Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beredskap gällande coronaviruset

Studentexamensnämnden följer med situationen och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar.

Nämnden samlar anvisningar och information om beredskap gällande coronavirusläget inför studentexamen hösten 2022. Sidan har uppdaterats senast 17.8.2022.

Du hittar övrig nyttig information och noggrannare anvisningar om coronavirusläget också på andra myndigheters webbplatser:

- Statsrådet: En sammanställning av myndigheternas beslut och material om coronaviruset
- Undervisnings- och kulturministeriet: Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde
- Utbildningsstyrelsen: Information och anvisningar för avvikande undervisningsarrangemang 
- Regionförvaltningsverket: Svar på vanliga frågor
- Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar och aktuell information om coronavirussituationen

 

Annullering av anmälan och ändring av anmälningsuppgifterna inför examen hösten 2022

Anvisningar för examinander och mer information om annullering av anmälan och andra alternativ finns på en enskild sida.

 

Sidans innehåll

Du kommer direkt till ett avsnitt på sidan genom att klicka på länken.

 

Gymnasiets beredskap inför examen 

Utbildningsväsendet har ombetts ha beredskap inför eventuella undantagssituationer och uppdatera sina beredskapsplaner. Detta gäller även olika situationer i samband med studentexamen. Enligt lagstiftning och föreskrifterna har rektorn beslutsrätt gällande de praktiska arrangemangen kring examen och till exempel gällande placering av examinander i olika utrymmen. Vid examen är en stor del av utrymmena i användning för examen och lärare fungerar som övervakare, vilket bör beaktas i planeringen av beredskap.

Gymnasiet uppmanas tänka över åtminstone följande frågor:

 • Hur kan risken för att examinanderna och övervakarna insjuknar minskas i gymnasiets verksamhet?
 • Hur kan smittorisken för examinanderna och övervakarna under provet minskas? 
 • Hur går man tillväga ifall en eller flera examinander insjuknar eller sätts i karantän innan provet? Hur går man tillväga ifall en examinand insjuknar under provet?
 • Hur går man tillväga ifall en del av övervakarna inte kan delta? Går det att få flera övervakare?
 • Hur går man tillväga ifall rektor eller någon annan person som är viktig för arrangemangen inte kan delta?
 • Hur går man tillväga ifall en del av utrymmena inte kan användas? Finns det andra utrymmen att tillgå?
 • Hur kan man vid behov omorganisera verksamheten? Kan examinanderna placeras på ett annat sätt?
 • Kan undervisningen vid gymnasiet skötas som distansundervisning eller som självständiga studier?
 • Kan examinander vid behov flyttas till andra närliggande gymnasier? Hur kan gymnasiet vid behov ta emot examinander från andra gymnasier?

Om det uppkommer problem gällande anordnandet av examen bör gymnasiet kontakta nämnden. Nämnden förfogar över flera olika sätt att stöda gymnasierna både före och under provdagen då proven anordnas i exceptionella situationer.

 

Provarrangemangen  

Gymnasierna känner möjligheterna och begränsningarna gällande de utrymmen som finns att tillgå och fattar besluten som gäller det praktiska verkställandet av proven. Utbildningsstyrelsens anvisningar kan tillämpas även på studentexamen.

Det är bra att bedöma lokala tillvägagångssätt med tanke på eventuell smittorisk. Synvinklar som det lönar sig att överväga är till exempel:

 • Hur ordnas ankomsten till och avgången från provet så, att examinanderna inte är i nära kontakt med varandra eller bildar stora grupper? 
 • Hur kontrolleras provtillbehör och medhavd lunch så, att övervakarna undviker att vidröra examinandens egendom?
 • Hur tar man hänsyn till hygien då USB-minnen och andra tillbehör delas ut till examinanderna? 
 • Hur tar man hand om provlokalens ventilation?
 • Hur agerar man vid kontroll av identitet, rådgivning av examinanden vid eventuella problemfall och andra situationer där övervakaren är i nära kontakt med examinanden?
 • Hur befrämjar man god hand- och hostningshygien bland examinander och övervakare?
 • Hur tar man hand om rengöring av provlokalerna mellan långa provdagar som påföljer varandra? Är det möjligt att även under provdagarna ta hand om rengöring av dörrhandtag i wc-utrymmena och handtag längs andra väsentliga rutter?

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL kan allmänheten använda masker enligt egen bedömning. De regionala myndigheterna och utbildningsarrangörerna utfärda sina egna rekommendationer som bygger på deras egen riskbedömning. Examinanden får ta med egna extramasker, handdesinfektering samt påsar för rena och använda masker. Tillbehören placeras till exempel i genomskinliga påsar så att övervakaren lätt kan kontrollera dem utan att vidröra dem. Vid behov tas masken av för kontroll av examinandens identitet. I provlokalen skall examinanden hantera maskerna kortvarigt och öppet så att det inte onödigt uppstår misstankar om svikligt förfarande.

 

Om examinanden insjuknar 

Examinanderna som deltar i studentexamen kan minska sin exponering för coronaviruset och andra sjukdumar genom att vara noggranna med hygienen och genom att minimera kontakter i tio dagars tid före proven. 

Anvisingarna som Institutet för hälsa och välfärd givit säger: ”Om du blir sjuk, håll dig hemma tills du är frisk igen.” Om en examinand insjuknar ska hen meddela gymnasiet om sin frånvaro och kan om hen önskar lämna in en ansökan om annullering av anmälan enligt de anvisningar som givits.

I övriga situationer kan examinanden kontakta sitt gymnasium. Vid behov kan rektor rådgöra med hälsovården eller gymnasiets studerandevård, så som skolhälsovårdaren eller -läkaren. Att placera examinanden i provlokalen med andra examinander kan vara omöjligt då man tag i beaktande de andra examinandernas och övervakarnas säkerhet. Gymnasiernas möjligheter att ordna olika anpassningar är synnerligen begränsade.

Om det inte är möjligt att skriva provet, klargör rektorn situationen för examinanden och vägleder examinanden gällande en eventuell ansökan om annullering av anmälan och övervägande av övriga alternativ. Rektor kan vid behov göra att nekande beslut gällande dagsspecifika specialarrangemang vid genomförande av prov.

Om examinanden insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas medan situationen utreds.  Om examinanden inte kan fortsätta provet, avslutar antingen examinanden eller övervakaren provet. Om examinandens prov fortsätter efter avbrottet kompenseras tiden då provet var avbrutet.

Om en examinand har försatts i isolering eller karantän

Beslut om isolering och karantän är myndighetsbeslut som begränsar antalet kontakter en person har med sin omgivning. Gymnasiet kan inte anordna prov för examen om inte en överenskommelse om arrangemangen separat görs med den myndighet som fattat beslutet.  

Om gymnasiet har problem att ordna provet

Det finns många sätt för gymnasiet att anordna provet i undantagssituationer. Undervisningen vid gymnasiet kan ordnas som självständiga studier eller distansstudier så att utrymmena och övervakarna räcker till. Detta minskar också smittoriskerna under examensdagarna.

Om det uppkommer problem med anordnandet av proven ska gymnasiet kontakta nämnden så fort som möjligt. Nämnden kan på många sätt stöda anordnandet av proven både före och under provdagen.

Då tvingande skäl föreligger kan gymnasiet använda jäviga lärare, jävig rektor samt andra pålitliga personer som inte har erfarenhet av de digitala proven som övervakare. Antalet övervakare kan tillfälligt också minskas om det är möjligt att vid behov lätt kalla flera övervakare på plats. Det tvingande skälet, undantagsarrangemangen som gjorts samt de åtgärder som vidtagits för att säkerställa kvaliteten på övervakningen, behållandet av provsekretessen och förhindrandet av möjligheter till fusk antecknas i provprotokollet. Examensdejouren meddelas om situationen som gör att tvingande skäl föreligger.

Användning av inspelande kamerautrustning vid övervakningen av proven finns beskriven i avsnitt 2.3.5 i de allmänna föreskrifterna. Beslut om kameraövervakning fattas av gymnasiets rektor. 

Om provet inte kan anordnas har examinanden tillgång till samma möjligheter som ifall hen inte kan närvara. Enligt nuvarande bedömning kommer utvecklingen av coronavirusläget att förhindra möjligheterna att under samma examenstillfälle anordna proven på avvikande sätt för de examinander som inte nu kan delta. Nämnden följer med situationen och bedömer hur den utvecklas. Examinanden kan delta i studentexamensproven under nästa examenstillfälle.

 

Uppföljning och information

Vid behov informerar nämnden gymnasierna om hur situationen utvecklas och om eventuella undantagsarrangemang per e-post och på denna webbsida. I brådskande fall sänder nämnden ett textmeddelande till de nummer som meddelats som kontaktuppgifter för brådskande fall gällande examen.

Gymnasiet kan kontakta Abitti-stödet i tekniska frågor och examensdejouren i övriga fall. Examinanderna och vårdnadshavarna bör i första hand kontakta det egna gymnasiet.