Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beredskap gällande coronaviruset

Studentexamensnämnden följer med situationen och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar.

Nämnden samlar anvisningar och information om beredskap gällande coronavirusläget inför studentexamen våren 2022. Sidan har uppdaterats senast 3.3.2022.

Du hittar övrig nyttig information och noggrannare anvisningar om coronavirusläget också på andra myndigheters webbplatser:

- Statsrådet: En sammanställning av myndigheternas beslut och material om coronaviruset
- Undervisnings- och kulturministeriet: Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde
- Utbildningsstyrelsen: Information och anvisningar för avvikande undervisningsarrangemang 
- Regionförvaltningsverket: Svar på vanliga frågor
- Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar och aktuell information om coronavirussituationen

 

Annullering av anmälan och ändring av anmälningsuppgifterna inför examen våren 2022

Anvisningar för examinander och mer information om annullering av anmälan och andra alternativ finns på en enskild sida.

 

Sidans innehåll

Du kommer direkt till ett avsnitt på sidan genom att klicka på länken.

 

Provdagarna våren 2022

Proven våren 2022 ordnas enligt den ursprungliga tidtabellen.

 

Hur kan gymnasiet ta emot examinanders anmälan inför examen?

Examinanders anmälan inför prov kan tas emot av gymnasiet på ett av rektor godkänt sätt senast den 5 juni/1 december. Alla gymnasier har inte möjlighet att ta emot blanketter på papper och även examinander kan ha svårt att få dem inlämnade. Anmälan kan skickas in även per elektronisk blankett, och i stället för underskrift kan gymnasiet fatta beslut också om andra sätt att autentisera anmälan. Till exempel kan skolförvaltningsprogram som kräver inloggning (Wilma eller Helmi) användas för detta syfte. Man kan också använda sig av elektroniskt inskickade anmälningsuppgifter som bestyrkas genom diskussion med rektor, handledare eller annan undervisningspersonal, eller övriga sätt som bestyrker de ifyllda uppgifterna. Dessutom behöver examinanden en kvittering om att anmälan har tagits emot och är i skick. Eftersom anmälan till studentexamen gör examinanden betalningsskyldig, lönar det sig för gymnasiet att för säkerhets skull teckna upp sättet som examinanden anmält sig på med tanke på eventuella missuppfattningar. Personbeteckningar eller känsliga personuppgifter bör inte skickas per vanlig e-post.

Studerande vid gymnasiet behöver handledning och information om studentexamen, om att välja examensämnen, hur man anmäler sig och andra praktiska frågor gällande examen även under distansundervisning. Även de som tar om prov eller kompletterar sin examen behöver information om hur man anmäler sig.

Ifall det förekommer oklarheter eller bristfälligheter i examinandernas anmälningsuppgifter efter utgången av anmälningstiden den 5 juni/1 december kan gymnasierna fortfarande skaffa återstående information från examinanderna innan gymnasiet skickar in uppgifterna till nämnden. Gymnasierna skickar in anmälningsuppgifterna till nämnden senast den 20 juni/7 december.

 

Omtagning av prov och komplettering av examen 

Det fortsatta coronavirusläget kan inverka begränsande på gymnasiers verksamhetsförutsättningar att ta in andra personer att skriva prov utöver gymnasiets egna nuvarande eller tidigare studerande. De som tar om prov och kompletterar sin examen bör därför kontakta sitt före detta gymnasium i god tid innan utgången av anmälningstiden den 5 juni/1 december så, att de får vederbörliga anvisningar om att anmäla sig. Om gymnasiet i fråga inte längre finns, görs anmälan till ett annat gymnasium som är i besittning av samma utbildningsanordnare (oftast samma stad eller kommun).

Utbildningsanordnaren är skyldig att anordna studentexamensprov för

 • gymnasiets egna studerande
 • personer som tar om prov eller som kompletterar sin examen, och som har avlagt studentexamen vid ett gymnasium som är i besittning av utbildningsanordnaren
 • personer som tar om prov eller som kompletterar sin examen, och som bor nära gymnasiet och vars utbildningsanordnare av den redan avlagda studentexamen inte längre anordnar gymnasieutbildning
 • personer som skriver enskilda prov och som har tidigare studerat vid ett gymnasium som är i besittning av utbildningsanordnaren
 • övriga personer, om verksamhetsförutsättningarna så tillåter.

Ifall examinanden har beviljats specialarrangemang bör hen vid anmälan till examen försäkra sig om att gymnasiet som hen anmält sig till att avlägga examen är medveten om de beviljade specialarrangemangen.

Mer information om omtagning av studentexamensprov

 

Ansökan om specialarrangemang inför examen 

Specialarrangemang ansöks om enligt Föreskrifter och anvisningar om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen

På grund av coronavirussituationen kan det vara svårt för examinanden att skaffa ett läkarintyg för specialarrangemang inför examen hösten 2022. Examinanden kan ansöka om specialarrangemang på grund av sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation med ett utlåtande från en läkare, psykolog, hälsovårdare eller kurator. Man kan ansöka om specialarrangemang även med ett utlåtande som är inskaffat tidigare. Utöver detta kan även uppgifter som är utskrivna från Mina Kanta -sidor användas som motivering för ansökan. Även ett läkarintyg eller annat specialistintyg som skaffats via fjärranslutning kan bifogas till ansökan om specialarrangemang.

Nämnden försöker behandla ansökningar som kommit fram efter utgången av ansökningstiden den 30 april/30 november, men de ansökta specialarrangemangen hinner kanske inte genomföras innan examens början. 

Ifall examinanden har beviljats specialarrangemang bör hen vid anmälan till examen försäkra sig om att gymnasiet som hen anmält sig till att avlägga examen är medveten om de beviljade specialarrangemangen.

 

Gymnasiets beredskap inför examen 

Utbildningsväsendet har ombetts ha beredskap inför eventuella undantagssituationer och uppdatera sina beredskapsplaner. Detta gäller även olika situationer i samband med studentexamen. Enligt lagstiftning och föreskrifterna har rektorn beslutsrätt gällande de praktiska arrangemangen kring examen och till exempel gällande placering av examinander i olika utrymmen. Vid examen är en stor del av utrymmena i användning för examen och lärare fungerar som övervakare, vilket bör beaktas i planeringen av beredskap.

Gymnasiet uppmanas tänka över åtminstone följande frågor:

 • Hur kan risken för att examinanderna och övervakarna smittas med coronaviruset eller att de blir stämda i karantän innan provet minskas i gymnasiets verksamhet?
 • Hur kan risken för att examinanderna och övervakarna smittas under provet minskas? Hur kan tillräckligt avstånd mellan examinanderna åstadkommas? Hur kan antalet examinander i samma provutrymme minskas?
 • Hur går man tillväga ifall en eller flera examinander insjuknar eller sätts i karantän innan provet? Hur går man tillväga ifall en examinand insjuknar under provet?
 • Hur går man tillväga ifall en del av övervakarna inte kan delta? Går det att få flera övervakare?
 • Hur går man tillväga ifall rektor eller någon annan person som är viktig för arrangemangen inte kan delta?
 • Hur går man tillväga ifall en del av utrymmena inte kan användas? Finns det andra utrymmen att tillgå?
 • Hur kan man vid behov omorganisera verksamheten? Kan examinanderna placeras på ett annat sätt?
 • Kan undervisningen vid gymnasiet skötas som distansundervisning eller som självständiga studier?
 • Kan examinander vid behov flyttas till andra närliggande gymnasier? Hur kan gymnasiet vid behov ta emot examinander från andra gymnasier?

Om det uppkommer problem gällande anordnandet av examen bör gymnasiet kontakta nämnden. Nämnden förfogar över flera olika sätt att stöda gymnasierna både före och under provdagen då proven anordnas i exceptionella situationer.

 

Provarrangemangen och hur man undviker närkontakt 

Det rekommenderas att de som deltar i studentexamen undviker kontakter i tio dagars tid före proven. På så sätt hålls risken för att exponeras för coronaviruset och covid 19 -infektion så liten som möjligt.

Gymnasierna känner möjligheterna och begränsningarna gällande de utrymmen som finns att tillgå och fattar besluten som gäller det praktiska verkställandet av proven. De anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd THL och undervisnings- och kulturministeriet gett till arrangörerna av gymnasieutbildning kan tillämpas även på studentexamen.

Det är bra att bedöma lokala tillvägagångssätt med tanke på eventuell smittorisk. Synvinklar som det lönar sig att överväga är till exempel:

 • Hur ordnas ankomsten till och avgången från provet så, att examinanderna inte är i nära kontakt med varandra eller bildar stora grupper? 
 • Hur kontrolleras provtillbehör och medhavd lunch så, att övervakarna undviker att vidröra examinandens egendom?
 • Hur tar man hänsyn till hygien då USB-minnen och andra tillbehör delas ut till examinanderna? 
 • Hur tar man hand om avståndet mellan studerandena med de tillgängliga resurserna för utrymmen och övervakare?
 • Hur tar man hand om provlokalens ventilation?
 • Hur agerar man vid kontroll av identitet, rådgivning av examinanden vid eventuella problemfall och andra situationer där övervakaren är i nära kontakt med examinanden?
 • Hur befrämjar man god hand- och hostningshygien bland examinander och övervakare?
 • Hur tar man hand om rengörning av provlokalerna mellan långa provdagar som påföljer varandra? Är det möjligt att även under provdagarna ta hand om rengörning av wc-utrymmernas dörrhandtag och handtag längs andra väsentliga rutter?

Motsvarande tillvägagångssätt kan tas i bruk även inför övningstillfällen innan studentexamen. Det rekommenderas också att övningstillfällena sprids så, att endast ett begränsat antal examinander åt gången är i närkontakt med varandra. Efter distansstuderande kan examinanderna eventuellt känna behov av att pröva sina datorers funktionaliteter och öva sig i användningen av provsystemet.

Rektor utarbetar sittordning enskilt för varje provtillfälle. Det väsentliga är att examinanderna inte vet om sittordningen och att de inte kan välja sina platser. Vid behov kan man eventuellt ändra på sittordningen utgående från situationen på provdagen. Ändringarna skrivs in i sittordningen. Sittordningen och beskrivningarna av de arrangemang som tillämpats kan användas för att avgränsa hur många som utsatts vid eventuella exponeringsfall. 

Ett eventuellt ökande av avstånden mellan examinanderna kan kräva ibruktagande av tilläggsutrymmen. I sådana fall rekommenderar nämnden i stället för enskilda examensnät att det egentliga examensnätet utvidgas för att täcka tilläggsutrymmena. Gymnasierna behöver inte säkra elinmatningen av dessa utbredda examensnät, vilket underlättar arrangemangen (jfr.  Allmänna föreskrifter och anvisningar, bilaga 1, 2.3).

Examensnätets belastningstest innan studentexamensprovet utförs som vanligt (se Allmänna föreskrifter och anvisningar, bilaga 1, 4.2 och 4.3). Om enskilda utrymmen behöver kopplas till examensnätet, bör belastningstesten täcka även det antal examinander som placerats i andra utrymmen. 

Coronavirusarrangemangen kan orsaka oförutsedda förseningar vid inledningen av proven. Provet får startas tidigast kl. 9.00. Om provet inte har startats innan kl. 9.30, bör gymnasiet kontakta Abitti-stödet gällande tekniska problem och gällande andra problem examensdejouren. Examinanderna får avlägsna sig från provet kl. 12.00 oberoende av när provet startats.

 

Om coronavirusläget oroar examinanderna 

Gymnasiet bör anvisa examinanderna att följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar. Det är skäl att informera om de möjligheter som erbjuds av den lokala hälsovården och gymnasiets studerandehälsovård ifall examinanderna är mycket oroliga. Institutets för hälsa och välfärd (THL) anvisningar om hand- och hostningshygien, om att minska närkontakter och om rekommendationer om användning av ansiktsmask minskar spridningen av både coronaviruset och andra sjukdomar. Om examinanden insjuknar, är prioriteten att ta hand om ens eget och de andras hälsa. Avläggandet av prov förflyttas till en senare tidpunkt, men den finländska utbildningen erbjuder olika möjligheter i ställer för återvändsgränder. Även om avläggandet av examen eller starten av fortsatta studier eventuellt uppskjuts, kan examinanden under tiden ställa in skärpan på sina planer och avlägga studentexamensprov under följande examenstillfällen.

