Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Instruktioner till examinander som inte kan delta i ett studentexamensprov på grund av coronavirusläget

Uppdaterat den 17 augusti 2021.

Hur ska jag gå tillväga om jag tänker vara frånvarande från ett prov?

Meddela om saken så fort som möjligt till det gymnasium där du utför proven så att gymnasiet kan anpassa de arrangemang som krävs på grund av coronavirusläget till det antal examinander som deltar i provet. Om du inte vet vad du bör göra, lönar det sig att diskutera om dina planer med rektorn eller studiehandledare så att de påverkar din utexaminering så lite som möjligt. Eventuella ansökningar kan skickas efter provdagen. 

Möjligheter för examinander som uteblir från ett prov:

 • Underkänt vitsord om du uteblir från ett prov och inte ansöker om annullering
 • Ansökan om annullering av anmälan och returnering av den provspecifika avgiften
 • Ansökan om ändring av anmälningsuppgifter om du planerat bli student hösten 2021

 

På vilka grunder kan man söka om annullering av anmälan?

Annullering av en anmälan kan beviljas av synnerligen vägande skäl. På grund av eskaleringen av coronavirusläget beviljas annulleringar av anmälningar och ändringar av anmälningsuppgifterna med ett förenklat förfarande under examen på hösten 2021. De instruktioner som givits av institutet för hälsa och välfärd THL, statsrådet och de lokala myndigheterna förutsätter ansvarsfullt handlande av examinanderna för att hindra spridningen av coronaviruset. Läkarintyg eller andra utlåtanden från hälsovården behöver inte bifogas till ansökningar som görs på grund av coronaviruset i detta läge. Detta minskar även hälsovårdens belastning då läkarintyg inte behöver skrivas ut.

Grunderna för annullering av anmälan

Nedan beskrivs grunderna för ansökan om annullering av anmälan som tillämpas på grund av det eskalerande coronavirusläget. Bilagorna till ansökningarna insänds tillsammans med ansökan. 

 • Du har insjuknat, satt i karantän eller testas på grund av coronaviruset.
 • Du har symptom som tyder på att du smittats av coronaviruset.
 • Du lider av någon annan sjukdom eller uppvisar andra symptom som försvårar deltagande i provet. 
 • Du eller din nära behöver särskilt skydd på grund av underliggande sjukdom. 
 • Du anländer till provet från ett annat land eller från långt avstånd.
 • Någon annan dylik orsak som orsakats av det rådande läget.

Följande bilagor krävs för ansökan: 

 • en kort motivering av hur coronavirusläget påverkar avläggandet av proven 
 • vid behov ett utskrivet utdrag från Kanta-registret eller tidigare erhållet läkarintyg eller karantänbeslut

 

På vilka grunder kan man ansöka om ändring av anmälningsuppgifter? 

En ändring av anmälningsuppgifterna kommer i fråga om examinanden inte kan delta i ett obligatoriskt prov som hen har anmält sig till, men kunde få sin examen färdig inom sin planerade tidtabell genom att ändra något extra prov som hen utfört under detta eller tidigare examenstillfälle till ett obligatoriskt prov.

Grunderna för ändring av anmälningsuppgifter

Grunderna för ändring av anmälningsuppgifterna är desamma som för annullering av anmälan (se ovan). En ändring av anmälningsuppgifterna kan endast göras om examinanden enligt sin ursprungliga plan skulle ha blivit student hösten 2021 men på grund av det rådande läget inte får sin examen färdig. 

Följande bilagor krävs för ansökan:  

 • en kort motivering av hur coronavirusläget påverkar din situation och avläggandet av proven 
 • vid behov ett utskrivet utdrag från Kanta-registret eller tidigare erhållet läkarintyg eller karantänbeslut
 • en egen utredning om i vilket skede utförandet av examen är tillsammans med t.ex. den ursprungliga spridningsplanen, och om behovet att bli student hösten 2021 

 

Hur ska man gå tillväga om det på hösten 2021 är frågan om det första examenstillfället och examinanden uteblir från alla prov?

Om du uteblir från ett prov får du ett underkänt vitsord. Ett underkänt prov kan tas om tre gånger under de tre närmast påföljande examenstillfällena. Du kan ansöka om annullering av anmälan (se grunderna för annullering ovan).

