Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beredskap gällande coronaviruset

Studentexamensnämnden följer med situationen och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar.

Nämnden samlar ihop anvisningar och information om studentexamen våren och hösten 2020 och beredskapen gällande coronaviruset. Sidan har uppdaterats senast 24.9.2020 kl. 11.35.

Du hittar övrig nyttig information och noggrannare anvisningar om coronavirusläget också på andra myndigheters webbplatser:

- Statsrådet: En sammanställning av myndigheternas beslut och material om coronaviruset
- Undervisnings- och kulturministeriet: Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde
- Utbildningsstyrelsen: Information och anvisningar för avvikande undervisningsarrangemang 
- Regionförvaltningsverket: Svar på vanliga frågor
- Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar och aktuell information om coronavirussituationen

Annullering av anmälan och ändring av anmälningsuppgifterna inför examen hösten 2020

Anvisningar för examinander och mer information om annullering av anmälan och andra alternativ finns på en enskild sida. 

Sidans innehåll

Du kommer direkt till ett avsnitt på sidan genom att klicka på länken.

 

Provdagarna för höstens studentexamen har ändrats

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna hösten 2020 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, delas upp på två dagar.

Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Examinanderna kan vid studentexamen hösten 2020 anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades på våren på grund av att de själva insjuknade, på grund av de tidigarelagda provdagarna eller av någon annan orsak.

En examinand kan således som mest utföra fyra realämnesprov samt provet i främmande språk, lång lärokurs, i engelska och i något annat språk vid examen hösten 2020. Vid examen hösten 2020 görs sålunda ett undantag till det i de provspecifika föreskrifterna angivna maximala antalet prov i ifrågavarande ämnen som kan avläggas vid ett och samma examenstillfälle.

De nya provdagarna hösten 2020

Ändringen av provdagarna och orsakerna till den beskrivs närmare i ett meddelande på nämndens webbplats

Delvis avgiftsfri omtagning av prov hösten 2020

De examinander som deltagit i proven under den komprimerade provveckan våren 2020 har möjlighet att ta om provet vid höstens examen utan att betala den provspecifika avgiften. Regeringen reserverade ett anslag för detta i sin tilläggsbudget. Beslutet om höstens examensavgifter finns i undervisnings- och kulturministeriets förordning 326/2020. Den provspecifika avgiften tas inte ut för proven i realämnen, det andra inhemska språket, matematik och främmande språk, lång lärokurs om examinanden betalat avgiften för dessa prov våren 2020. Om examinanden har erhållit ett beslut om annullering av anmälan och den provspecifika avgiften har återbetalats är omtagningen av provet till vilket anmälan annullerats avgiftsbelagd.

Följande prov kan tas om utan avgift vid examen hösten 2020 ifall villkoren för detta nedan uppfylls:

 • det andra inhemska språket
 • matematik
 • främmande språk, lång lärokurs
 • proven i realämnen

Man kan avgiftsfritt ta om ovannämnda prov vid examen hösten 2020 om

 • examinanden har deltagit i provet ifråga våren 2020 och fått ett godkänt eller underkänt vitsord för det
 • examinanden hade anmält sig till ifrågavarande prov våren 2020 men deltog inte i provet och har inte lämnat in en ansökan om annullering av anmälan
 • examinanden hade anmält sig till ifrågavarande prov våren 2020 men deltog inte i provet och hens ansökan om annullering av anmälan avslogs

Examinanden betalar den provspecifika avgiften för ett prov hösten 2020 som normalt om 

 • hen deltar i ifrågavarande prov för första gången
 • hen inte hade anmält sig till ifrågavarande prov våren 2020
 • hen hade anmält sig till ifrågavarande prov våren 2020 men hens anmälan annullerades på ansökan (Notera att beslutet på ansökan fortfarande kan vara på väg.) 
 • hen anmäler sig för att ta om
  • provet i modersmål och litteratur
  • provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur
  • ett prov i ett främmande språk, kort lärokurs

Avgiftsfri omtagning av ett prov förutsätter dessutom att examinanden har rätt att ta om provet ifråga.

Möjligheten till avgiftsfri omtagning gäller både examinander som utför examen och examinander som utför enskilda prov, tar om prov eller kompletterar sin examen efter att den blivit klar.

Alla examinander som deltar i ett eller flera prov i studentexamen hösten 2020 betalar grundavgiften för deltagande i examenstillfället oavsett om de endast anmäler sig till prov som de får ta om utan avgift eller om de också utför andra prov.

Examinanderna anmäler sig till dessa prov till sitt eget gymnasium som normalt senast den 5.6. Examinanden betalar grundavgiften för examenstillfället samt den provspecifika avgiften för de prov som inte är avgiftsfria genom detta beslut. Gymnasiet ger examinanden anvisningar om betalningen samt en räkning. Gymnasiet kan kontrollera den summa som var och en av examinanderna ska betala i nämndens examenstjänst efter att anmälningsuppgifterna har sänts in till nämnden.

Inga ändringar görs i provsystemet inför examen hösten 2020

På grund av coronavirusläget är det inte möjligt att göra ändringar i Abitti eftersom gymnasierna och examinanderna inte har möjlighet att ta dem i bruk vid distansundervisning. Detta innebär samtidigt att det inte görs några ändringar i provsystemet inför studentexamen hösten 2020. Till exempel kommer inte de nya digitala MAOL:s tabeller att finnas med i höstens examen. Examinanderna förlitar sig vid deltagandet i höstens examen främst på den tekniska erfarenhet de erhållit före övergången till distansundervisning.

Ansökan om specialarrangemang inför examen hösten 2020

Specialarrangemang inför hösten ansöks enligt Föreskrifter och anvisningar om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen. På grund av coronavirussituationen avviker vi undantagsvis från några punkter i föreskrifterna gällande ansökningar och utlåtanden på hösten 2020. De här avvikande handlingssätten beskrivs på denna webbsida.

På grund av coronavirussituationen kan det vara svårt för examinanden att skaffa ett läkarintyg för specialarrangemang inför examen hösten 2020. Examinanden kan ansöka om specialarrangemang på grund av sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation med ett utlåtande från en läkare, psykolog, hälsovårdare eller kurator. Man kan ansöka om specialarrangemang även med ett utlåtande som är skrivet innan våren 2020. Utöver detta kan även uppgifter som är printade från Mina Kanta -sidor användas som motivering för ansökan. Även ett läkarintyg eller annat specialistintyg som skaffats via fjärranslutning kan bifogas till ansökan om specialarrangemang.

Nämnden försöker behandla ansökningar som kommit fram efter utgången av ansökningstiden den 11 maj 2020, men de ansökta specialarrangemangen hinner kanske inte genomföras innan examens början på hösten 2020. 

Ifall examinanden har beviljats specialarrangemang bör hen vid anmälan till examen försäkra sig om att gymnasiet som hen anmält sig till att avlägga examen är medveten om de beviljade specialarrangemangen.

Gymnasiets beredskap inför examen hösten 2020

Utbildningsväsendet har ombetts ha beredskap inför eventuella undantagssituationer och uppdatera sina beredskapsplaner. Detta gäller även olika situationer i samband med studentexamen. Enligt lagstiftning och föreskrifterna har rektorn beslutsrätt gällande de praktiska arrangemangen kring examen och till exempel gällande placering av examinander i olika utrymmen. Vid examen är en stor del av utrymmena i användning för examen och lärare fungerar som övervakare, vilket bör beaktas i planeringen av beredskap.

