Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beredskap gällande coronaviruset

Studentexamensnämnden följer med situationen och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar.

Nämnden samlar anvisningar och information gällande beredskapen gällande coronaviruset och examen våren 2020. Sidan har uppdaterats senast 16.3.2020 kl. 14.30. (Länkar gällande undantagsförhållanden tillsatta 17.3.2020 kl. 8.15)

 

Realproven tidigareläggs med en vecka på grund av coronavirusläget

Studentexamensnämnden har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet beslutat flytta dagarna för realproven, som skulle hållas den tredje provveckan i studentexamen våren 2020 så att proven i realämnen skrivs redan under den andra examensveckan tisdagen den 17.3 och torsdagen den 19.3.

Syftet med åtgärden är att trygga anordnandet av examen så att möjligast många examinander kan avlägga sin examen. Länk till meddelande om flytten av realprovsdagarna

Den nya tidtabellen för de dagar som återstår av vårens examen är:

 • må 16.3: det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
 • ti 17.3 (flyttad från den 24.3): religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
 • on 18.3: matematik, lång och kort lärokurs
 • to 19.3 (flyttad från den 26.3): psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
 • fre 20.3: främmande språk, lång lärokurs (engelska, franska, spanska, tyska, ryska)
 • må 23.3: provet i modersmål och litteratur på samiska

Proven ordnas samtidigt i alla gymnasier.

 

Hur får examinanderna informationen?

Gymnasierna underrättar examinanderna om saken. Informationen finns också på nämndens webbplats och dessutom rapporterar media om saken.

Varför vidtas dessa åtgärder?

Eskaleringen av coronavirusläget gör att många olika åtgärder behövs. Dessa inverkar även på studentexamen. Syftet med flytten av provdagarna är att kunna ordna proven innan coronavirusläget utvecklas så att proven inte kan ordnas i många gymnasier. Om alla prov inte kan ordnas blir en stor del av examinanderna inte studenter i vår som de tänkt sig, utan de utexamineras först nästa höst. Detta skulle ha många följder för både examinanderna och samhället. 

Hur undviker man närkontakt då man anländer till provet och under provet?

Gymnasierna känner möjligheterna och bergänsningarna gällande de utrymmen som finns att tillgå och fattar besluten som gäller det praktiska verkställandet av proven. Det är rekommendabelt att se till att examinanderna inte befinner sig nära varandra eller bildar stora grupper då de kommer till provet eller då de avlägsnar sig. Kontrollen av provtillbehör och medhavd lunch rekommenderas ordnas så att övervakarna inte vidrör examinandens egendom som granskas. Det är skäl att fundera på tillvägagångssätt för att undvika långvarig närkontakt då examinandernas identitet kontrolleras samt för andra situationer då övervakaren ger anvisningar till examinanden. Det är också bra att även bedöma andra lokala tillvägagångssätt med tanke på eventuell smittorisk. 

Om en examinand insjuknar innan eller under provet

Om en examinand anländer från ett annat land eller insjuknar eller uppvisar symptom innan provet ska hen omedelbart kontakta rektor. Att ta vara på den egna och andras hälsa ska gå före allt annat. Regeringen har beslutat om rekommendationer för att bromsa spridningen av coronaviruset. I princip följer alla myndigheter dessa rekommendationer. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett anvisningar om hur man skyddar sig från coronaviruset. Vid behov kan rektor rådgöra med hälsovården eller gymnasiets studerandevård. Gymnasiets möjligheter att ordna olika anpassningar är begränsade då man beaktar de andra examinandernas och övervakarnas säkerhet.

Rektor klargör situationen för examinanden och vägleder examinanden gällande en eventuell ansökan om annullering av anmälan och övervägande av övriga alternativ om det inte är möjligt att utföra provet. Hälsovårdsmyndigheterna och andra läkare har vid behov beslutsrätt gällande isolering och karantän.

Anvisningar om hur examinanden ska gå tillväga samt information om annullering av anmälan och övriga alternativ på separat webbsida

Om en examinand insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas. Beroende på situationen ringer man till nödcentralen i akuta nödsituationer eller frågar hälsovården om råd. Examinanden kan flyttas till ett avskilt utrymme medan situationen utreds. Om examinanden kan fortsätta skriva provet gottgörs tiden för avbrottet.

Om den ändrade tidtabellen känns för tung

Situationen är utmanande för alla examinander, och framgången i proven kan i själva verket motsvara den egna normala nivån i förhållande till andra examinander. I vissa fall kan det vara bättre att examinanden visar sitt kunnande nu och försöker få sin examen klar med en minimiprestation. Alla godkända och kompenserade prov får tas om utan begränsningar. På grund av coronavirusläget kan det också vara ändamålsenligt att koncentrera sig på proven i början av veckan.

Det lönar sig dock för examinanden att diskutera sina planer med gymnasiets rektor eller studiehandledaren. Eventuella ansökningar kan göras efter provdagen.

Om examinandens arbetsbörda blir för stor på grund av att provdagarna flyttats kan hen ansöka om annullering av anmälan till ett eller flera prov. Ansökan om annullering kan göras genom det egna gymnasiet även efter provdagen. 

Anvisningar om hur examinanden ska gå tillväga samt information om annullering av anmälan och övriga alternativ på separat webbsida

Om examinanden inte kan närvara vid ett realämnesprov?

Om examinanden inte anländer till provet får hen ett underkänt vitsord. Hen kan då anmäla sig till att ta om provet om hen har omtagningsgånger kvar.  Examinanden kan också ansöka om annullering av anmälan eller ändring i anmälningsuppgifterna. 

Information om annullering av anmälan och övriga alternativ på separat webbsida

Hur beaktas situationen vid bedömningen

Det kunnande som krävs för proven har förkovrats under en längre tid under gymnasiestudierna. Speciellt analys av material och bedömning kräver långvarigt utvecklande av tankefärdigheter.

Alla examinander har fått beskedet om flytten av provdagarna med kort varsel. Detta innebär att alla examinander sannolikt upplever det utmanande att visa sitt kunnande. Då poänggränserna bestäms används MST-metoden, som bygger på en relativ bestämning av vitsorden. Poänggränserna bestäms sålunda enligt hur svårt provet visar sig vara för de examinander som deltagit i provet. Det slutliga vitsordet framkommer först då resultaten publiceras. Det lönar sig att gå upp i provet och visa sitt kunnande om det är möjligt. Slutresultatet kan sist och slutligen trots allt motsvara de egna målsättningarna. Om resultatet inte motsvarar målsättningarna är det möjligt att ta om provet.

Hur inverkar situationen på den preliminära bedömningen?

Tidtabellen för den preliminära bedömningen har meddelats i minneslistan som skickats till gymnasierna. Den preliminära bedömningen kan göras enligt den ursprungliga tidtabellen trots att provdagar flyttats. Den vanliga, en vecka långa tiden för den preliminära bedömningen skulle inte vara rimlig i samband med den intensiva andra examensveckan. Om en enskild lärare utför den preliminära bedömningen i två eller flera ämnen räknas antalet provprestationer för de olika ämnena samman då gymnasiets rätt till förlängd tid för bedömningen avgörs. I undantagssituationer kan rektor förhandla med nämnden om avvikande tidtabell. Detta gäller också de ämnen där inlämningstiden för den preliminära bedömningen inträffar under den andra examensveckan.

Om gymnasiet har problem att ordna provet

Det finns många sätt att anordna provet i undantagssituationer. Undervisningen vid gymnasiet kan ordnas som självständiga studier eller distansstudier så att utrymmena och övervakarna räcker till. Detta minskar också smittoriskerna under examensdagarna. Om det uppkommer problem med anordnandet av proven ska gymnasiet kontakta nämnden så fort som möjligt. Nämnden kan på många sätt stöda anordnandet av proven både före och under provdagen. Då tvingande skäl föreligger kan gymnasiet använda jäviga lärare, jävig rektor samt andra pålitliga personer som inte har erfarenhet av de digitala proven  som övervakare. Antalet övervakare kan tillfälligt också minskas om det är möjligt att vid behov lätt kalla flera övervakare på plats. Det tvingande skälet, undantagsarrangemangen som gjorts samt de åtgärder som vidtagits för att säkerställa kvaliteten på övervakningen, behållandet av provsekretessen och förhindrandet av möjligheter till fusk antecknas i provprotokollet. Examensdejouren meddelas om situationen som gör att tvingande skäl föreligger.

