Preliminära uppgifter om anmälan till studentexamen hösten 2020

Sammanlagt cirka 46 400 examinander har anmält sig till examen hösten 2020, vilket är ungefär 6000 fler än hösten 2019. Sammanlagt gäller detta 97 800 anmälningar till prov i olika ämnen och lärokurser, alltså cirka 21 000 anmälningar fler än ett år sedan. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller kompletterar sin examen. 
 
”Många examinander anmäler sig för första gången till prov, och flera tar om prov på hösten 2020. Coronavirussituationen, antagningen till högskolorna och de olika omtagningsmöjligheterna kan ha påverkat examinanders planer. En del av examinanderna flyttade över avläggandet av prov från våren till hösten. Andra examinander vill visa sitt kunnande i nya provämnen eller ta om ett tidigare avlagt prov,” konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.  
 
Dessa anmälningsuppgifter från hösten 2020 är preliminära data, och är alltså inte fullkomligt jämförbara med tidigare års uppgifter om deltagande i examen. Tidigare års uppgifter tar i beaktande även annulleringar av anmälan och andra ändringar av anmälningsuppgifter som utförts senare. 

Tabellens uppgifter finns uppvisade i stapeldiagrammet

Tabell. Anmälan till studentexamen våren 2017 - hösten 2020.

  våren 2017  hösten 2017   våren 2018 hösten 2018  våren 2019   hösten 2019   våren 2020  hösten 2020,  preliminära data  
Första anmälan till examen  109 018 59 584  109 819  60 507  108 640  62 372  109 889  66 271 
Omtagning av ett underkänt prov 2 903  2 734  2 988  3 382  2 969  3 835  3 671  4 561 
Omtagning av ett godkänt prov  12 284 6 505  14 108  7 159  12 601  10 767  18 383  26 958 
Sammanlagt  124 205 68 823  126 915  71 048  124 210  76 974  131 943  97 790 

Från och med examen hösten 2019 har alla examinander kunnat ta om godkända prov utan begränsningar. Examinander vars examen är på hälft kan ta om ett underkänt prov tre gånger vid de tre närmast påföljande examenstillfällena efter att hen blivit underkänd. 

Studentexamen våren 2020 ordnades i exceptionella förhållanden. Provdagarna för realämnen tidigarelades med en vecka så, att så många examinander som möjligt skulle få sin examen avlagd trots den eskalerade coronavirussituationen. En aning färre examinander deltog i proven än som hade anmält sig till proven. 
 
De examinander som har deltagit i proven under den komprimerade provveckan på våren har möjlighet att ta om provet vid höstens examen utan att betala den provspecifika avgiften. Regeringen reserverade ett anslag för detta i sin tilläggsbudget. Den provspecifika avgiften tas inte ut för proven i realämnen, det andra inhemska språket, matematik och främmande språk, lång lärokurs om examinanden betalat avgiften för dessa prov våren 2020. Inför hösten 2020 har det gjorts cirka 17 000 sådana här anmälningar. 

Studentexamensnämnden har beslutat att ändra provdagarna på hösten 2020 så, att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs delas upp på två dagar. Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt även om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Examinanderna kan vid studentexamen hösten 2020 anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades på våren på grund av att de själva insjuknade, på grund av de tidigarelagda provdagarna eller av någon annan orsak. 


Mer information 
 
Intervjuförfrågningar: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi  
 
Intervjuförfrågningar på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi  
 
Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi  

Statistik över anmälan publiceras i slutet av augusti.