Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beredskap gällande coronaviruset

Studentexamensnämnden följer med situationen och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar.

Nämnden samlar ihop anvisningar och information om studentexamen våren och hösten 2020 och beredskapen gällande coronaviruset. Sidan har omarbetats och uppdaterats senast 16.7.2020 kl. 16.15.

Du hittar övrig nyttig information och noggrannare anvisningar om coronavirusläget också på andra myndigheters webbplatser:

- Statsrådet: En sammanställning av myndigheternas beslut och material om coronaviruset
- Undervisnings- och kulturministeriet: Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde
- Utbildningsstyrelsen: Information och anvisningar för avvikande undervisningsarrangemang 
- Regionförvaltningsverket: Svar på vanliga frågor
- Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar och aktuell information om coronavirussituationen

Provdagarna för höstens studentexamen har ändrats

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna hösten 2020 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, delas upp på två dagar.

Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Examinanderna kan vid studentexamen hösten 2020 anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades på våren på grund av att de själva insjuknade, på grund av de tidigarelagda provdagarna eller av någon annan orsak.

En examinand kan således som mest utföra fyra realämnesprov samt provet i främmande språk, lång lärokurs, i engelska och i något annat språk vid examen hösten 2020. Vid examen hösten 2020 görs sålunda ett undantag till det i de provspecifika föreskrifterna angivna maximala antalet prov i ifrågavarande ämnen som kan avläggas vid ett och samma examenstillfälle.

De nya provdagarna hösten 2020

Ändringen av provdagarna och orsakerna till den beskrivs närmare i ett meddelande på nämndens webbplats

Delvis avgiftsfri omtagning av prov hösten 2020

De examinander som deltagit i proven under den komprimerade provveckan våren 2020 har möjlighet att ta om provet vid höstens examen utan att betala den provspecifika avgiften. Regeringen reserverade ett anslag för detta i sin tilläggsbudget. Beslutet om höstens examensavgifter finns i undervisnings- och kulturministeriets förordning 326/2020. Den provspecifika avgiften tas inte ut för proven i realämnen, det andra inhemska språket, matematik och främmande språk, lång lärokurs om examinanden betalat avgiften för dessa prov våren 2020. Om examinanden har erhållit ett beslut om annullering av anmälan och den provspecifika avgiften har återbetalats är omtagningen av provet till vilket anmälan annullerats avgiftsbelagd.

Följande prov kan tas om utan avgift vid examen hösten 2020 ifall villkoren för detta nedan uppfylls:

 • det andra inhemska språket
 • matematik
 • främmande språk, lång lärokurs
 • proven i realämnen

Du får ta om ovannämnda prov vid examen hösten 2020 om

 • du har deltagit i provet ifråga våren 2020 och fått ett godkänt eller underkänt vitsord för det
 • du hade anmält dig till ifrågavarande prov våren 2020 men du deltog inte i provet och har inte lämnat in en ansökan om annullering av anmälan
 • du hade anmält dig till ifrågavarande prov våren 2020 men du deltog inte i provet och din ansökan om annullering av anmälan avslogs

Du betalar den provspecifika avgiften för ett prov hösten 2020 som normalt om

 • du deltar i ifrågavarande prov för första gången
 • du inte hade anmält dig till ifrågavarande prov våren 2020
 • du hade anmält dig till ifrågavarande prov våren 2020 men din anmälan annullerades på ansökan (Notera att beslutet på din ansökan fortfarande kan vara på väg)
 • du anmäler dig för att ta om
  • provet i modersmål och litteratur
  • provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur
  • ett prov i ett främmande språk, kort lärokurs

Avgiftsfri omtagning av ett prov förutsätter dessutom att du har rätt att ta om provet ifråga.

Möjligheten till avgiftsfri omtagning gäller både examinander som utför examen och examinander som utför enskilda prov, tar om prov eller kompletterar sin examen efter att den blivit klar.

Alla examinander som deltar i ett eller flera prov i studentexamen hösten 2020 betalar grundavgiften för deltagande i examenstillfället oavsett om de endast anmäler sig till prov som de får ta om utan avgift eller om de också utför andra prov.

Examinanderna anmäler sig till dessa prov till sitt eget gymnasium som normalt senast den 5.6. Examinanden betalar grundavgiften för examenstillfället samt den provspecifika avgiften för de prov som inte är avgiftsfria genom detta beslut. Gymnasiet ger examinanden anvisningar om betalningen samt en räkning. Gymnasiet kan kontrollera den summa som var och en av examinanderna ska betala i nämndens examenstjänst efter att anmälningsuppgifterna har sänts in till nämnden.

