Höstens studentexamen inleds

Pressmeddelande, Helsingfors 9.9.2020, får publiceras genast.

Studentexamen hösten 2020 ordnas den 14 september - den 1 oktober 2020.

Cirka 46 500 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 7 000 fler än på hösten 2019. Det har gjorts cirka 98 000 anmälningar i olika ämnen och lärokurser, vilket är cirka 20 000 fler än för ett år sedan. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller kompletterar sin examen. Proven i studentexamen anordnas i ungefär 400 gymnasier och deras verksamhetsställen.

”Många examinander anmäler sig för första gången till prov, och flera tar om prov på hösten 2020. Coronavirussituationen, antagningen till högskolorna och de olika omtagningsmöjligheterna påverkar examinanders planer”, konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä. 

Studentexamen våren 2020 ordnades i exceptionella förhållanden. Provdagarna för realämnen tidigarelades med en vecka så, att så många examinander som möjligt skulle få sin examen avlagd trots den eskalerade coronavirussituationen.  Examinander som deltog i vårens studentexamen under den komprimerade provveckan har möjlighet att ta om provet i höstens examen utan provspecifik avgift.

Efter att den nya lagen om studentexamen trädde i kraft för ett år sedan har det varit möjligt för alla examinander att obegränsat ta om sina godkända prov. Examinander vars examen är på hälft kan ta om ett underkänt prov tre gånger under de tre examenstillfällen som omedelbart följer på det tillfälle där man skrivit underkänt. På hösten 2020 har det gjorts cirka 27 000 anmälningar till omtagning av godkända prov och cirka 4 500 anmälningar till omtagning av underkända prov.

Uppdelade provdagar i höstens examen

Studentexamensnämnden ändrade provdagarna för hösten 2020 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, delas upp på två dagar. Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd.

”Gymnasierna har redan erfarenhet av förra vårens undantagsläge. För att försäkra oss om att höstens prov lyckas, har planerna för förberedande inför höstens examen uppdaterats utgående från dessa erfarenheter”, konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.

Nämnden följer med det nuvarande coronavirusläget och samarbetar med övriga myndigheter. I situationer där smitta eller karantänfall förekommer agerar gymnasierna enligt hälsomyndigheternas anvisningar.

Anordnande av det digitala studentexamen

Studentexamensproven utförs på en bärbar dator. Datorn kan vara antingen examinandens egen, lånad eller gymnasiets. Datorn startas i provsituationen med ett USB-minne. USB-minnets operativsystem ersätter datorns operativsystem under provet. Datorns egna operativsystem och hårdskiva förblir oförändrade under provet. Under provtillfället är examinandernas datorer kopplade till provlokalens server via det lokala examensnätet i provlokalen. Examensnätet i provlokalen är inte kopplat till nät utanför lokalen. Examinandernas provsvar lagras hela tiden automatiskt både på provlokalens server och reservserver. Vid eventuella problemsituationer kan till exempel examinandens dator bytas ut mot en reservdator och examinanden kan fortsätta utföra provet från det ställe där utförandet avbröts. Nämndens telefondejour ger råd till gymnasierna i alla situationer i samband med anordnandet av proven.

Bilagor och tilläggsinformation

Höstens examensdagar

Antalet provspecifika anmälningar inför studentexamen på hösten 2019 och 2020 (pdf)

Den digitala studentexamen

Beredskap gällande coronaviruset

Instruktioner till examinander som inte kan delta i ett studentexamensprov på grund av coronavirusläget

  • Intervjuer: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
  • Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi
  • Statistik: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi
  • Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi