Den nya lagen om studentexamen godkänd

Riksdagen har tisdagen 12.2.2019 i plenum godkänt den nya lagen om studentexamen. Lagen träder i kraft 1.8.2019. En del av förändringarna som den nya lagen för med sig berör redan studentexamen hösten 2019. Till exempel förändras rätten att delta i provet i svenska eller finska som andraspråk och kontrollbedömningen ersätts med ett rättelseförfarande. Ökningen av antalet möjligheter till omtagning av prov godkändes redan i samband med tidigare lagändringar och träder i kraft från och med examen hösten 2019. I samband med att den nya lagen träder i kraft kommer föreskrifterna gällande beaktande av läs- och skrivsvårigheter, sjukdom eller funktionshinder samt främmande språk som modersmål i studentexamen att förnyas redan inför studentexamen hösten 2019. För examinander som påbörjar sin examen våren 2022 eller senare förändras strukturen på examen.

Länk till propositionen på riksdagens webbplats