Inga ändringar görs i provsystemet inför examen hösten 2020

På grund av coronavirusläget är det inte möjligt att göra ändringar i Abitti eftersom gymnasierna och examinanderna inte har möjlighet att ta dem i bruk vid distansundervisning. Detta innebär samtidigt att det inte görs några ändringar i provsystemet inför studentexamen hösten 2020. Till exempel kommer inte de nya digitala MAOL:s tabeller att finnas med i höstens examen. Examinanderna förlitar sig vid deltagandet i höstens examen främst på den tekniska erfarenhet de erhållit före övergången till distansundervisning.

Ansökan om specialarrangemang inför examen hösten 2020

Specialarrangemang inför hösten ansöks enligt Föreskrifter och anvisningar om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen. På grund av coronavirussituationen avviker vi undantagsvis från några punkter i föreskrifterna gällande ansökningar och utlåtanden på hösten 2020. De här avvikande handlingssätten beskrivs på denna webbsida.

På grund av coronavirussituationen kan det vara svårt för examinanden att skaffa ett läkarintyg för specialarrangemang inför examen hösten 2020. Examinanden kan ansöka om specialarrangemang på grund av sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation med ett utlåtande från en läkare, psykolog, hälsovårdare eller kurator. Man kan ansöka om specialarrangemang även med ett utlåtande som är skrivet innan våren 2020. Utöver detta kan även uppgifter som är printade från Mina Kanta -sidor användas som motivering för ansökan. Även ett läkarintyg eller annat specialistintyg som skaffats via fjärranslutning kan bifogas till ansökan om specialarrangemang.

Nämnden förlänger ansökningstiden för specialarrangemang inför hösten 2020 tills den 11 maj 2020. Det är också möjligt att skicka in ansökningar senare till exempel i början av augusti. Nämnden försöker behandla ansökningar som kommit fram efter utgången av ansökningstiden, men de ansökta specialarrangemangen hinner kanske inte genomföras innan examens början på hösten 2020.

Ifall examinanden har beviljats specialarrangemang bör hen vid anmälan till examen försäkra sig om att gymnasiet som hen anmält sig till att avlägga examen är medveten om de beviljade specialarrangemangen.

Införandet av provet med begränsat auditivt material och provet som utförs med hjälpmedel för synskadade flyttas

På grund av coronavirusläget flyttas införandet av provet med begränsat auditivt material och provet som utförs med hjälpmedel för synskadade till hösten 2021. I den nuvarande situationen är det omöjligt för nämnden att föra framåt det tekniska verkställandet av proven och för gymnasierna och examinanderna att öva och förbereda sig inför prov att ett nytt slag.

På hösten 2020 kan synskadade examinander beviljas som specialarrangemang ersättande provuppgifter för synskadade examinander precis som under tidigare examenstillfällen. Svårt eller medelsvårt hörskadade examinander kan beviljas befrielse från delprovet i hörförståelse precis som under tidigare examenstillfällen.

Avsikten är att utgående från de nuvarande föreskrifterna befrämja möjligheterna för de synskadade att utföra proven på sina egna datorer så, att provprestationerna sparas i studentexamens provsystem i provsituationen redan under våren 2021. Det här innebär att provarrangemangen kan övas redas under hösten 2020.

Föreskrifterna gällande skäl som försämrar en examinands prestation uppdateras för att motsvara informationen i detta meddelande under våren 2020.

Gymnasiets beredskap inför examen hösten 2020

Utbildningsväsendet har ombetts ha beredskap inför eventuella undantagssituationer och uppdatera sina beredskapsplaner. Detta gäller även olika situationer i samband med studentexamen. Enligt lagstiftning och föreskrifterna har rektorn beslutsrätt gällande de praktiska arrangemangen kring examen och till exempel gällande placering av examinander i olika utrymmen. Vid examen är en stor del av utrymmena i användning för examen och lärare fungerar som övervakare, vilket bör beaktas i planeringen av beredskap.

Gymnasiet uppmanas tänka över åtminstone följande frågor:

 • Hur kan risken för att examinanderna och övervakarna smittas minskas? Hur kan tillräckligt avstånd mellan examinanderna åstadkommas? Hur kan antalet examinander i samma provutrymme minskas?
 • Hur går man tillväga ifall en eller flera examinander insjuknar eller sätts i karantän innan provet? Hur går man tillväga ifall en examinand insjuknar under provet?
 • Hur går man tillväga ifall en del av övervakarna inte kan delta? Går det att få flera övervakare?
 • Hur går man tillväga ifall rektor eller någon annan person som är viktig för arrangemangen inte kan delta?
 • Hur går man tillväga ifall en del av utrymmena inte kan användas? Finns det andra utrymmen att tillgå?
 • Hur kan man vid behov omorganisera verksamheten? Kan examinanderna placeras på ett annat sätt?
 • Kan undervisningen vid gymnasiet skötas som distansundervisning eller som självständiga studier?
 • Kan examinander vid behov flyttas till andra närliggande gymnasier? Hur kan gymnasiet vid behov ta emot examinander från andra gymnasier?

