Synskadade examinander kan öva sig i ett nytt specialarrangemang

Provarrangemangen för synskadade examinander ändras från och med examen hösten 2021

Specialarrangemanget för synskadade examinander i form av ett prov som innehåller ersättande uppgifter och som skickades som skilda textbehandlingsfiler ersätts på hösten 2021 av ett prov som avläggs i provsystemet och med hjälpmedel för synskadade.

Examinanden använder fortfarande sin egen dator och de skärmläsnings- eller skärmförstoringsprogram som hen är bekant med. En del av uppgifterna i det vanliga provet har ersatts med uppgifter som lämpar sig bättre för synskadade examinander, precis som man gjort tidigare. Provet skrivs i ett för tillgänglighet testat html-format. Examinandens svar sparas och säkerhetskopieras i provsystemet, precis som andra examinanders svar. Man kan öva sig i proven i Abitti-provmiljön.

Studentexamensnämnden tackar de sakkunniga på Synskadades förbund, Celia och Valteri för responsen under förberedandet av det nya specialarrangemanget.

Vilka specialarrangemang kan en synskadad examinand ansöka om?

Synskadade examinander kan ansöka om de specialarrangemang de behöver redan under början av sina gymnasiestudier. Inverkan av synskadan på avläggandet av proven beskrivs i läkarintygen och andra specialistutlåtanden som bifogas till ansökan. Stödåtgärder som tagits i bruk under gymnasiestudierna anses också som en grund att utgå ifrån när man bedömer behovet av specialarrangemang.

Synskadade examinanders situationer är varierande, och specialarrangemangens innehåll besluts fall för fall. Beroende på examinandens situation är till exempel de följande specialarrangemangen möjliga: tilläggstid, skild bildskärm, rätt att öka teckenstorlek, prov som utförs med hjälpmedel för synskadade, ett avskilt rum och användning av assistent.

Om den synskadade examinanden inte kan klara av uppgifter som kräver syn, kan hen som specialarrangemang ansöka om rätt att avlägga prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade. I detta fall avlägger examinanden provet med sin egen dator i dess eget användarsystem. Förutom skärmläsningsprogram kan datorn innehålla även andra hjälpmedel som examinanden behöver. Även en punktskriftsmaskin kan kopplas till datorn. Datorn får varken innehålla material som hjälper med provprestationen eller vara kopplad till internet. Hjälpmedel som används i provet bör listas i ansökan om specialarrangemang.

Om examinanden har i enlighet med tidigare föreskrifter beviljats ersättande uppgifter för synskadade som specialarrangemang, behöver hen inte göra en ny ansökan, utan examinanden har beviljas automatiskt rätt att anmäla sig till provet som avläggs med hjälpmedel för synskadade.

Om examinanden har beviljats rätt att delta i provet som avläggs med hjälpmedel för synskadade kan hen anmäla sig för att avlägga uttryckligen detta prov. Anmälan är bindande och sker i samband med den vanliga anmälningsprocessen. Gymnasiet meddelar nämnden om examinanderna som deltar i prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade i samband med materialbeställningen. Om examinanden inte skilt anmäler sig till provet med specialarrangemang, avlägger hen det vanliga provet.

Studentexamensnämnden instruerar och anvisar endast om provarrangemangen inför studentexamen. Synskadade studerande kan få specialundervisning i gymnasiet och annat stöd för sitt lärande enligt sina individuella behov. Sakkunniga vid Synskadades förbund anvisar i frågor gällande en synskadads studerande. De anvisar även läroanstalter gällande anordnande av studier för synskadade studerande.

Hurdana är proven som avläggs med hjälpmedel för synskadade?

Provet som avläggs med hjälpmedel för synskadade kan till strukturen, antalet uppgifter och poängsättningen skilja sig från det som nämns i nämndens provspecifika föreskrifter. Provets maximipoängantal och vitsordens poänggränser är desamma som i provet som avläggs av andra examinander i ämnet i fråga. Provet utarbetas så, att även en svårt synskadad examinand kan svara på provet och nå det högsta vitsordet.

