Höstens studentexamen förlöpte väl

Höstens 2018 studentexamen avslutades idag med modersmålsproven i samiska. En examinand hade anmält sig till modersmålsprovet i nordsamiska.

Totalt 37 631 examinander hade anmält sig till sammanlagt olika 39 prov vid höstens examen. Antalet provspecifika anmälningar var sammanlagt 71 923. Proven i modersmålet, fysik, kemi, ryska och samiska samt finska och svenska som andraspråk skrevs för första gången digitalt. Proven i matematik skrevs för sista gången på papper. Från och med våren 2019 skrivs alla prov digitalt.

Höstens studentexamen förlöpte i huvudsak väl. På dagen för proven i modersmålet 17.9 hade några gymnasier problem med att starta de virtuella provlokalsservrarna och ladda upp provuppgifterna. I ett gymnasium försenades starten på provet med 1,5 timmar. På dagen för proven i främmande språk, kort lärokurs, måndagen 24.9 försenades starten på proven i nio gymnasier på grund av problem med att ladda upp den stora filen med provuppgifterna. På dagen för proven i det andra inhemska språket torsdagen 27.9 förekom elavbrott orsakade av den hårda vinden i några gymnasier. I tre gymnasier avbröts proven för ungefär en timme på grund av elavbrott. Tiden som går åt till avbrott på grund av tekniska problem i provsystemet, elavbrott eller liknande gottgörs examinanderna till fullo. Proven genomfördes dock lyckat i alla gymnasier på alla provdagar och uppladdningen av alla provsvar för bedömning gick väl. Studentexamensnämnden tackar gymnasierna för det goda och fungerande samarbetet vid genomförandet av höstens studentexamensprov.