Gymnasiet uppmanas tänka över åtminstone följande frågor:

 • Hur kan risken för att examinanderna och övervakarna smittas minskas? Hur kan tillräckligt avstånd mellan examinanderna åstadkommas? Hur kan antalet examinander i samma provutrymme minskas?
 • Hur går man tillväga ifall en eller flera examinander insjuknar eller sätts i karantän innan provet? Hur går man tillväga ifall en examinand insjuknar under provet?
 • Hur går man tillväga ifall en del av övervakarna inte kan delta? Går det att få flera övervakare?
 • Hur går man tillväga ifall rektor eller någon annan person som är viktig för arrangemangen inte kan delta?
 • Hur går man tillväga ifall en del av utrymmena inte kan användas? Finns det andra utrymmen att tillgå?
 • Hur kan man vid behov omorganisera verksamheten? Kan examinanderna placeras på ett annat sätt?
 • Kan undervisningen vid gymnasiet skötas som distansundervisning eller som självständiga studier?
 • Kan examinander vid behov flyttas till andra närliggande gymnasier? Hur kan gymnasiet vid behov ta emot examinander från andra gymnasier?

Om det uppkommer problem gällande anordnandet av examen bör gymnasiet kontakta nämnden. Nämnden förfogar över flera olika sätt att stöda gymnasierna både före och under provdagen då proven anordnas i exceptionella situationer.

Provarrangemangen och hur man undviker närkontakt 

Gymnasierna känner möjligheterna och begränsningarna gällande de utrymmen som finns att tillgå och fattar besluten som gäller det praktiska verkställandet av proven. De anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd har gett gällande anordnande av urvalsprov kan tillämpas även på studentexamen.

Det är bra att bedöma lokala tillvägagångssätt med tanke på eventuell smittorisk. Synvinklar som det lönar sig att överväga är till exempel:

 • Hur ordnas ankomsten till och avgången från provet så, att examinanderna inte är i nära kontakt med varandra eller bildar stora grupper? 
 • Hur kontrolleras provtillbehör och medhavd lunch så, att övervakarna undviker att vidröra examinandens egendom?
 • Hur tar man hänsyn till hygien då USB-minnen och andra tillbehör delas ut till examinanderna? 
 • Hur agerar man vid kontroll av identitet, rådgivning av examinanden vid eventuella problemfall och andra situationer där övervakaren är i nära kontakt med examinanden?
 • Hur befrämjar man god hand- och hostningshygien bland examinander och övervakare?
 • Hur tar man hand om rengörning av provlokalerna mellan långa provdagar som påföljer varandra? Är det möjligt att även under provdagarna ta hand om rengörning av wc-utrymmernas dörrhandtag och handtag längs andra väsentliga rutter?

Motsvarande tillvägagångssätt kan tas i bruk även inför övningstillfällen innan studentexamen. Det rekommenderas också att övningstillfällena sprids så, att endast ett begränsat antal examinander åt gången är i närkontakt med varandra. Efter vårens distansstuderande kan examinanderna eventuellt känna behov av att pröva sina datorers funktionaliteter och öva sig i användningen av provsystemet.

Rektor utarbetar sittordning enskilt för varje provtillfälle. Det väsentliga är att examinanderna inte vet om sittordningen och att de inte kan välja sina platser. Vid behov kan man eventuellt ändra på sittordningen utgående från situationen på provdagen. Ändringarna skrivs in i sittordningen. 

Ett eventuellt ökande av avstånden mellan examinanderna kan kräva ibruktagande av tilläggsutrymmen. I sådana fall rekommenderar nämnden i stället för enskilda examensnät att det egentliga examensnätet utvidgas för att täcka tilläggsutrymmena. I examen hösten 2020 behöver gymnasierna inte säkra elinmatningen av dessa utbredda examensnät, vilket underlättar arrangemangen (jfr.  Allmänna föreskrifter och anvisningar, bilaga 1, 2.3).

Examensnätets belastningstest innan studentexamensprovet utförs som vanligt (se Allmänna föreskrifter och anvisningar, bilaga 1, 4.2 och 4.3). Om enskilda utrymmen behöver kopplas till examensnätet, bör belastningstesten täcka även det antal examinander som placerats i andra utrymmen. 