 

Att använda ansiktsmask under provsituationen 

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att ansiktsmask används i alla offentliga utrymmen inomhus och i kollektivtrafiken i hela landet. Rekommendationen gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Även om rekommendationen inte berör undervisningssektorn kan de regionala myndigheterna och utbildningsarrangörerna utfärda sina egna, komplementära eller mer begränsande rekommendationer som bygger på deras egen riskbedömning. Under studentexamen tillbringar examinanderna en lång tid i samma utrymme, men oftast på ett lämpligt avstånd från varandra. Närkontakterna är oftast kortvariga. Antalet examinander samt de utrymmen som finns till förfogande inverkar på bedömningen av situationen.

Examinanderna uppmanas använda ansiktsmask under hela provet uteslutande korta mat- och dryckpauser. Det är inte möjligt att kräva användning av mask. Vid behov tas masken av för kontroll av examinandens identitet. Masken måste troligen bytas ut flera gånger under provet. Examinanden får ta med egna extramasker, handdesinfektering samt påsar för rena och använda masker. Tillbehören placeras till exempel i genomskinliga påsar så att övervakaren lätt kan kontrollera dem utan att vidröra dem. Gymnasiet kan också erbjuda masker åt examinanderna. I provlokalen skall examinanden hantera maskerna kortvarigt och öppet så att det inte onödigt uppstår misstankar om svikligt förfarande. Användning av ansiktsmask kräver uppmärksamhet så att en använd mask inte orsakar smittorisk för en själv eller andra. Om man av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask, rekommenderas man använda ett visir som täcker ansiktet. 

Arbetsgivaren utför riskbedömning för övervakarnas del. Arbetshälsoinstitutets anvisningar för arbetsgivare inom grundutbildningen kan delvis tillämpas även i studentexamen (kan läsas på finska här). I studentexamen är närkontakten mellan övervakaren och examinanderna huvudsakligen kortvarig, men övervakarna vistas en lång tid i samma utrymme med examinanderna. Uppklarandet av vissa problemfall kan förutsätta längre närkontakt av övervakaren. Det lönar sig även att förbereda sig för uppklarandet av ett plötsligt insjuknande av en examinand. Då situationen bedöms bör de regionala rekommendationerna för läroinrättningar samt de lokala förhållandena beaktas.

 

Om examinanden insjuknar innan provet

Det rekommenderas att de som deltar i studentexamen undviker kontakter i tio dagars tid före proven. På så sätt hålls risken för att exponeras för coronaviruset och covid 19 -infektion så liten som möjligt.

Coronavirussituationen förutsätter ansvarsfullt agerande av alla parter enligt de anvisningar som utges av Institutet för hälsa och välfärd och lokala hälsomyndigheter. Anvisingarna som Institutet för hälsa och välfärd givit säger: ”Om du blir sjuk, håll dig hemma tills du är frisk igen.” Prioriteten är att ta hand om sin egen och andras hälsa. Examinanden meddelar rektorn om sin frånvaro och kan om hen så vill följa anvisningarna för annulering av anmälan.

Om en examinands coronavirussmitta har bekräftats, kan den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta att examinanden ska isoleras och hen kan därmed alltså inte delta i provet och kan alltså inte delta i provet. Om examinanden uppvisar symptom som tyder på coronavirussmitta, bör examinanden agera i enlighet med anvisningar från sin lokala hälsovården. Institutet för hälsa och välfärd THL och de lokala hälsosmyndigheterna ger anvisningar om när kontakter igen är möjliga.

Den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan försätta examinanden i karantän om hen har utsatts för coronaviruset till exempel genom att ha varit i närkontakt med någon som har blivit smittad av viruset. Om examinanden reser till Finland från ett land som inte finns på listan över länder där risken för coronavirussmitta är låg ska hen agera i enlighet med de obligatoriska hälsosäkerhetsanvisningarna. Hälsomyndigheterna kan också göra ett riskavvägande från fall till fall och fatta beslut om karantän fall för fall. Det är synnerligen svårt eller omöjligt att utföra provarrangemang för examinander som satts i karantän. 

I övriga situationer kan examinanden kontakta sitt gymnasium. Vid behov kan rektor rådgöra med hälsovården eller gymnasiets studerandevård, så som skolhälsovårdaren eller -läkaren. Att placera examinanden i provlokalen med andra examinander kan vara omöjligt då man tag i beaktande de andra examinandernas och övervakarnas säkerhet. Gymnasiernas möjligheter att ordna olika anpassningar är synnerligen begränsade.