Om alla dina anmälningar till proven hösten 2021 annulleras anses din examen ännu inte ha påbörjats. Från och med våren 2022 utför du därmed studentexamen enligt den nya examensstrukturen.

Om du vill utföra examen enligt den gamla examensstrukturen bör du inte ansöka om annullering av anmälan till alla prov hösten 2021.

Mer information om den nya examensstrukturen får du från ditt gymnasium och på nämndens webbplats under Examensreformen våren 2022.

 

Hur ska man gå tillväga om det gäller mitt tredje examenstillfälle och jag inte kan delta i ett obligatoriskt prov?

Om du inte anländer till provet får du ett underkänt vitsord. Ett underkänt prov kan tas om tre gånger under de tre påföljande examenstillfällen. Detta gäller även de examinander som nu deltar i sitt tredje examenstillfälle. Du behöver alltså inte börja om din examen från början.

Om du uteblivit från ett extra prov bör du också överväga om du vill ansöka om annullering av detta prov. Du kan inte komplettera din examen med nya ämnen innan du fått din studentexamen färdig.

 

Hur ska man gå tillväga om man inte kan delta i den tredje omtagningen av ett underkänt prov eller i andra situationer där man skulle måsta börja om sin examen?

Enligt ikraftvarande lagstiftning är du tvungen att börja om din examen från början. Situationen för varje examinand bör dock granskas noggrant både av gymnasiet och av nämnden för att utreda alla de möjligheter som finns. Gör en ansökan om annullering av anmälan och lämna in den till ditt gymnasium. Gymnasiet bifogar till ansökan en utredning om din situation med tanke på att eventuellt börja om din examen. 

Från och med våren 2022 avläggs studentexamen enligt den nya examensstrukturen. Mer information om examensreformen våren 2022 hittar du från ditt gymnasium och på nämndens webbplats.

 

Är jag tvungen att ansöka om annullering av ansökan?

Nej. Om du inte annullerar din anmälan får du ett underkänt vitsord i provet du inte deltar i. Du kan ta om provet du fått det underkända vitsordet vid följande examenstillfälle om du har omtagningsgånger kvar. Ett underkänt vitsord kan tas om tre gånger under de tre påföljande examenstillfällen.

 

Hur ansöker jag om annullering av anmälan eller ändring av anmälningsuppgifterna?

Skicka följande uppgifter till gymnasiet under de påföljande två veckorna efter provtillfället, om inte sjukdom eller coronavirusläget hindrar det:

 • namn
 • kontaktuppgifter: postadress, e-postadress och telefonnummer
 • vilket prov ansökan gäller
 • bilagorna som krävs
 • kontonummer för en eventuell återbetalning av provspecifika examensavgifter

Gymnasiet ger dig mera information vid behov. Gymnasiet sänder din ansökan till nämnden genom e-tjänsten för ansökningar. Gymnasiet ger dig en utskrift av ansökan efter att den insänts till nämnden.

 

Hur sänder gymnasiet ansökan till Studentexamensnämnden?

Gymnasiet bör skicka ansökan till Studentexamensnämnden genom e-tjänsten för ansökningar (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi) efter provdagarna. Ändringsansökningar som inverkar på att examen blir klar bör skickas innan den 13.10, så att de kan behandlas före examensresultaten publiceras. Andra ansökningar, såsom annulleringar av anmälan, kan skickas enligt vad som är ändamålsenligt med tanke på gymnasiets verksamhet och coronavirusläget.

 

När får jag information om beslutet på min ansökan?

De ansökningar som inverkar på att studentexamen blir klar behandlas så långt det är möjligt före publiceringen av examensresultaten. Behandlingen av de övriga ansökningarna beror på hur coronavirusläget eskalerar och på antalet ansökningar. Beslutet skickas per post till examinanden och gymnasiet.

Om examinandens anmälan annulleras återbetalas den provspecifika examensavgiften. Avgiften återbetalas till kontonumret som uppgetts i ansökan i de flesta fall tre till sex veckor efter att beslutet fattats. 

 

Nämndens webbsida med information om beredskap gällande coronaviruset