Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beredskap gällande coronaviruset

Studentexamensnämnden följer med situationen och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar.

Nämnden samlar anvisningar och information om studentexamen våren och hösten 2020 och beredskapen gällande coronaviruset. Sidan har omarbetats och uppdaterats senast 22.5.2020 kl. 8.30.

Du hittar övrig nyttig information och noggrannare anvisningar om coronavirusläget också på andra myndigheters webbplatser:

- Statsrådet: En sammanställning av myndigheternas beslut och material om coronaviruset
- Undervisnings- och kulturministeriet: Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde
- Utbildningsstyrelsen: Information och anvisningar för avvikande undervisningsarrangemang 
- Regionförvaltningsverket: Svar på vanliga frågor
- Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar och aktuell information om coronavirussituationen

 

Annullering av anmälan och ändring av anmälningsuppgifterna inför examen våren 2020

Anvisningar för examinander och mer information om annullering av anmälan och andra alternativ finns på en enskild sida  

Hur coronavirusläget tas i beaktande i bedömningen av provprestationer våren 2020

Det kunnande som krävs för proven har förkovrats under en längre tid under gymnasiestudierna. Särskilt analys och bedömning av material kräver långvarigt utvecklande av tankefärdigheter.

Alla examinander har fått besked om flytten av provdagarna med kort varsel. Detta innebär att alla examinander sannolikt upplever det utmanande att visa sitt kunnande. I bestämningen av poänggränserna används den såkallade MST-metoden som bygger på en relativ bestämning av vitsorden. Poänggränserna bestäms sålunda enligt hur svårt provet visar sig vara för de examinander som deltagit i provet. Det slutliga vitsordet framkommer först då resultaten publiceras. Om resultatet inte motsvarar målsättningarna är det möjligt att ta om provet.

Hur en synnerligen svår livssituation beaktas i bedömningen på våren 2020

Skäl som försämrar en examinands prestation kan tas i beaktande i bedömningen av provet. På grund av coronavirusläget avviker nämnden undantagsvis från några punkter i föreskrifterna gällande ansökningar och utlåtanden på våren 2020. De här avvikande handlingssätten beskrivs på denna webbsida.

Sjukdom, funktionshinder eller en synnerligen svår livssituation kan tas i beaktande i bedömningen endast, om det ser ut som om att examinanden får ett underkänt vitsord i provet. I examen på våren 2020 kan problem som orsakats examinanden på grund av coronaviruset beaktas och behandlas som en synnerligen svår livssituation. För att en synnerligen svår livssituation kan tas i beaktande i studentexamen bör examinanden skaffa sig ett utlåtande över saken. Utlåtandet kan vara utfärdat till exempel av en kurator, en psykolog, en hälsovårdare eller en läkare.

Ansökningar och bifogade expertutlåtanden om en synnerligen svår livssituation som oväntat uppstått i samband med provdagarna och som önskas tas i beaktande i bedömningen bör omedelbart skickas in till Studentexamensnämnden, dock senast den 21 april 2020. Examinanden bör vara i kontakt med sitt gymnasium i god tid för att vederbörliga utlåtanden skall hinna förberedas och skickas in innan ansökningstidens utgång.

Vad händer med studentfesten och betygen på våren 2020?

Förutsättningen för att man blir student är inte att rektorn deklarerar en till student, eller att man får ett betyg på papper eller firar i form av en studentfest. Anordnaren av undervisningen besluter om hur studentfesten ordnas. Ifall det är omöjligt att ordna festen vid den traditionella tidpunkten på grund av coronavirussituationen kan gymnasiet fira studenterna i två omgångar: med hjälp av fjärranslutningar på våren och gemensamt på hösten. Gymnasierna meddelar om gymnasiespecifika arrangemang när mer detaljerad information om coronavirusläget är tillgänglig.