Coronavirusarrangemangen kan orsaka oförutsedda förseningar vid inledningen av proven. Provet får startas tidigast kl. 9.00. Om provet inte har startats innan kl. 9.30, bör gymnasiet kontakta Abitti-stödet gällande tekniska problem och gällande andra problem examensdejouren. Examinanderna får avlägsna sig från provet kl. 12.00 oberoende av när provet startats. 

Om coronavirusläget oroar examinanderna 

Gymnasiet bör anvisa examinanderna att följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar. Det är skäl att informera om de möjligheter som erbjuds av den lokala hälsovården och gymnasiets studerandehälsovård ifall examinanderna är mycket oroliga. Institutets för hälsa och välfärd (THL) anvisningar om hand- och hostningshygien, om att minska närkontakter och om regionala rekommendationer om användning av ansiktsmasker bl.a. i kollektivtrafiken minskar spridningen av både coronaviruset och andra sjukdomar. Om examinanden insjuknar, är prioriteten att ta hand om ens eget och de andras hälsa. Avläggandet av prov förflyttas till en senare tidpunkt, men den finländska utbildningen erbjuder olika möjligheter i ställer för återvändsgränder. Även om avläggandet av examen eller starten av fortsatta studier eventuellt uppskjuts, kan examinanden under tiden ställa in skärpan på sina planer och avlägga studentexamensprov under följande examenstillfällen.

Att använda ansiktsmask under provsituationen 

Institutet för hälsa och välfärd har gett medborgare rekommendationer om användning av ansiktsmasker. Rekommendationerna berör även gymnasieutbildningen på de områden där epidemin har gått in i upptrappningsfasen eller spridningsfasen (THL:s rekommendation på finska kan ses här). De regionala myndigheterna kan utfärda sina egna, komplementära eller mer begränsande rekommendationer som bygger på deras egen riskbedömning. Under studentexamen tillbringar examinanderna en lång tid i samma utrymme, men oftast med 1-2 meters avstånd från varandra. Närkontakterna är oftast kortvariga. Antalet examinander samt de utrymmen som finns till förfogande inverkar på bedömningen av situationen.

Examinanderna uppmanas använda ansiktsmask enligt det regionala läget, men det är inte möjligt att kräva användning av mask. Vid behov tas masken av för kontroll av examinandens identitet. Masken måste troligen bytas ut flera gånger under provet. Examinanden får ta med egna extramasker, handdesinfektering samt påsar för rena och använda masker. Tillbehören placeras till exempel i genomskinliga påsar så att övervakaren lätt kan kontrollera dem utan att vidröra dem. Gymnasiet kan också erbjuda masker åt examinanderna. I provlokalen skall examinanden hantera maskerna kortvarigt och öppet så att det inte onödigt uppstår misstankar om svikligt förfarande. Användning av ansiktsmask kräver uppmärksamhet så att en använd mask inte orsakar smittorisk för en själv eller andra.

Arbetsgivaren utför riskbedömning för övervakarnas del. Arbetshälsoinstitutet ger anvisningar gällande användning av ansiktsmasker. I studentexamen är närkontakten mellan övervakaren och examinanderna huvudsakligen kortvarig. Uppklarandet av vissa problemfall kan förutsätta längre närkontakt av övervakaren. Det lönar sig även att förbereda sig för uppklarandet av ett plötsligt insjuknande av en examinand. Då situationen bedöms bör de regionala rekommendationerna för läroinrättningar samt de lokala förhållandena beaktas.

Om en examinand insjuknar innan provet

Coronavirussituationen förutsätter ansvarsfullt agerande enligt anvisningar som utgivits av Institutionen för hälsa och välfärd och lokala hälsomyndigheter. Prioriteten är att ta hand om ens eget och de andras hälsa. Examinanden meddelar rektorn om sin frånvaro och kan om hen så vill följa anvisningarna för annulering av anmälan.

