Förändringar gällande specialarrangemang och vitsordshöjning från hösten 2019

Riksdagen har den 12.2.2019 godkänt en ny lag om anordnande av studentexamen. I samband med att lagen träder i kraft måste Studentexamensnämnden ändra sina föreskrifter gällande specialarrangemang och höjning av vitsord. Det huvudsakliga sättet att beakta omständigheter som inverkat nedsättande på provprestationen är att bevilja specialarrangemang vid provtillfället. Vitsordshöjningar skulle beviljas bara i undantagsfall och då endast för de svagast presterande. Specialarrangemang kunde i fortsättningen också beviljas för examinander med främmande språk som modersmål men dessa skulle inte beviljas vitsordsförhöjning.   

Nämnden har gjort upp ett utkast till nya föreskrifter gällande beaktande av omständigheter som inverkat nedsättande på provprestationen i studentexamen. Studentexamensnämnden har bett om utlåtanden gällande utkastet senast den 6.3.2019. Utlåtandet kan ges genom webbtjänsten utlåtande.fi som upprätthålls av justitieministeriet.

De nya föreskrifterna ges ut i början av april. Ansökningar och utlåtanden gällande examen hösten 2019 kan dock göras upp som normalt i nämndens e-tjänster. Till exempel testerna för examinander med läs- och skrivsvårighet förblir oförändrade och den information som förts in på blanketterna förblir tillgänglig. Nämnden uppmanar dock gymnasierna att vänta med att sända in ansökningarna tills de nya föreskrifterna publiceras, så att ansökningarna vid behov ännu kan kompletteras innan de sänds in. Nämnden meddelar närmare om tidtabellen och de nya blanketterna.

De nya föreskrifterna ersätter Studentexamensnämndens föreskrifter Hur hörselskada beaktas i studentexamen (16.12.2016), Hur läs- och skrivsvårigheter beaktas i studentexamen (26.8.2016), Examinander med främmande språk som modersmål - Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare (26.8.2016) och Hur sjukdom, funktionshinder eller förordande beaktas i studentexamen (26.8.2016).

Mer information och noggrannare motiveringar för förslagen till förändringar finns i promemorian som finns bilagd till utkastet till föreskrifter i utlåtandetjänsten.

 

Mer information om den nya lagen och utkastet till föreskrifter: 

generalsekreterare Tiina Tähkä, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
specialsakkunnig Thomas Vikberg, thomas.vikberg@ylioppilastutkinto.fi

beaktande av läs- och skrivsvårigheter: Tiia Kiuru, tiia.kiuru@ylioppilastutkinto.fi
beaktande av sjukdom och funktionshinder: Markku Rytkönen, markku.rytkonen@ylioppilastutkinto.fi
beaktande av främmande språk som modersmål: Hannele Suominen, hannele.suominen@ylioppilastutkinto.fi