Representanter för undervisningsanordnarna har på Kommunförbundets webbplats publicerat en rekommendation gällande studentfestens tidpunkt

Ändamålet är att provresultaten från studentexamen våren 2020 trots coronavirusläget blir färdiga i enlighet med den ursprungliga tidtabellen. Nämnden meddelar om tidtabellen på sin webbplats.

När resultaten är färdiga blir de också tillgängliga för finländska högskolor. Ett betyg på papper krävs oftast inte i ansökningsskedet. Man kan också digitalt dela med sig av sina resultat till de organisationer man vill via Min Studieinfo -tjänsten. Studentexamensnämnden skickar examensbetygen och enskilda betyg på papper till gymnasiet. Det är inte möjligt att få betyget direkt från Studentexamensnämnden. Ifall coronavirussituationen hindrar utdelningen av pappersbetyg på festdagen meddelar gymnasiet examinanderna om andra sätt och tidpunkter för leveransen av betygen. Gymnasier kan skicka betyg per post som ett vanligt brev, men det lönar sig att skydda betyget mot små skador med till exempel papper eller kartong. Ifall examinanden inte har fått sitt betyg innan utgången av en av gymnasiet meddelad tidpunkt bör hen meddela gymnasiet om saken. Gymnasiet kan kontakta nämnden för att beställa ett nytt betyg som ersätter ett betyg som försvunnit på posten.

Om examinanden behöver en översättning av betyget för en högskola utomlands, kan hen beställa en översättning via nämndens webbsida.

Provdagarna för höstens studentexamen ändrats

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna hösten 2020 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, delas upp på två dagar.

Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Examinanderna kan vid studentexamen hösten 2020 anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades på våren på grund av att de själva insjuknade, på grund av de tidigarelagda provdagarna eller av någon annan orsak.

En examinand kan således som mest utföra fyra realämnesprov samt provet i främmande språk, lång lärokurs, i engelska och i något annat språk vid examen hösten 2020. Vid examen hösten 2020 görs sålunda ett undantag till det i de provspecifika föreskrifterna angivna maximala antalet prov i ifrågavarande ämnen som kan avläggas vid ett och samma examenstillfälle.

De nya provdagarna hösten 2020

Ändringen av provdagarna och orsakerna till den beskrivs närmare i ett meddelande på nämndens webbplats

Hur kan gymnasiet ta emot examinanders anmälan inför examen hösten 2020?

Examinanders anmälan inför prov på hösten 2020 kan tas emot av gymnasiet på ett av rektor godkänt sätt senast den 5 juni. Alla gymnasier har inte möjlighet att ta emot blanketter på papper och även examinander kan ha svårt att få dem inlämnade. Anmälan kan skickas in även per elektronisk blankett, och i stället för underskrift kan gymnasiet fatta beslut också om andra sätt att autentisera anmälan. Till exempel kan skolförvaltningsprogram som kräver inloggning (Wilma eller Helmi) användas för detta syfte. Man kan också använda sig av elektroniskt inskickade anmälningsuppgifter som bestyrkas genom diskussion med rektor, handledare eller annan undervisningspersonal, eller övriga sätt som bestyrkar de ifyllda uppgifterna. Dessutom behöver examinanden en kvittering om att anmälan har tagits emot och är i skick. Eftersom anmälan till studentexamen gör examinanden betalningsskyldig, lönar det sig för gymnasiet att för säkerhets skull teckna upp sättet som examinanden anmält sig på med tanke på eventuella missuppfattningar. Personbeteckningar eller känsliga personuppgifter bör inte skickas per vanlig e-post.

Studerande vid gymnasiet behöver handledning och information om studentexamen, om att välja examensämnen, hur man anmäler sig och andra praktiska frågor gällande examen även under distansundervisning. Även de som tar om prov eller kompletterar sin examen behöver information om hur man anmäler sig.

Ifall det förekommer oklarheter eller bristfälligheter i examinandernas anmälningsuppgifter efter utgången av anmälningstiden den 5 juni kan gymnasierna fortfarande skaffa återstående information från examinanderna innan gymnasiet skickar in uppgifterna till nämnden. Gymnasierna skickar in anmälningsuppgifterna till nämnden senast den 20 juni.