Om det uppkommer problem gällande anordnandet av examen bör gymnasiet kontakta nämnden. Nämnden förfogar över flera olika sätt att stöda gymnasierna både före och under provdagen då proven anordnas i exceptionella situationer.

Hur undviker man närkontakt då man anländer till provet och under provet?

Nämnden ger närmare anvisningar gällande beredskapen under höstens lopp. Vilka åtgärder som krävs beror på hur coronavirusläget utvecklas. Institutet för hälsa och välfärd THL och undervisnings- och kulturministeriet har gett ut anvisningar om anordnande av undervisningen under coronavirusepidemin till undervisningsanordnarna. De erfarenheter som fås genom undervisningsarrangemangen stöder även beredskapen inför examen. De anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd har gett gällande anordnande av urvalsprov kan tillämpas även på studentexamen (länk endast på finska).

Gymnasierna känner möjligheterna och begränsningarna gällande de utrymmen som finns att tillgå och fattar besluten som gäller det praktiska verkställandet av proven. Det är rekommendabelt att se till att examinanderna inte befinner sig nära varandra eller bildar stora grupper då de kommer till provet eller då de avlägsnar sig. Kontrollen av provtillbehör och medhavd lunch rekommenderas ordnas så att övervakarna inte vidrör examinandens egendom som granskas. Det är skäl att fundera på tillvägagångssätt för att undvika långvarig närkontakt då examinandernas identitet kontrolleras samt för andra situationer då övervakaren ger anvisningar till examinanden. Det är också bra att även bedöma andra lokala tillvägagångssätt med tanke på eventuell smittorisk. 

Ett eventuellt ökande av avstånden mellan examinanderna kan kräva ibruktagande av tilläggsutrymmen. I sådana fall rekommenderar nämnden i stället för enskilda examensnät utbredande av det egentliga examensnätet för att täcka tilläggsutrymmen. I examen hösten 2020 behöver gymnasierna inte sköta om elinmatningen av dessa utbredda examensnät, vilket underlättar arrangemangen (i jämförelse med Allmänna föreskrifter och anvisningar, bilaga 1, 2.3).

Vi uppmanar gymnasierna att kontakta Abitti-stödet under augusti om vidare tilläggsinformation behövs för fullföljande av undantagsarrangemang.

Examensnätets belastningstest innan studentexamensprovet utförs som vanligt (se Allmänna föreskrifter och anvisningar, bilaga 1, 4.2 och 4.3). Om enskilda utrymmen behöver kopplas till examensnätet, bör belastningstesten täcka även det antal examinander som placerats i andra utrymmen.

Om coronavirusläget oroar examinanderna

Gymnasiet bör anvisa examinanderna att följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar. Det är skäl att informera om de möjligheter som erbjuds av den lokala hälsovården och gymnasiets studerandehälsovård ifall examinanderna är mycket oroliga. Institutet för hälsa och välfärd anvisar om hur man tvättar händer och hostar rätt. Förutom att dessa anvisningar förhindrar spridandet av coronaviruset, hindrar de också andra sjukdomar från att spridas. Om examinanden insjuknar, är prioriteten att ta hand om ens eget och de andras hälsa. Avläggandet av prov förflyttas till en senare tidpunkt, men den finländska utbildningen erbjuder olika möjligheter i ställer för återvändsgränder. Även om avläggandet av examen eller starten av fortsatta studier eventuellt uppskjuts, kan examinanden under tiden ställa in skärpan på sina planer och avlägga studentexamensprov.

Om en examinand insjuknar innan eller under provet

Om en examinand insjuknar eller uppvisar symptom innan provet eller anländer två veckor innan provet från ett land som utsatts för begränsningar gällande resande på grund av coronavirusläget, bör examinanden omedelbart ta kontakt med rektor. Att ta vara på den egna och andras hälsa ska gå före allt annat. Vid behov kan rektor rådgöra med hälsovården eller gymnasiets studerandevård. Gymnasiets möjligheter att ordna olika anpassningar är begränsade då man beaktar de andra examinandernas och övervakarnas säkerhet.

Rektor klargör situationen för examinanden och vägleder examinanden gällande en eventuell ansökan om annullering av anmälan och övervägande av övriga alternativ om det inte är möjligt att utföra provet. Hälsovårdsmyndigheterna och andra läkare har vid behov beslutsrätt gällande isolering och karantän.

Om en examinand insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas. Beroende på situationen ringer man till nödcentralen i akuta nödfall eller frågar hälsovården om råd. Examinanden kan flyttas till ett avskilt utrymme medan situationen utreds. Om examinanden kan fortsätta skriva provet gottgörs tiden för avbrottet.

Om en examinand satts i karantän

Examinanden ska informera gymnasiet om karantänen så fort som möjligt. I karantänsituationer skall man handla enligt hälsomyndigheternas anvisningar. Övervakarna bör inte utsättas för onödiga risker. Examinanden ska i första hand utebli från provet.

Det är i princip inte möjligt att utföra prov i separat utrymme om examinanden har erhållit ett karantänbeslut. Nämnden har diskuterat saken med hälsovårdsmyndigheterna. Närkontakterna för en person som satts i karantän är kraftigt begränsade. Det är svårt eller omöjligt att anordna provet ens i ett separat utrymme på ett sådant sätt att övervakaren inte skulle befinna sig i samma utrymme och i problemsituationer nära examinanden. Vid alla beslut om specialarrangemang måste övervägas ifall det specialarrangemang som ansöks om är rimligt möjligt att genomföra. Nämnden ger vid behov ett överklagningsbart beslut på ansökningar om separat utrymme.

Gymnasiet kan tillsammans med de lokala hälsovårdsmyndigheterna, som fattat karantänbeslutet, överväga ifall det i ett enskilt karantänfall finns möjligheter att anordna provet i separat utrymme. Om detta är möjligt kan rektor fatta ett beslut för examensdagen ifråga utifrån bedömningen av den dagens situation. Om det inte är möjligt att anordna provet för examinanden i separat utrymme kan examinanden inte delta i provet den dagen. I detta fall kan examinanden göra en ansökan om annullering av anmälan.

Om anordnande av provet i separat utrymme övervägs bör åtminstone följande frågor utredas och besvaras:

 • Vilka kontakter tillåter karantänbeslutet?
 • I vilket utrymme anordnas provet? Hur ordnas wc-besök och möjlighet till handtvätt för examinanden och övervakarna?
 • Hur anländer examinanden till provtillfället utan närkontakter? Hur avlägsnar sig examinanden?
 • Hur genomförs inledandet av provet, kontroll av identitet, uppstartande av datorerna i provsystemet och uppkoppling till provlokalens servrar? Hur handlar man i eventuella problemsituationer och hur ges anvisningar till examinanden?
 • Om flera än en examinand satts i karantän, kan de placeras i samma utrymme?
 • Hur genomförs övervakningen i praktiken?
 • Finns det övervakare som kan förordnas till att övervaka provet?
 • Vilken skolning behöver övervakaren för att kunna skydda sig? Är övervakaren tillräckligt bekantad med provsystemet och övervakandet av proven?
 • Hur genomförs rengöring av den apparatur och det utrymme som använts efter provet?
 • Skall examinandens hälsotillstånd bedömas före provet inleds? Hur går man tillväga om examinanden uppvisar symptom under provets gång? Hur går man tillväga om examinanden utvecklar symptom efter provet och smitta konstateras?
 • Hur går man tillväga i gymnasiet ifall de personer som fungerat som övervakare sätts i karantän under de därpå följande dagarna?

Om gymnasiet har problem att ordna provet

Det finns många sätt för gymnasiet att anordna provet i undantagssituationer. Undervisningen vid gymnasiet kan ordnas som självständiga studier eller distansstudier så att utrymmena och övervakarna räcker till. Detta minskar också smittoriskerna under examensdagarna.

Om det uppkommer problem med anordnandet av proven ska gymnasiet kontakta nämnden så fort som möjligt. Nämnden kan på många sätt stöda anordnandet av proven både före och under provdagen.

Då tvingande skäl föreligger kan gymnasiet använda jäviga lärare, jävig rektor samt andra pålitliga personer som inte har erfarenhet av de digitala proven som övervakare. Antalet övervakare kan tillfälligt också minskas om det är möjligt att vid behov lätt kalla flera övervakare på plats. Det tvingande skälet, undantagsarrangemangen som gjorts samt de åtgärder som vidtagits för att säkerställa kvaliteten på övervakningen, behållandet av provsekretessen och förhindrandet av möjligheter till fusk antecknas i provprotokollet. Examensdejouren meddelas om situationen som gör att tvingande skäl föreligger.

Om provet inte kan anordnas har examinanden tillgång till samma möjligheter som ifall hen inte kan närvara. Enligt nuvarande bedömning kommer utvecklingen av coronavirusläget att förhindra möjligheterna att under samma examenstillfälle anordna proven på avvikande sätt för de examinander som inte nu kan delta. Nämnden följer med situationen och bedömer hur den utvecklas. Examinanden kan delta i studentexamensproven under nästa examenstillfälle.

Uppföljning och information

Vid behov informerar nämnden gymnasierna om hur situationen utvecklas och om eventuella undantagsarrangemang per e-post och på denna webbsida. I brådskande fall sänder nämnden ett textmeddelande till de nummer som meddelats som kontaktuppgifter för brådskande fall gällande examen.