Om provet inte kan anordnas har examinanden tillgång till samma möjligheter som ifall hen inte kan närvara. Enligt nuvarande bedömning kommer utvecklingen av coronavirusläget att förhindra möjligheterna att under våren anordna proven på avvikande sätt för de examinander som inte nu kan delta. Nämnden följer med situationen och bedömer hur den utvecklas. Examinanden kan delta i studentexamensproven på hösten.

Anvisningar om hur examinanden ska gå tillväga samt information om annullering av anmälan och övriga alternativ på separat webbsida

Om situationen eskalerar snabbt

Nämnden följer med situationen i samarbete med övriga myndigheter. Om de åtgärder som hittills beslutats om inte är tillräckliga meddelar nämnden om vidare åtgärder till gymnasierna och examinanderna.

Om examinanderna bekymrar sig över situationen

Gymnasiet bör anvisa examinanderna att följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar. Det är skäl att informera om de möjligheter som erbjuds av den lokala hälsovården och gymnasiets studerandehälsovård ifall examinanderna är mycket oroliga. Institutets för hälsa och välfärd (THL) anvisningar om tvätt av händerna och rätt sätt att hosta förhindrar spridning av både coronaviruset och andra sjukdomar. Om en examinand insjuknar är det viktigaste att ta hand om den egna och andras hälsa. Utförandet av proven flyttas till en senare tidpunkt, men det finns inte återvändsgränder i det finländska skolsystemet. Även om avläggandet av examen eller påbörjandet av fortsättningsstudier kanske försenas kan examinandens planer klarna under denna tid och hen kan också utföra studentexamensprov.

Anvisningar om hur examinanden ska gå tillväga samt information om annullering av anmälan och övriga alternativ på separat webbsida

Om en examinand har insjuknat 

En examinand som insjuknat måste meddela gymnasiet om saken så fort som möjligt. I situationer där smittorisk förekommer ska man handla enligt hälsomyndigheternas anvisningar. Övervakarna bör inte utsättas för onödiga risker. 

Anvisningar om hur examinanden ska gå tillväga samt information om annullering av anmälan och övriga alternativ på separat webbsida

Om en examinand satts i karantän

Examinanden ska informera gymnasiet om karantänen så fort som möjligt. I karantänsituationer ska man handla enligt hälsomyndigheternas anvisningar. Övervakarna bör inte utsättas för onödiga risker. Examinanden ska i första hand utebli från provet. 

Information om annullering av anmälan och övriga alternativ på separat webbsida

Det är i princip inte möjligt att utföra prov i separat utrymme om examinanden har erhållit ett karantänbeslut. Nämnden har diskuterat saken med hälsovårdsmyndigheterna. Närkontakterna för en person som satts i karantän är kraftigt begränsade. Det är svårt eller omöjligt att anordna provet ens i ett separat utrymme på ett sådant sätt att övervakaren inte skulle befinna sig i samma utrymme och i problemsituationer nära examinanden. Vid alla beslut om specialarrangemang måste övervägas ifall det specialarrangemang som ansöks om är rimligt möjligt att genomföra. Nämnden ger vid behov ett överklagningsbart beslut på ansökningar om separat utrymme.

Gymnasiet kan tillsammans med de lokala hälsovårdsmyndigheterna, som fattat karantänbeslutet, överväga ifall det i ett enskilt karantänfall finns möjligheter att anordna provet i separat utrymme. Om detta är möjligt kan rektor fatta ett beslut för examensdagen ifråga utifrån bedömningen av den dagens situation. Om det inte är möjligt att anordna provet för examinanden i separat utrymme kan examinanden inte delta i provet den dagen. I detta fall kan examinanden göra en ansökan om annullering av anmälan.