Om det inte är möjligt att skriva provet, klargör rektorn situationen för examinanden och vägleder examinanden gällande en eventuell ansökan om annullering av anmälan och övervägande av övriga alternativ. Hälsovårdsmyndigheterna och andra läkare har vid behov beslutsrätt gällande isolering och karantän. Rektor kan vid behov göra att nekande beslut gällande dagsspecifika specialarrangemang vid genomförande av prov.

 

Om examinanden insjuknar under provet

Om examinanden insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas medan situationen utreds. I akuta nödfall, såsom epilepsianfall, ringer man till nödcentralen. I övriga fall kan man vid behov fråga hälsovården om råd. Om examinanden uppvisar symptom som tyder på coronavirussmitta, kan man ge hen en ansiktsmask och flytta över hen till ett skilt utrymme medan situationen utreds. Om examinanden inte kan fortsätta provet, avslutar antingen examinanden eller övervakaren provet. Man strävar till att övervaka examinanden ända tills kl. 12.00, men gymnasiet kan kontakta nämndens examensdejour ifall ett tidigare avlägsnande från provet är motiverat. Om examinanden kan fortsätta skriva provet gottgörs tiden för avbrottet. Om examinandens prov fortsätter i ett enskilts utrymme, kopplas examinandens dator med samma provlokalens server som tidigare. Långa nätverkssladdar eller routrar kan användas för detta syfte. Vid behov kontaktas Abitti-stödet.

 

Om examinanden har blivit smittad av coronaviruset

Om examinanden har blivit smittad av coronaviruset, kan den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta att examinanden ska isoleras och hen kan därmed inte delta i provet. Examinanden kan ansöka om annullering av anmälan till provet.  
 
Den isolerade personen får inte vara i kontakt med andra. Det är omöjligt att sköta övervakningen helt kontaktfritt även om övervakaren kunde huvudsakligen vistas i ett annat utrymme till exempel bakom en glasvägg. I eventuella problemfall skulle examinanden inte kunna få stöd från gymnasiet eller nämndens tekniska stöd, eftersom detta skulle förutsätta övervakarens närhet till examinanden. 

Övervakare och städare är oftast inte utbildade för att sköta smittfarliga arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ansvarar även för frivilliga personers arbetssäkerhet.

 

Om examinanden satts i karantän

Våren 2022 kan det förekomma regionala skillnader i hur beslut om karantän fattas. Vid eventuella karantänarrangemang bör gymnasiet samarbeta med den enhet som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittosamma sjukdomar. Anvisningarna på denna webbsida kan tillämpas i enlighet med det lokala läget.

Det är i princip inte möjligt att utföra prov i separat utrymme om examinanden har erhållit ett karantänbeslut.  Närkontakterna för en person som satts i karantän är kraftigt begränsade. Det är svårt eller omöjligt att anordna provet ens i ett separat utrymme på ett sådant sätt att övervakaren inte skulle befinna sig i samma utrymme och i problemsituationer nära examinanden. Vid alla beslut om specialarrangemang måste övervägas ifall det specialarrangemang som ansöks om är rimligt möjligt att genomföra. Nämnden ger vid behov ett överklagningsbart beslut på ansökningar om separat utrymme. 

Gymnasiet kan tillsammans med de lokala hälsovårdsmyndigheterna, som fattat karantänbeslutet, överväga ifall det i ett enskilt karantänfall finns möjligheter att anordna provet i separat utrymme. Om detta är möjligt kan rektor fatta ett beslut för examensdagen ifråga utifrån bedömningen av den dagens situation. Förverkligandet av arrangemangen bekräftas först på provdagen ifråga. Om examinandens, gymnasiets eller regionens situation försämras, kan de i förväg planerade arrangemangen inte förverkligas. Ifall fler examinander behöver karantänarrangemang än vad som gymnasiet har förberett utrymmen för, bör examinandernas situation avgöras på ett rättvist sätt, till exempel utgående från ordningen på examinandernas ansökan.

Om det inte är möjligt att anordna provet för examinanden i separat utrymme kan examinanden inte delta i provet den dagen. I detta fall kan examinanden göra en ansökan om annullering av anmälan.