Omtagning av prov och komplettering av examen på hösten 2020

Den eventuella fortsättningen eller återfallet av coronavirusläget på hösten 2020 kan inverka begränsande på gymnasiers verksamhetsförutsättningar att ta in andra personer att skriva prov utöver gymnasiets egna nuvarande eller tidigare studerande. De som tar om prov och kompletterar sin examen bör därför kontakta sitt före detta gymnasium i god tid innan utgången av anmälningstiden den 5 juni så, att de får vederbörliga anvisningar om att anmäla sig. Om gymnasiet i fråga inte längre finns, görs anmälan till ett annat gymnasium som är i besittning av samma utbildningsanordnare (oftast samma stad eller kommun).

Utbildningsanordnaren är skyldig att anordna studentexamensprov för

- gymnasiets egna studerande
- personer som tar om prov eller som kompletterar sin examen, och som har avlagt studentexamen vid ett gymnasium som är i besittning av utbildningsanordnaren
- personer som tar om prov eller som kompletterar sin examen, och som bor nära gymnasiet och vars utbildningsanordnare av den redan avlagda studentexamen inte längre anordnar gymnasieutbildning
- personer som skriver enskilda prov och som har tidigare studerat vid ett gymnasium som är i besittning av utbildningsanordnaren
- övriga personer, om verksamhetsförutsättningarna så tillåter.


Ifall examinanden har beviljats specialarrangemang bör hen vid anmälan till examen försäkra sig om att gymnasiet som hen anmält sig till att avlägga examen är medveten om de beviljade specialarrangemangen.

Mer information om omtagning av studentexamensprov

Delvis avgiftsfri omtagning hösten 2020

De examinander som deltagit i proven under den komprimerade provveckan våren 2020 har möjlighet att ta om provet vid höstens examen utan att betala den provspecifika avgiften. Regeringen reserverade ett anslag för detta i sin tilläggsbudget. Beslutet om höstens examensavgifter finns i undervisnings- och kulturministeriets förordning xx/2020. Den provspecifika avgiften tas inte ut för proven i realämnen, det andra inhemska språket, matematik och främmande språk, lång lärokurs om examinanden betalat avgiften för dessa prov våren 2020. Om examinanden har erhållit ett beslut om annullering av anmälan och den provspecifika avgiften har återbetalats är omtagningen av provet till vilket anmälan annullerats avgiftsbelagd.

Följande prov kan tas om utan avgift vid examen hösten 2020 ifall villkoren för detta nedan uppfylls:

 • det andra inhemska språket
 • matematik
 • främmande språk, lång lärokurs
 • proven i realämnen

Du får ta om ovannämnda prov vid examen hösten 2020 om

 • du har deltagit i provet ifråga våren 2020 och fått ett godkänt eller underkänt vitsord för det
 • du hade anmält dig till ifrågavarande prov våren 2020 men du deltog inte i provet och har inte lämnat in en ansökan om annullering av anmälan
 • du hade anmält dig till ifrågavarande prov våren 2020 men du deltog inte i provet och din ansökan om annullering av anmälan avslogs

Du betalar den provspecifika avgiften för ett prov hösten 2020 som normalt om

 • du deltar i ifrågavarande prov för första gången
 • du inte hade anmält dig till ifrågavarande prov våren 2020
 • du hade anmält dig till ifrågavarande prov våren 2020 men din anmälan annullerades på ansökan (Notera att beslutet på din ansökan fortfarande kan vara på väg)
 • du anmäler dig för att ta om
  • provet i modersmål och litteratur
  • provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur
  • ett prov i ett främmande språk, kort lärokurs

Avgiftsfri omtagning av ett prov förutsätter dessutom att du har rätt att ta om provet ifråga.

