Provdagarna för studentexamen hösten 2021

Studentexamensnämnden har fattat beslut gällande provdagarna för studentexamen hösten 2021. Hösten 2021 börjar examen måndagen den 13 september och avslutas den 29 september. Tidtabellen för studentexamen hösten 2021 finns på nämndens webbplats.

Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen av speciellt proven med stort antal deltagare. Tidtabellen för provdagarna inverkar både på när examensresultaten blir färdiga och på uppläggningen av arbetet i gymnasierna. Resultaten från höstens studentexamen bör vara klara i god tid i november för att examinanderna ska hinna anmäla sig till vårens studentexamen och för att resultaten ska vara tillgängliga också för urvalstjänsterna med tanke på fortsatta studier. Tillräckligt med tid bör dock reserveras för både den preliminära och den slutgiltiga bedömningen.

En hög kvalitet på bedömningen är en förutsättning för att resultaten från examen ska vara jämförbara. Detta gör också det möjligt att utnyttja resultaten vid studerandeurvalet. Resultaten för höstens studentexamen lämnas ut till examinanderna och gymnasierna samt till urvalstjänsterna vecka 46. Höstens studentfest firas i början av december.

Från och med våren 2020 har de till deltagarantalet största proven placerats i början av examensperioden. Detta medger att det finns en rimlig tid till förfogande för både den preliminära bedömningen, som utförs av lärarna, och censorernas arbete, som delvis går på varandra. Då tidpunkterna för när den preliminära bedömningen ska vara klar bestäms beaktas att i vissa gymnasier kan antalet provprestationer som ska bedömas per lärarna vara stort. Andra undantagssituationer vid genomförandet av den preliminära bedömningen kan också beaktas från fall till fall.

Från och med hösten 2018 har vissa prov ordnats på direkt efter varandra följande dagar. Att ordna proven direkt efter varandra gör att examensomgången är kortare och underlättar de praktiska arrangemangen vid gymnasierna, som till exempel att bygga examensnät för prov med många deltagare. Direkt på varandra följande prov påverkar dock samtidigt examinandernas chans att ta igen sig mellan proven. Examinanderna avlägger i huvudsak sina prov utspridda över flera examenstillfällen, så att de fyra obligatoriska prov som ingår i examen och de extra prov som examinanden väljer avläggs under 1–3 examenstillfällen. Beräknat enligt hur examinanderna anmälde sig till examen hösten 2019 skulle ungefär 7 % av examinanderna utföra prov på direkt efter varandra följande dagar hösten 2021. I allmänhet skriver över 80 % av examinanderna 1–2 ämnen på hösten.

Studentexamensnämnden följer med hur tidtabellerna för provdagarna fungerar och vilken inverkan de har på antalet anmälda till proven.