Om anordnande av provet i separat utrymme övervägs, bör gymnasiet och hälsovårdsmyndigheten som fattat karantänbeslutet tillsammans utreda och besvara åtminstone de följande frågorna:

 • Vilka kontakter tillåter karantänbeslutet? Om flera examinander är i behov av karantänarrangemang, kan de placeras i samma utrymme? Påverkar informationen om examinandens utsättning eller andra bakgrundsuppgifter arrangemangen? 
 • I vilket utrymme anordnas provet? Hur ordnas wc-besök och möjlighet till handtvätt för examinanden och övervakarna?
 • Hur anländer examinanden till provtillfället utan närkontakter? Hur avlägsnar sig examinanden?
 • Hur genomförs inledandet av provet, kontroll av identitet, uppstartande av datorerna i provsystemet och uppkoppling till provlokalens servrar? Hur handlar man i eventuella problemsituationer och hur ges anvisningar till examinanden?
 • Hur genomförs övervakningen i praktiken?
 • Finns det övervakare som kan förordnas till att övervaka provet? Hur tas arbetsgivarens ansvar över till exempel arbetssäkerheten i beaktande? 
 • Vilken skolning behöver övervakaren för att kunna skydda sig? Är övervakaren tillräckligt bekantad med provsystemet och övervakandet av proven?
 • Hur genomförs rengöring av den apparatur och det utrymme som använts efter provet?
 • Hur bedöms examinandens hälsotillstånd innan provet inleds? Hur går man tillväga om examinanden uppvisar symptom under provets gång? Hur går man tillväga om examinanden utvecklar symptom efter provet och smitta konstateras?
 • Hur går man tillväga i gymnasiet ifall de personer som fungerat som övervakare sätts i karantän under de därpå följande dagarna?

 

Om gymnasiet har problem att ordna provet

Det finns många sätt för gymnasiet att anordna provet i undantagssituationer. Undervisningen vid gymnasiet kan ordnas som självständiga studier eller distansstudier så att utrymmena och övervakarna räcker till. Detta minskar också smittoriskerna under examensdagarna.

Om det uppkommer problem med anordnandet av proven ska gymnasiet kontakta nämnden så fort som möjligt. Nämnden kan på många sätt stöda anordnandet av proven både före och under provdagen.

Då tvingande skäl föreligger kan gymnasiet använda jäviga lärare, jävig rektor samt andra pålitliga personer som inte har erfarenhet av de digitala proven som övervakare. Antalet övervakare kan tillfälligt också minskas om det är möjligt att vid behov lätt kalla flera övervakare på plats. Det tvingande skälet, undantagsarrangemangen som gjorts samt de åtgärder som vidtagits för att säkerställa kvaliteten på övervakningen, behållandet av provsekretessen och förhindrandet av möjligheter till fusk antecknas i provprotokollet. Examensdejouren meddelas om situationen som gör att tvingande skäl föreligger.

Enligt avsnitt 2.3.5 i de allmänna föreskrifterna fastställer nämnden inga begränsningar för användning av inspelande kameraövervakning under provet. Beslut om kameraövervakning fattas av gymnasiets rektor. Nämnden har gett separata anvisningar om användning av kameror vid övervakningen våren 2022. I vissa fall kan användning av kameror minska antalet övervakare som behöv. 

Om provet inte kan anordnas har examinanden tillgång till samma möjligheter som ifall hen inte kan närvara. Enligt nuvarande bedömning kommer utvecklingen av coronavirusläget att förhindra möjligheterna att under samma examenstillfälle anordna proven på avvikande sätt för de examinander som inte nu kan delta. Nämnden följer med situationen och bedömer hur den utvecklas. Examinanden kan delta i studentexamensproven under nästa examenstillfälle.

 

Hur tas coronavirusläget i beaktande i bedömningen av provprestationerna?

Proven i studentexamen görs upp i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan. Studerandena har under coronatiden fått närundervisning eller undervisning på distans enligt det regionala läget, men undervisningen och inlärningen har inte varit avbrutna. Målsättningarna för undervisningen är de samma i både när- och distansundervisning. Gymnasierna och lärarna har understött inlärningen också då undervisningen skett på distans.

Det kunnande som krävs för proven har förkovrats under en längre tid under gymnasiestudierna. Särskilt analys och bedömning av material kräver långvarigt utvecklande av tankefärdigheter.

Då poänggränserna bestäms används den såkallade MST-metoden som bygger på en relativ bestämning av vitsorden. Poänggränserna för vitsorden bestäms sålunda enligt hur svårt provet visar sig vara för de examinander som deltagit i provet. Nämnden kan inte separat ge tilläggspoäng till exempel på grund av distansundervisning.