Möjligheten till avgiftsfri omtagning gäller både examinander som utför examen och examinander som utför enskilda prov, tar om prov eller kompletterar sin examen efter att den blivit klar.

Alla examinander som deltar i ett eller flera prov i studentexamen hösten 2020 betalar grundavgiften för deltagande i examenstillfället oavsett om de endast anmäler sig till prov som de får ta om utan avgift eller om de också utför andra prov.

Examinanderna anmäler sig till dessa prov till sitt eget gymnasium som normalt senast den 5.6. Examinanden betalar grundavgiften för examenstillfället samt den provspecifika avgiften för de prov som inte är avgiftsfria genom detta beslut. Gymnasiet ger examinanden anvisningar om betalningen samt en räkning. Gymnasiet kan kontrollera den summa som var och en av examinanderna ska betala i nämndens examenstjänst efter att anmälningsuppgifterna har sänts in till nämnden.

Inga ändringar görs i provsystemet inför examen hösten 2020

På grund av coronavirusläget är det inte möjligt att göra ändringar i Abitti eftersom gymnasierna och examinanderna inte har möjlighet att ta dem i bruk vid distansundervisning. Detta innebär samtidigt att det inte görs några ändringar i provsystemet inför studentexamen hösten 2020. Till exempel kommer inte de nya digitala MAOL:s tabeller att finnas med i höstens examen. Examinanderna förlitar sig vid deltagandet i höstens examen främst på den tekniska erfarenhet de erhållit före övergången till distansundervisning.

Ansökan om specialarrangemang inför examen hösten 2020

Specialarrangemang inför hösten ansöks enligt Föreskrifter och anvisningar om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen. På grund av coronavirussituationen avviker vi undantagsvis från några punkter i föreskrifterna gällande ansökningar och utlåtanden på hösten 2020. De här avvikande handlingssätten beskrivs på denna webbsida.

Gymnasier undervisar och handleder i stor grad med hjälp av fjärranslutningar under våren 2020. Handledning, rådgivning, testning och skrivande av utlåtanden gällande hur skäl som försämrar en examinands prestation beaktas bör göras via fjärranslutning så, att examinanderna kan använda sig av de nödvändiga specialarrangemangen i examen på hösten 2020.

Regionförvaltningsverken fattade nya beslut om fortsatt förbud mot offentliga tillställningar 14.4.–13.5.2020. Ifall nödvändig undervisning och handledning för att studierna ska fortskrida inte kan förverkligas på något annat sätt än närundervisning bör elevernas, studerandenas och undervisningspersonalens säkerhet tas i beaktande vid organisering av utrymmen och hygien.

På grund av coronavirussituationen kan det vara svårt för examinanden att skaffa ett läkarintyg för specialarrangemang inför examen hösten 2020. Examinanden kan ansöka om specialarrangemang på grund av sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation med ett utlåtande från en läkare, psykolog, hälsovårdare eller kurator. Man kan ansöka om specialarrangemang även med ett utlåtande som är skrivet innan våren 2020. Utöver detta kan även uppgifter som är printade från Mina Kanta -sidor användas som motivering för ansökan. Även ett läkarintyg eller annat specialistintyg som skaffats via fjärranslutning kan bifogas till ansökan om specialarrangemang.

Nämnden förlänger ansökningstiden för specialarrangemang inför hösten 2020 tills den 11 maj 2020. Det är också möjligt att skicka in ansökningar senare till exempel i början av augusti. Nämnden försöker behandla ansökningar som kommit fram efter utgången av ansökningstiden, men de ansökta specialarrangemangen hinner kanske inte genomföras innan examens början på hösten 2020. Examinanden bör ta kontakt med sitt gymnasium i god tid så, att ansökan och de nödvändiga utlåtandena hinner förberedas och skickas in innan utgången av ansökningstiden.

Ifall examinanden har beviljats specialarrangemang bör hen vid anmälan till examen försäkra sig om att gymnasiet som hen anmält sig till att avlägga examen är medveten om de beviljade specialarrangemangen.

