Studentexamen våren 2020 ordnades i exceptionella förhållanden

Ordnande av vårens 2020 studentexamensprov lyckades väl genom intensivt samarbete mellan gymnasierna och nämnden trots att undantagsförhållanden har rått i landet från och med den 18 mars 2020. Sammanlagt cirka 43 000 examinander hade anmält sig till vårens examen, vilket är cirka 3 000 examinander fler än på våren 2019. I siffran ingår både examinander som avlägger sin examen samt examinander, som tar om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Studentexamen ordnades i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser.

Studentexamensnämndens och undervisnings- och kulturministeriets beslut att ändra tidtabellen för studentexamen genom att tidigarelägga provdagarna i realämnen med en vecka kom med kort varsel den 13 mars när examen redan var i gång. Flytten av provdagarna påverkade tidtabellen för åtminstone de 42 989 examinander som hade anmält sig för att skriva prov i realämnen. Gymnasiet Aurinkorannikon suomalainen lukio på Solkusten i Spanien kunde inte anordna proven under den andra examensveckan på grund av det eskalerade coronavirusläget och undantagstillståndet samt utegångsförbudet som utlysts i Spanien.

För de tekniska arrangemangens del förlöpte proven i det stora hela lugnt. Gymnasierna hade förberett sig väl inför anordnande av examen. Inga omfattande problem förekom under examensdagarna. Utgående från kontakter med nämndens tekniska stöd ökade inte antalet tekniska problemfall i gymnasier på grund av den ändrade provtidtabellen. Innan examens början meddelade nämnden gymnasierna om eventuella problem med servrarnas prestanda i situationer där serverns och reservserverns hastighet och prestanda inte är likadana. Utöver detta anvisades gymnasierna att innan examen inleddes uppdatera programmet Naksu, som används för att hantera de virtuella servrarna.

De största provdagarna i förhållande till antalet deltagare i vårens examenstillfälle inträffade genast i början av examensveckorna. Sammanlagt 30 923 examinander hade anmält sig till läskompetensprovet i modersmål och litteratur på finska eller svenska samt till proven i finska eller svenska som andraspråk och litteratur som ägde rum samma dag. I några gymnasier fördröjdes inledandet av provet med under en timme på grund av problem med provlokalens servrar och nätet i provlokalen. Under provdagen fick en del examinander på sin dator ett meddelande om att det utrymme som reserverats för säkerhetskopieringen av filer var fullt. Nämnden skickade ut ett meddelande och anvisningar till gymnasierna om eventuella åtgärder gällande detta. Under de andra provdagarna varade fördröjningar eller avbrott i högst 45 minuter. Problem med provlokalernas examensnät utreddes tillsammans med gymnasierna och tiden som gick åt till utredningen av problem gottgjordes till examinanderna. Även de tidigarelagda provdagarna i realämnen förlöpte utan större problem.

Arbetet fortsätter i gymnasierna med lärarnas preliminära bedömning och i nämnden med censorernas slutliga bedömning av provprestationerna.

Nämnden har öppnat två responsblanketter gällande vårens examen. Den ena blanketten är ämnad för examinander, och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven. Respons kan ges ända tills den 12 april 2020.

·       Responsblankett för examinander (Länk till Webropol-blanketten)

·       Responsblankett för personal (Länk till Webropol-blanketten)

Studentexamensnämnden tackar gymnasierna för samarbetet vid ordnande av studentexamensproven under de rådande undantagsförhållandena.