Ändringar i bedömningen av kort matematik

Studentexamensnämnden har genom självrättelse ändrat bedömningen av provet i matematik, kort lärokurs våren 2020. Med självrättelse menas ett förfaringssätt som används av myndigheten för att rätta till ett tidigare beslut utan ansökan från en enskild sökande. Utöver detta har också andra korrigeringar gjorts utgående från examinanders begäran om omprövning och gymnasiernas begäran om granskning.

Nämnden har per e-post notifierat de gymnasier vars examinander påverkas av poäng- och vitsordsändringarna. Examinanderna får veta om eventuella ändringar från sitt eget gymnasium. Examinanderna ser sina uppdaterade uppgifter även via Min Studieinfo -tjänsten.

Studentexamensnämnden beklagar felet och det extra besvär som det orsakar gymnasierna och examinanderna. Nämnden följer ständigt upp kvaliteten på censoreringen och utvecklar kvalitetssäkringsprocessen. Enhetligheten i den slutgiltiga bedömningen utvecklas både i nämnden och i varje ämnessektion. Möjligheten att granska ens egna provprestationer och begäran om omprövning spelar en viktig roll i examinandernas rättskydd.

Provet i matematik, kort lärokurs

I samband med behandlingen av begäran om omprövning som gjorts efter provet upptäcktes två skrivfel i uppgifter som bedömts centraliserat av nämnden. Felen framkom i uppgifterna 1.6 och 2.3. Felen korrigerades hos examinanden som begärt om omprövning av sin provprestation samt genom självrättelse hos andra examinander som svarat på samma uppgifter. Som resultat av korrigeringen höjs totalpoängen för varje examinand med en poäng. Tyvärr framgick dessa problem inte under kvalitetssäkringen medan den slutgiltiga bedömningen pågick, vilket resulterade i att examinanderna gavs felaktiga resultat.

Bedömningen av 63 examinanders centraliserat bedömda uppgifter har korrigerats i provet i matematik, kort lärokurs. Vitsordet höjdes för fem examinander. Uppgiftsvisa poäng och deras enlighet med grunderna för bedömningen kan ses i provprestationen.

Anvisningar för examinander vars resultat påverkas av ändringarna

Examinanderna bör först och främst följa den elektroniska informationen från sitt eget gymnasium. Examinanderna kan även själv kontrollera sina uppgifter via Min Studieinfo -tjänsten. Inloggning kräver bankkoder, Mobil ID eller ett elektroniskt ID-kort. Studentexamensnämnden ger inte ut information om examinandspecifika poäng eller vitsord per telefon.

Ifall examinanden har anmält sig till studentexamen hösten 2020 och vill annullera sin anmälan eller göra förändringar i sina anmälningsuppgifter, bör hen ta kontakt med rektorn i sitt gymnasium.

Ifall uppgifterna i examinandernas studentexamensbetyg är felaktiga ersätts det felaktiga betyget kostnadsfritt med ett nytt betyg. Betyget skickas till gymnasiet.

Även då bedömningen korrigerats genom självrättelse kan omprövning begäras inom 14 dygn från det när examinanden har haft möjlighet att få veta om den förändrade bedömningen. Examinanden eller vårdnadshavaren till en examinand under 18 år bör i detta fall kontakta nämnden (lautakunta@ylioppilastutkinto.fi).

Information om det ändrade vitsordet eller totalpoängen finns tillgänglig för finländska högskolor och andra läroanstalter. Om examinanden har ansökt om studieplats, och resultaten tas i beaktande i antagningen och ansökningstiden har redan gått ut, bör hen ta kontakt med läroanstalten och försäkra sig om hur man skall gå till väga i situationen.

 

Mer information:

- Provprestationerna finns tillgängliga via Min Studieinfo -tjänsten 
(https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/)

- Examinanderna: kontakta ditt eget gymnasium

- Media: generalsekreterare Tiina Tähkä, telefon 0295 338 201