Provkombinationer i den nya examensstrukturen kan testas i en ny webbtjänst

I den nya webbtjänsten som Studentexamensnämnden har öppnat kan man testa med vilka provkombinationer man kan bli student enligt den nya examensstrukturen som träder i kraft våren 2022. Med hjälp av tjänsten är det möjligt att testa ifall den provkombination en examinand valt uppfyller de krav som ställs för att det ska vara möjligt att avlägga studentexamen.

Också i fortsättningen krävs att alla examinander avlägger provet i modersmål och litteratur. Utöver detta ska alla examinander som påbörjar sin examen våren 2022 eller senare välja minst fyra prov ur minst tre olika ämnesgrupper. Ämnesgrupperna ur vilka ämnen kan väljas är matematik, det andra inhemska språket, främmande språk och realämnen. Examinander som har inlett sin examen hösten 2021 eller tidigare slutför examen enligt den examensstruktur som för tillfället är i kraft.

Personuppgifter eller andra uppgifter för identifiering ges inte i tjänsten. Det är inte möjligt att anmäla sig till proven i studentexamen via tjänsten. Man anmäler sig till proven i studentexamen direkt till gymnasiet enligt de anvisningar som gymnasiet ger.

Tjänsten tar ite ställning till ifall den angivna provkombinationen är möjlig att utföra inom den utsatta tiden för att genomföra studentexamen, d.v.s tre på varandra följande examenstillfällen. Resultatet tjänsten ger är riktgivande och kan innehålla fel. Resultatet tjänsten ger binder inte Studentexamensnämnden. Examinander bör gärna diskutera sin provkombination och andra ärenden som berör studentexamen med studiehandledaren vid det egna gymnasiet.

Tjänsten finns på adressen: https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/sv

Läs mer om examensreformen våren 2022 här.