Om en examinands coronavirussmitta har bekräftats, bör hen stanna isolerad och kan alltså inte delta i provet. Om examinanden uppvisar symptom som tyder på coronavirussmitta, bör examinanden agera i enlighet med anvisningar från sin regionala hälsovård och söka sig till coronavirusprovtagning. De som har blivit testade för coronaviruset eller som väntar på resultat av provtagningen anvisas att stanna hemma och undvika närkontakt. 

Examinanden kan stämmas i karantän om hen har utsatts för coronaviruset till exempel genom att ha varit i närkontakt med någon som har blivit smittad av viruset. Om examinanden reser till Finland från ett land som utsatts för resebegränsningar på grund av coronaviruset, rekommenderar Instituten för hälsa och välfard att examinanden stannar hemma och i frivillig karantän i 14 dygn. Hälsomyndigheterna kan också göra beslut om karantän ifall utsättning för smitta misstänks. Det är synnerligen svårt eller omöjligt att utföra provarrangemang för examinander som satts i karantän. 

I övriga situationer kan examinanden kontakta sitt gymnasium. Vid behov kan rektor rådgöra med hälsovården eller gymnasiets studerandevård, så som skolhälsovårdaren eller -läkaren. Att placera examinanden i provlokalen med andra examinander kan vara omöjligt då man tag i beaktande de andra examinandernas och övervakarnas säkerhet. Gymnasiernas möjligheter att ordna olika anpassningar är synnerligen begränsade.

Om det inte är möjligt att skriva provet, klargör rektorn situationen för examinanden och vägleder examinanden gällande en eventuell ansökan om annullering av anmälan och övervägande av övriga alternativ. Hälsovårdsmyndigheterna och andra läkare har vid behov beslutsrätt gällande isolering och karantän. Rektor kan vid behov göra att nekande beslut gällande dagsspecifika specialarrangemang vid genomförande av prov. 

Om examinanden insjuknar under provet

Om examinanden insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas medan situationen utreds. I akuta nödfall, såsom epilepsianfall, ringer man till nödcentralen. I övriga fall kan man vid behov fråga hälsovården om råd. Om examinanden uppvisar symptom som tyder på coronavirussmitta, kan man ge hen en ansiktsmask och flytta över hen till ett skilt utrymme medan situationen utreds. Om examinanden inte kan fortsätta provet, avslutar antingen examinanden eller övervakaren provet. Man strävar till att övervaka examinanden ända tills kl. 12.00, men gymnasiet kan kontakta nämndens examensdejour ifall ett tidigare avlägsnande från provet är motiverat. Om examinanden kan fortsätta skriva provet gottgörs tiden för avbrottet. Om examinandens prov fortsätter i ett enskilts utrymme, kopplas examinandens dator med samma provlokalens server som tidigare. Långa nätverkssladdar eller routrar kan användas för detta syfte. Vid behov kontaktas Abitti-stödet. 

Om en examinand satts i karantän

Det är i princip inte möjligt att utföra prov i separat utrymme om examinanden har erhållit ett karantänbeslut.  Närkontakterna för en person som satts i karantän är kraftigt begränsade. Det är svårt eller omöjligt att anordna provet ens i ett separat utrymme på ett sådant sätt att övervakaren inte skulle befinna sig i samma utrymme och i problemsituationer nära examinanden. Vid alla beslut om specialarrangemang måste övervägas ifall det specialarrangemang som ansöks om är rimligt möjligt att genomföra. Nämnden ger vid behov ett överklagningsbart beslut på ansökningar om separat utrymme. 

Gymnasiet kan tillsammans med de lokala hälsovårdsmyndigheterna, som fattat karantänbeslutet, överväga ifall det i ett enskilt karantänfall finns möjligheter att anordna provet i separat utrymme. Om detta är möjligt kan rektor fatta ett beslut för examensdagen ifråga utifrån bedömningen av den dagens situation. Om det inte är möjligt att anordna provet för examinanden i separat utrymme kan examinanden inte delta i provet den dagen. I detta fall kan examinanden göra en ansökan om annullering av anmälan.