Sjukdom, funktionshinder eller en synnerligen svår livssituation kan tas i beaktande i bedömningen om det ser ut som om att examinanden får ett underkänt vitsord i provet. Problem som orsakats examinanden på grund av coronaviruset kan beaktas och behandlas som en synnerligen svår livssituation om det i efterhand är möjligt att klart påvisa att coronavirusläget specifikt inverkat försämrande på examinandens provprestation. För att en synnerligen svår livssituation ska kunna tas i beaktande i studentexamen bör examinanden skaffa sig ett utlåtande om saken. Utlåtandet om examinandens situation och hur den påverkar prestationen i studentexamen kan vara utfärdat till exempel av en kurator, en psykolog, en hälsovårdare eller en läkare. Utlåtandet lämnas in till Studentexamensnämnden av gymnasiet eller av examinanden själv senast inom två veckor efter det sista provet vid examenstillfället.

Det lönar sig för examinanden att alltid besvara uppgifterna i provet enligt bästa förmåga. Det slutliga vitsordet framkommer först då resultaten ges ut. Om resultatet inte motsvarar förväntningarna är det möjligt att ta om prov.

 

Hur inverkar coronaläget på tidtabellen för den preliminära bedömningen?

Tidtabellen för den preliminära bedömningen har meddelats i minneslistan som skickats till gymnasierna. Gymnasiet skickar in de preliminärt bedömda provprestationerna till nämnden inom en vecka ifall inte tiden har förlängts till två veckor utifrån antalet examinander eller det givits andra anvisningar. Om en enskild lärare gör den preliminära bedömningen för prestationer i två eller flera ämnen räknas antalet provprestationer ihop då gymnasiets rätt till förlängd bedömningstid bestäms.

Om läget för den preliminära bedömningen är svårt kan rektor kontakta nämnden per e-post. Nämnden är förberedd på att bevilja några dagar extra tid på basis av individuella och motiverade skäl. Nämnden kan inte bevilja alla tilläggstid utan att riskera att resultaten inte blir klara i tid.

 

Vad händer med studentfesten och betygen?

Förutsättningen för att man blir student är inte att rektorn deklarerar en till student, eller att man får ett betyg på papper eller firar i form av en studentfest. Utbildningsanordnaren besluter om hur studentfesten ordnas. Gymnasierna meddelar om gymnasiespecifika arrangemang när mer detaljerad information om coronavirusläget är tillgänglig. 

Målet är att provresultaten för studentexamen trots coronavirusläget blir färdiga i enlighet med den ursprungliga tidtabellen.

När resultaten är färdiga blir de också tillgängliga för finländska högskolor. Ett betyg på papper krävs oftast inte i ansökningsskedet. Man kan också digitalt dela med sig av sina resultat till de organisationer man vill via Min Studieinfo -tjänsten. Studentexamensnämnden skickar examensbetygen och enskilda betyg på papper till gymnasiet. Det är inte möjligt att få betyget direkt från Studentexamensnämnden. Ifall coronavirussituationen hindrar utdelningen av pappersbetyg på festdagen meddelar gymnasiet examinanderna om andra sätt och tidpunkter för leveransen av betygen. Gymnasier kan skicka betyg per post som ett vanligt brev, men det lönar sig att skydda betyget mot små skador med till exempel papper eller kartong. Ifall examinanden inte har fått sitt betyg innan utgången av en av gymnasiet meddelad tidpunkt bör hen meddela gymnasiet om saken. Gymnasiet kan kontakta nämnden för att beställa ett nytt betyg som ersätter ett betyg som försvunnit på posten. Om examinanden behöver en översättning av betyget för en högskola utomlands, kan hen beställa en översättning via nämndens webbsida.

 

Uppföljning och information

Vid behov informerar nämnden gymnasierna om hur situationen utvecklas och om eventuella undantagsarrangemang per e-post och på denna webbsida. I brådskande fall sänder nämnden ett textmeddelande till de nummer som meddelats som kontaktuppgifter för brådskande fall gällande examen.

Gymnasiet kan kontakta Abitti-stödet i tekniska frågor och examensdejouren i övriga fall. Examinanderna och vårdnadshavarna bör i första hand kontakta det egna gymnasiet.