Provets innehållsliga tillgänglighet bör försäkras precis som tidigare. Det här kan betyda att till exempel bildmaterial ersätts med text, eller att en uppgift som bygger på visuellt innehåll ersätts med en annan uppgift. Provspecifika beslut omfattas av provsekretess och kan därför inte publiceras i förväg.

Provuppgifterna och materialet ges i html-format. Provet kan smidigt ögnas igenom även med en skärmläsare, eftersom provet är strukturerat till exempel då det gäller rubriknivåer. Precis som innan är matematiska formler tillgängliga i bildformat för examinander med svag syn och i tillämpad Asciimath-form för skärmläsare.

Examinanden producerar sina svar i uppgifternas svarslådor, som flervalssvar eller i form av val i rullgardinsmeny. Examinanden kan även bifoga skärmdumpar till sina svar, men detta förutsätts inte. Oftast kan det uppgiftsenliga kunnandet visas i svaret på olika sätt och svarssättet spelar inte en betydande roll. Svaren bedöms enligt beskrivningar av goda svar. Beskrivningarna publiceras skilt för provet som avläggs med hjälpmedel för synskadade.

Lärare kan ladda ner tidigare prov i Examina-tjänsten (www.examina.fi), men provens tekniska förverkligande motsvarar inte specialarrangemanget på hösten 2021. Slutgiltiga beskrivningar av goda svar för ersättande prov har publicerats på nämndens webbsida från och med hösten 2019.

Hur ordnas provet som avläggs med hjälpmedel för synskadade?

Studentexamen anordnas i ett lokalt nät skilt från internet. Ett program som baserar sig på Linux-användarsystemet startas med examinandernas datorer via ett USB-minne. Examinandspecifika förändringar kan inte göras i detta program.

I specialarrangemanget ansluts examinandens egen dator, som är utrustad enligt nämndens beslut om specialarrangemang, till studentexamens provsystem. På detta sätt kan examinanden använda för sig bekanta skärmläsnings- eller skärmförstoringsprogram samt inställningar av skärmen.

Under provet sparas examinandens provprestationer på tre insparningsmedier efter varje redigering. Det här är en betydande förbättring på det nuvarande arrangemanget för synskadade examinander, som utgår ifrån att provprestationerna under provet sparas endast på examinandens dator. Efter ett eventuellt avbrott eller en funktionsstörning kan examinanden fortsätta avlägga provet från det ställe hen var. Examinandernas provprestationer överförs till bedömning utan manuella mellansteg som en del av de andra examinandernas provprestationer, vilket för sin del ökar pålitligheten av arrangemangen.

Hur kan examinanden och gymnasiet öva sig i arrangemanget?

Gymnasierna övar sig i användningen av Abitti-miljön som en del av undervisningen. Abitti används även i studentexamen. Lärarna kan utarbeta sina egna prov i Abitti-miljön. Prov som görs i Abitti anpassar sig för övande av prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade, ifall provets innehåll är tillgängligt och tredje partiers insticksprogram för webbläsare inte har använts i utarbetande av proven. Anvisningar för anslutande av examinandens egen dator i provsystemet fås från Abitti-stödet. I Abitti-versionen som publicerades i slutet av april underlättades anslutandet så, att den skilda datorn får nätinställningarna direkt från examinandens Abitti-dator. Förändringar av inställningar behövs alltså inte göras manuellt på den skilda datorn.

Studentexamensnämnden önskar kontaktas speciellt av sådana gymnasier som har synskadade examinander som deltar antingen i studentexamen på hösten 2021 eller våren 2022. Som övningsmaterial för examinanderna och gymnasierna har nämnden förberett två exempel på prov som använder sig av sådan uppgifts- och svarsmekanik som används i prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade. Exempelprov publiceras inte offentligt på grund av upphovsrättsskäl.

Tilläggsinformation

- Provets tekniska arrangemang och exempelprov: abitti@ylioppilastutkinto.fi
- Ansökan om specialarrangemang: Markku Rytkönen markku.rytkonen@ylioppilastutkinto.fi
- Man kan kontakta Synskadades förbund gällande allmänna frågor om studier: ville.lamminen@nkl.fi