Införandet av provet med begränsat auditivt material och provet som utförs med hjälpmedel för synskadade flyttas

På grund av coronavirusläget flyttas införandet av provet med begränsat auditivt material och provet som utförs med hjälpmedel för synskadade till hösten 2021. I den nuvarande situationen är det omöjligt för nämnden att föra framåt det tekniska verkställandet av proven och för gymnasierna och examinanderna att öva och förbereda sig inför prov att ett nytt slag.

På hösten 2020 kan synskadade examinander beviljas som specialarrangemang ersättande provuppgifter för synskadade examinander precis som under tidigare examenstillfällen. Svårt eller medelsvårt hörskadade examinander kan beviljas befrielse från delprovet i hörförståelse precis som under tidigare examenstillfällen.

Avsikten är att utgående från de nuvarande föreskrifterna befrämja möjligheterna för de synskadade att utföra proven på sina egna datorer så, att provprestationerna sparas i studentexamens provsystem i provsituationen redan under våren 2021. Det här innebär att provarrangemangen kan övas redas under hösten 2020.

Föreskrifterna gällande skäl som försämrar en examinands prestation uppdateras för att motsvara informationen i detta meddelande under våren 2020.

Gymnasiets beredskap inför examen hösten 2020

Utbildningsväsendet har ombetts ha beredskap inför eventuella undantagssituationer och uppdatera sina beredskapsplaner. Detta gäller även olika situationer i samband med studentexamen. Enligt lagstiftning och föreskrifterna har rektorn beslutsrätt gällande de praktiska arrangemangen kring examen och till exempel gällande placering av examinander i olika utrymmen. Vid examen är en stor del av utrymmena i användning för examen och lärare fungerar som övervakare, vilket bör beaktas i planeringen av beredskap.

Gymnasiet uppmanas tänka över åtminstone följande frågor

 • Hur kan risken för att examinanderna och övervakarna smittas minskas? Hur kan tillräckligt avstånd mellan examinanderna åstadkommas? Hur kan antalet examinander i samma provutrymme minskas?
 • Hur går man tillväga ifall en eller flera examinander insjuknar eller sätts i karantän innan provet? Hur går man tillväga ifall en examinand insjuknar under provet?
 • Hur går man tillväga ifall en del av övervakarna inte kan delta? Går det att få flera övervakare?
 • Hur går man tillväga ifall rektor eller någon annan person som är viktig för arrangemangen inte kan delta?
 • Hur går man tillväga ifall en del av utrymmena inte kan användas? Finns det andra utrymmen att tillgå?
 • Hur kan man vid behov omorganisera verksamheten? Kan examinanderna placeras på ett annat sätt?
 • Kan undervisningen vid gymnasiet skötas som distansundervisning eller som självständiga studier?
 • Kan examinander vid behov flyttas till andra närliggande gymnasier? Hur kan gymnasiet vid behov ta emot examinander från andra gymnasier?

Om det uppkommer problem gällande anordnandet av examen bör gymnasiet kontakta nämnden. Nämnden förfogar över flera olika sätt att stöda gymnasierna både före och under provdagen då proven anordnas i exceptionella situationer.

Nämnden ger närmare anvisningar gällande beredskapen under våren och hösten. Vilka åtgärder som krävs beror på hur coronavirusläget utvecklas. Institutet för hälsa och välfärd THL och undervisnings- och kulturministeriet har gett ut anvisningar om anordnande av undervisningen under coronavirusepidemin till undervisningsanordnarna. De erfarenheter som fås genom undervisningsarrangemangen stöder även beredskapen inför höstens examen. 

Uppföljning och information

Vid behov informerar nämnden gymnasierna om hur situationen utvecklas och om eventuella undantagsarrangemang per e-post och på denna webbsida. I brådskande fall sänder nämnden ett textmeddelande till de nummer som meddelats som kontaktuppgifter för brådskande fall gällande examen.