans att få laudatur som under den föregående våren” konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä. Om examinanden inte är nöjd med sitt vitsord kan hen ta om ett godkänt vitsord utan begränsning och ett underkänt vitsord tre gånger under de tre följande examenstillfällena.

Anordnaren av undervisningen besluter om hur studentfesten ordnas och meddelar sina egna studeranden om festligheternas tidpunkt. I flera gymnasier kommer fester att ordnas huvudsakligen i två omgångar: med hjälp av fjärranslutningar på våren och gemensamt på hösten. Gymnasierna skickar betygen till studenterna och omtagare av prov per post eller på andra sätt.

Studentexamensnämnden gratulerar och önskar all framgång till vårens nya studenter! “Coronavårens studenter har visat sitt kunnande under hårt tryck. De har förtjänat gratulationerna och sin fest, även om en del av festandet skulle uppskjutas till hösten!” konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.

 

Nämnden har skickat resultaten till gymnasierna den 12 maj

Nämnden har skickat resultaten från vårens 2020 examen till gymnasierna på tisdagen den 12 maj 2020 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Även vårens 2020 poänggränser har publicerats på nämndens webbsida.

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium.

Examinanden och vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med onsdagen den 13 maj 2020 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt.

Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning.

Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning kan hittas på nämndens webbsida.

 

Publicering av studenternas namn

Namn på studenter som avlagt examen publiceras inte på Studentexamensnämndens webbsida på grund av datasekretesskäl. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Om gymnasiet har framfört begäran om granskning eller lämnat in ansökningar till nämnden efter det att examensresultaten har anlänt, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §).

En examinand som inte vill ha sitt namn publicerat skall skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Begäran skall skickas in i god tid innan resultaten blir färdiga.

På måndagen den 18 maj ger nämnden ut namnen på de studenter som inte har anhållit om att deras namn inte skall publiceras till medierna. Mediernas anhållan om namnlistor skall skickas in på adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall ingå redaktionellt syfte samt det, att efterfrågaren representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post under förmiddagen på måndagen den 18 maj.

 

Statistik över vårens studentexamen publiceras från och med den 12 maj

Preliminära data över studentexamen våren 2020 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbsida (på finska) under förmiddagen på tisdagen den 12 maj och uppdateras på måndagen den 18 maj.

Uppgifter för uträkning av jämförelsetal för studentexamen våren 2020 (på finska) publiceras på måndagen den 18 maj kl. 12.00. Läroanstaltspecifika uppgifter kan räknas ut utgående från den här informationen. Instruktionerna för nedladdningen av uppgifterna finns i Statistik-delen på nämndens hemsida (på finska).

Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de obligatoriska proven i sin studentexamen och avlagt läroplanen för gymnasiet, eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning. Enligt lagen om studentexamen som gällde tills den 1 augusti 2019 var examen avlagd när man hade fått godkänt i de obligatoriska proven. Efter detta kunde man inte tillägga prov till sin examen. I statistiktabellerna på Studentexamensnämndens webbsida förekommer det för tillfället uppgifter som är i enlighet med den gamla lagen.

 

Bilagor och ytterligare upplysningar

Vårens 2020 poänggränser

Examensresultat och provprestationer

Begäran om omprövning

Statistik över studentexamen

Data för uträkning av jämförelsetal (på finska)

Informationssida om beredskap gällande coronaviruset (uppdateras regelbundet)

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi

 

Studentexamensnämnden

Studentexamensnämnden ansvarar för ledande och verkställande av studentexamen. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner Studentexamensnämndens medlemmar för tre år åt gången. För närvarande har nämnden 25 medlemmar och cirka 350 adjungerande medlemmar. Förvaltningen och det tekniska verkställandet av studentexamen handlas av Studentexamensnämndens kansli, som fungerar som fristående enhet under Utbildningsstyrelsen. På kansliet arbetar cirka 25 tjänstemän.