Examen våren 2021 förlöpte väl trots coronavirusläget

Anordnandet av proven i studentexamen våren 2021 lyckades bra. Sammanlagt ungefär 46 650 examinander hade anmält sig till vårens examen. I antalet ingår både examinander som avlägger sin examen samt examinander som tar om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Proven anordnades i ungefär 400 gymnasier och deras verksamhetsställen.

Studentexamen våren 2021 var redan det tredje examenstillfället som ordnades under exceptionella förhållanden på grund av coronavirusläget. Studentexamensnämnden anvisade gymnasierna om provarrangemang, om att minska närkontakter och om användning av munskydd. Studentexamensnämnden ändrade provdagarna för våren 2021 så att de två realprovsdagarna delades upp på fyra dagar och dagen för proven i matematik delades upp på två dagar.

Examinanderna skrev cirka 137 900 provprestationer i prov av olika ämnen och lärokurser. Examinanden frånvarade från provet i cirka 5,2 % av de ursprungliga anmälningarna. På våren 2020 var det motsvarande antalet cirka 5,6 % och på hösten 2020 14,5 %. Examinanden kan ansöka om annullering av anmälan av sin examen efter provet, ifall hen har till exempel insjuknat innan provet. Statistik gällande annulleringar av anmälan på våren 2021 kan räknas först senare på våren, när examinandernas ansökningar har behandlats.

”Examinanderna visade fint sitt kunnande trots coronaläget. Gymnasierna har meddelat om till största delen enstaka frånvaron på grund av insjuknande eller karantän. Om inte examinandens planer förverkligades, ger gymnasiet handledning och anvisar om hur examinanden kan avlägga prov på hösten”, konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.

För de tekniska arrangemangens del förlöpte proven så gott som problemfritt. Gymnasierna hade förberett sig väl inför verkställandet av examen. I vissa gymnasier förekom det några förseningar eller avbrytningar på grund av problem med examensnätet eller provlokalens server. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna.

De till deltagarantalet största provdagarna i vårens examen var dagarna för proven i modersmål och litteratur den 16 och 19 mars. Under dagen för läskompetensprovet den 16 mars skrevs även proven i svenska eller finska som andraspråk och litteratur. 32 400 examinander hade anmält sig till proven den 16 mars. 23 981 examinander hade anmält sig till proven den näst största provdagen, dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, varav 23 000 till provet i engelska, lång lärokurs.

Bedömningarbetet är så gott som gjort i gymnasierna och fortsätter ännu på nämnden med den slutliga bedömningen som utförs av censorerna.

Examensresultaten skickas till gymnasierna den 18 maj 2021. Gymnasierna meddelar examinanderna om resultaten. Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med den 19 maj 2021.

Nämnden har öppnat responsblanketter för examinander och gymnasiers personal som deltagit i anordnandet av vårens prov. Respons tas gärna emot ända tills den 16 april 2021.

Responsblanketter för studentexamen våren 2021

”Gymnasiernas rektorer, lärare och annan personal förberedde sig väl och ordnade proven under krävande omständigheter. Examinanderna har berömvärt undvikit närkontakter och förberett sig inför proven under exceptionella förhållanden”, konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.

Studentexamensnämnden tackar gymnasierna och examinanderna för det goda samarbetet i anordnandet av studentexamensproven.

Tilläggsinformation

Provdagspecifika meddelanden

Beredskap gällande coronaviruset

Instruktioner till examinander som inte kan delta i ett studentexamensprov på grund av coronavirusläget

Intervjuer: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi