Provet för examinander med hörselskada förtydligas

Provarrangemangen för examinander med hörselskada ändras från och med examen hösten 2021

Proven i studentexamen för examinander med hörselskada blir tydligare än tidigare från och med examen hösten 2021. Specialarrangemanget där examinanden befriats från delprovet i hörförståelse ändras till prov med begränsat ljudmaterial.

Uppgifterna för hörförståelse i de digitala proven utförs under samma provdag i samma prov som de övriga uppgifterna. Från och med hösten 2021 kan examinanderna utföra ett prov där uppgifterna för hörförståelse har avlägsnats och examinanden kan inte i misstag besvara dessa frågor. Tidigare avlagde en examinand som var befriad från hörförståelsedelen ett likadant prov som alla övriga, men måste själv se till att inte besvara frågorna för hörförståelse för att få de kalkylerade poängen från uppgifterna.

Vilka specialarrangemang kan en examinand med hörselskada ansöka om?

Specialarrangemang för examinander med hörselskada kan sökas redan i början av gymnasiestudierna. I läkarutlåtandet och andra utlåtanden av sakkunniga som bifogas ansökan beskrivs hörselskadans påverkan på utförandet av proven. Till ansökan om att en hörselskada ska beaktas i studentexamen ska fogas utlåtande av en specialist i audiologi, foniatri eller öron-, näs- och halssjukdomar. Till utlåtandet ska bifogas ton- och talaudiogram.

En examinand med hörselskada kan utan separat beslut använda egen hörapparat eller cochleaimplantat. Det är skäl att på förhand pröva koppling av apparaten för att säkerställa att apparaten, datorn och provmiljön i studentexamen är kompatibla och för att öva på lämplig användning av apparaten inför proven. Trådlös vårdutrustning är tillåten endast med läkarintyg. Examinanden ska på förhand informera rektor om vilka funktioner utrustningen har och hur den används så att övervakarna kan övervaka användningen av den.

Om Folkpensionsanstalten har beviljat examinanden rätt till studietolk för hörselskadade, syn och hörselskadade eller talskadade kan examinanden använda sig av tolk utan separat beslut om specialarrangemang då provtillfället inleds och då det avslutas. Under själva provet kan tolken finnas tillgänglig så att en examinand som har behov av tolk kan kommunicera med övervakaren under provet eller om provet avbryts och få samma instruktioner som ges till de övriga examinanderna som utför provet. Rätten till tolkning gäller inte innehållet i uppgifterna och svaren. Tolken får inte vara jävig enligt jävsgrunderna i förvaltningslagen (434/2003) 28 §.

Situationen för hörselskadade examinander är varierande, och specialarrangemangens innehåll besluts fall för fall. Beroende på examinandens situation är till exempel de följande specialarrangemangen möjliga: avskilt rum eller prov med begränsat ljudmaterial. Specialarrangemang i ett avskilt rum för en examinand med hörselskada förutsätter att rummet är så tyst som möjligt för att lyssningsförhållandena ska vara lämpliga för examinanden. Extra tid för att avlägga prov kommer främst i fråga vid situationer då avläggandet av hela provet är långsammare än vanligt eller examinanden behöver långa pauser för att kunna avlägga provet.

Om en examinand med hörselskada inte kan klara av uppgifter som kräver hörsel kan examinanden som specialarrangemang ansöka om prov med begränsat ljudmaterial. Det är viktigt att examinanden anmäler sig till alla prov, även andra prov än språkprov, enligt egna behov och situationen gällande hörseln. En examinand som blivit beviljad rätt att utföra prov med begränsat ljudmaterial kan om hen så vill anmäla sig till det egentliga provet.

Om en examinand som specialarrangemang har beviljats befrielse från delprov i hörförståelse enligt de tidigare bestämmelserna beviljas hen specialarrangemanget prov med begränsat ljudmaterial utan ny ansökan. Provtiden för prov med begränsat ljudmaterial är sex timmar och provtiden för att delta i dessa prov förkortas inte. Den förkortade provtiden i språkprov gällde tidigare examinander som beviljats befrielse från delprovet i hörförståelse.

Då en examinand, som fått beslut om rätten till specialarrangemang anmäler sig till examen, kan hen anmäla sig till prov med begränsat ljudmaterial. Anmälan till prov med begränsat ljudmaterial är bindande och sker i samband med den normala anmälningsprocessen. Gymnasiet bör i sin beställning av provmaterial anmäla antalet examinander som avlägger provet enligt beslut om specialarrangemang.

Studentexamensnämnden instruerar och anvisar endast om provarrangemangen inför studentexamen. Hörselskadade studerande kan få specialundervisning i gymnasiet och annat stöd för sitt lärande enligt sina individuella behov. 

Hurdana är proven med begränsat ljudmaterial?

Provet med begränsat ljudmaterial kan i fråga om uppbyggnad, antal uppgifter och poängsättning avvika från det som anges i nämndens föreskrifter om de enskilda proven, men maximiantalet poäng för provet och poänggränserna för vitsorden är desamma som i de egentliga proven. Provet uppgörs så att det är möjligt att besvara provet och uppnå det högsta vitsordet också för en examinand med grav hörselskada.

De uppgifter som examinanderna inte avlägger avlägsnas från provet med begränsat ljudmaterial. Som nu, avlägger examinanderna inte delen för hörförståelse i proven för främmande språk, det andra inhemska språket och finska/svenska som andra språk och litteratur. Numreringen av uppgifterna motsvarar det egentliga provet, vilket underlättar gemförning av provprestationen med beskrivningarna av goda svar. Om till exempel uppgifterna 1–4 i det egentliga provet har avlägsnats från provet med begränsat ljudmaterial, är numret på provets första uppgift 5. Avlägsning av uppgifter påverkar inte provtiden.

Tillgängligheten av övriga provfrågor försäkras precis som tidigare. Det kan betyda till exempel textning av videor eller att lyriken i sånger ges även som text. Det är möjligt att enstaka uppgifter som inte lämpar sig för personer med hörselskada ersätts med andra uppgifter. Till exempel kan en uppgift som bygger på observation genom hörsel ersättas med en annan uppgift från samma tematiska område.

Proven med begränsat ljudmaterial kan besvaras av examinander utan observationer som kräver hörsel. Provspecifika beslut omfattas av provsekretess och kan därför inte publiceras i förväg.

Valet av prov i provmiljön för examinander med hörselskada

En examinand med hörselskada avlägger provet med en dator som har startats till Abitti-provmiljön. Examinanden och övervakarna av provet ska veta om examinanden anmält sig för att avlägga det egentliga provetet eller provet med begränsat ljudmaterial.

Vid inloggningen ska examinanden välja provet som motsvarar hens anmälan. Om examinanden har anmält sig till provet med begränsat ljudmaterial hittas provet nedan om de egentliga proven bakom valet ”Prov för specialgrupper”. Om examinanden har anmält sig till provet med begränsat ljudmaterial och inloggningssidan innehåller en version av provet med begränsat ljudmaterial, ska examinanden välja denna version. Om examinanden har anmält sig till provet med begränsat ljudmaterial och inloggningssidan inte innehåller en version av provet med begränsat ljudmaterial, ska examinanden välja det egentliga provet oavsett sin anmälan. Gymnasiet ska omedelbart kontakta nämndens examensdejour om det uppkommer problem med situationen eller inloggningen för examinanden med specialarrangemang.

Om examinanden inte har anmält sig till provet med begränsat ljudmaterial, ska examinanden välja det egentliga provet.

När provet börjar är det skäl för examinanden att ännu en gång kontrollera från namnet på provet att hen avlägger rätt version av provet. I rubriken för provet med begränsat ljudmaterial framgår att det inte är fråga om det egentliga provet. Examinanden ska avlägga alla provuppgifter eftersom alla uppgifter som kräver observation med hörsel har antingen avlägsnats eller ersatts. Examinanden ser inte de uppgifter som avlägsnats och kan inte i misstag besvara dem.

Besvarning av provuppgifter sker på samma sätt som i de egentliga proven.

Hur proven med begränsat ljudmaterial bedöms?

Svaren bedöms i allmänhet enligt beskrivningarna av goda svar för de egentliga proven. Vid behov publicerar nämnden en egen version av beskrivningar av goda svar för proven med begränsat ljudmaterial. Lärarna och sensorerna ser från namnet av provet att de bedömer ett prov med begränsat ljudmaterial. De beaktar att svaren inte kräver observationer med hörsel.

Om uppgifter har avlägsnats från provet ges uppgifterna poäng enligt det bekanta sättet från delprovet för hörförståelse i främmande språk:

Poängen för avlägsnade uppgifter = maximipoängen för det egentliga provet x (examinandens poäng från andra delar av provet / maximipoängen för andra delar av provet)

Maximipoänget för provet och poänggränserna för vitsord är samma som i de egentliga proven.

Tilläggsinformation

- Ansökan om specialarrangemang: Markku Rytkönen markku.rytkonen@ylioppilastutkinto.fi
- Provets tekniska arrangemang: abitti@ylioppilastutkinto.fi