Om anordnande av provet i separat utrymme övervägs bör åtminstone följande frågor utredas och besvaras:

 • Vilka kontakter tillåter karantänbeslutet?
 • I vilket utrymme anordnas provet? Hur ordnas wc-besök och möjlighet till handtvätt för examinanden och övervakarna?
 • Hur anländer examinanden till provtillfället utan närkontakter? Hur avlägsnar sig examinanden?
 • Hur genomförs inledandet av provet, kontroll av identitet, uppstartande av datorerna i provsystemet och uppkoppling till provlokalens servrar? Hur handlar man i eventuella problemsituationer och hur ges anvisningar till examinanden?
 • Om flera än en examinand satts i karantän, kan de placeras i samma utrymme?
 • Hur genomförs övervakningen i praktiken?
 • Finns det övervakare som kan förordnas till att övervaka provet?
 • Vilken skolning behöver övervakaren för att kunna skydda sig? Är övervakaren tillräckligt bekantad med provsystemet och övervakandet av proven?
 • Hur genomförs rengöring av den apparatur och det utrymme som använts efter provet?
 • Skall examinandens hälsotillstånd bedömas före provet inleds? Hur går man tillväga om examinanden uppvisar symptom under provets gång? Hur går man tillväga om examinanden utvecklar symptom efter provet och smitta konstateras?
 • Hur går man tillväga i gymnasiet ifall de personer som fungerat som övervakare sätts i karantän under de därpå följande dagarna?

Om gymnasiet har problem att ordna provet

Det finns många sätt för gymnasiet att anordna provet i undantagssituationer. Undervisningen vid gymnasiet kan ordnas som självständiga studier eller distansstudier så att utrymmena och övervakarna räcker till. Detta minskar också smittoriskerna under examensdagarna.

Om det uppkommer problem med anordnandet av proven ska gymnasiet kontakta nämnden så fort som möjligt. Nämnden kan på många sätt stöda anordnandet av proven både före och under provdagen.

Då tvingande skäl föreligger kan gymnasiet använda jäviga lärare, jävig rektor samt andra pålitliga personer som inte har erfarenhet av de digitala proven som övervakare. Antalet övervakare kan tillfälligt också minskas om det är möjligt att vid behov lätt kalla flera övervakare på plats. Det tvingande skälet, undantagsarrangemangen som gjorts samt de åtgärder som vidtagits för att säkerställa kvaliteten på övervakningen, behållandet av provsekretessen och förhindrandet av möjligheter till fusk antecknas i provprotokollet. Examensdejouren meddelas om situationen som gör att tvingande skäl föreligger.

Om provet inte kan anordnas har examinanden tillgång till samma möjligheter som ifall hen inte kan närvara. Enligt nuvarande bedömning kommer utvecklingen av coronavirusläget att förhindra möjligheterna att under samma examenstillfälle anordna proven på avvikande sätt för de examinander som inte nu kan delta. Nämnden följer med situationen och bedömer hur den utvecklas. Examinanden kan delta i studentexamensproven under nästa examenstillfälle.

Undantag till föreskrifterna vid examen hösten 2020 

De anvisningar som nämnden givit på grund av coronavirusläget avviker på några punkter från de föreskrifter gällande studentexamen, som finns tillgängliga på nämndens webbplats. De undantag till föreskrifterna och anvisningarna som nämnden beslutat om finns samlade i ett separat dokument.

Uppföljning och information

Vid behov informerar nämnden gymnasierna om hur situationen utvecklas och om eventuella undantagsarrangemang per e-post och på denna webbsida. I brådskande fall sänder nämnden ett textmeddelande till de nummer som meddelats som kontaktuppgifter för brådskande fall gällande examen.

Gymnasiet kan kontakta Abitti-stödet i tekniska frågor och examensdejouren i övriga fall. Examinanderna och vårdnadshavarna bör i första hand kontakta det egna gymnasiet.