Om anordnande av provet i separat utrymme övervägs bör åtminstone följande frågor utredas och besvaras:

 • Vilka kontakter tillåter karantänbeslutet?
 • I vilket utrymme anordnas provet? Hur ordnas wc-besök och möjlighet till handtvätt för examinanden och övervakarna?
 • Hur anländer examinanden till provtillfället utan närkontakter? Hur avlägsnar sig examinanden?
 • Hur genomförs inledandet av provet, kontroll av identitet, uppstartande av datorerna i provsystemet och uppkoppling till provlokalens servrar? Hur handlar man i eventuella problemsituationer och hur ges anvisningar till examinanden?
 • Om flera än en examinand satts i karantän, kan de placeras i samma utrymme?
 • Hur genomförs övervakningen i praktiken?
 • Finns det övervakare som kan förordnas till att övervaka provet?
 • Vilken skolning behöver övervakaren för att kunna skydda sig? Är övervakaren tillräckligt bekant med provsystemet och övervakandet av proven?
 • Hur genomförs rengöring av den apparatur och det utrymme som använts efter provet?
 • Ska examinandens hälsotillstånd bedömas före provet inleds? Hur går man tillväga om examinanden uppvisar symptom under provets gång? Hur går man tillväga om examinanden utvecklar symptom efter provet och smitta konstateras?
 • Hur går man tillväga i gymnasiet ifall de personer som fungerat som övervakare sätts i karantän under de därpå följande dagarna?

Om övervakare insjuknat eller har satts i karantän

I situationer där smittorisk förekommer och i karantänsituationer ska man handla enligt hälsomyndigheternas anvisningar. Om det på grund av sjukdomsfall eller karantänbeslut blir problem med anordnandet av proven ska gymnasiet kontakta nämnden för att komma överens om eventuella undantagsarrangemang.

Beredskap i gymnasiet

Utbildningsväsendet har ombetts ha beredskap inför eventuella undantagssituationer och uppdatera sina beredskapsplaner. Detta gäller även olika situationer i samband med studentexamen. Enligt lagstiftning och föreskrifterna har rektor beslutsrätt gällande de praktiska arrangemangen kring examen och till exempel gällande placeringen av examinander i olika utrymmen. Vid vårens examen är en stor del av utrymmena i användning för examen och lärarna fungerar som övervakare, vilket bör beaktas i planeringen av beredskap.

Gymnasiet uppmanas tänka över åtminstone följande frågor

 • Hur går man tillväga ifall en eller flera examinander insjuknar eller sätts i karantän innan provet? Hur går man tillväga ifall en examinand insjuknar under provet?
 • Hur går man tillväga ifall en del av övervakarna inte kan delta. Går det att få flera övervakare?
 • Hur går man tillväga ifall rektor eller någon annan person som är viktig för arrangemangen inte kan delta?
 • Hur går man tillväga ifall en del av utrymmena inte kan användas? Finns det andra utrymmen att tillgå?
 • Hur kan man vid behov omorganisera verksamheten? Kan examinanderna placeras på ett annat sätt?
 • Kan gymnasiets övriga verksamhet skötas med hjälp av självständigt arbete?
 • Kan examinander vid behov flyttas till andra närliggande gymnasier? Hur kan gymnasiet vid behov ta emot examinander från andra gymnasier?

Om det uppkommer problem gällande anordnandet av examen bör gymnasiet kontakta nämnden så fort som möjligt. Nämnden förfogar över flera olika sätt att stöda gymnasierna både före och under provdagen då proven anordnas i exceptionella situationer.

Uppföljning och information

Vid behov informerar nämnden gymnasierna om hur situationen utvecklas och om eventuella undantagsarrangemang per e-post och på denna webbsida. I brådskande fall sänder nämnden ett textmeddelande till de nummer som meddelats som kontaktuppgifter för brådskande fall gällande examen.

Utbildningsstyrelsens anvisningar för undervisningsväsendet på UBS webbplats

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande gällande statsrådets riktlinjer 16.3.2020

Statsrådets meddelande om undantagsförhållanden 16.3.2020