Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Information till examinanderna

Länkar till material på nämndens webbplats:

Bästa examinand hösten 2021

Sidan uppdaterad 13.4.2021.

Det här meddelandet innehåller viktig information om deltagandet i studentexamen. Du ska därför läsa det noga. Du hittar mer information i nämndens föreskrifter och anvisningar.

OBS! De anvisningar gällande avläggande av studentexamen som nämns i detta meddelande berör de examinander, som börjar avlägga studentexamen på hösten 2021 eller som har börjat avlägga examen innan hösten 2021.

Examensreformen träder i kraft på våren 2022, vilket betyder att avläggandet av studentexamen förändras. Reformen berör examinander som börjar avlägga studentexamen under eller efter våren 2022. Läs mer: Examensreformen våren 2022

Sidans innehåll

Genom länkerna kan du flytta dig direkt till rubrikerna på denna sida.

Coronavirusläget kan påverka anordnande av studentexamensproven på hösten 2021. Studentexamensnämnden följer situationen och meddelar på sin webbplats, via e-postmeddelanden till gymnasierna och via sociala medier om eventuella förändringar gällande anordnande av vårens studentexamen.

Även detta meddelande uppdateras ifall den information som ges här ändras. 

Nämndens webbsidor med uppdaterad information om coronaviruset:

Bekanta dig också med

Avläggande av studentexamen

Studentexamen ska avläggas vid högst tre examenstillfällen i rad (se dock ’Omprov av ett underkänt prov’ nedan). Examensspråken är svenska och finska. Du måste skriva alla prov på samma språk. Språket bestäms enligt gymnasiets undervisningsspråk. Du anses ha börjat avlägga examen, när du första gången anmäler dig till ett obligatoriskt eller ett extra prov. Din examen är färdig när du utöver avläggandet av de obligatoriska proven har dessutom avlagt gymnasiets lärokurs eller övriga studier som berättigar examen, till exempel vid en yrkesinriktad läroanstalt.

Studentexamen innehåller minst fyra prov. Modersmålsprovet är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven väljer du bland följande fyra: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, matematikprovet och ett realämnesprov. Bland de obligatoriska proven i din examen måste du ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen. Du kan dessutom ta med ett eller flera extra prov i din examen. Du kan inkludera nya extra prov i din examen tills din examen är färdig eller tills du har använt tre examenstillfällen.

Du kan välja läroämnen som finns på examensprogrammet, även om det inte finns undervisning i just dessa ämnen i ditt eget gymnasium.

Hur provet utförs

Alla prov utförs digitalt. Bekanta dig med genomförandet av de digitala studentexamensproven i god tid. Ifall du inte är studerande vid ett gymnasium kan du fråga rektor vid det gymnasium du anmäler dig till hur du kan öva dig inför den digitala studentexamen. Du kan även öva dig i att starta datorn med ett USB-minne och att arbeta i provmiljön med hjälp av anvisningarna på webbplatsen Abitti.fi.

  • Du bör själv till provet ha med dig en dator, strömsladd till den och icke-trådlösa hörlurar. Följ de anvisningar du fått från ditt gymnasium.
  • Du bör kunna starta din egen dator med USB-minnet.
  • Försäkra dig om att du i provsystemet väljer det prov du anmält dig till. Välj också rätt språkversion. Din provprestation blir underkänd om du gör fel prov.

Du bör följa nämndens föreskrifter. Att ha med sig mobiltelefon och andra elektroniska apparater (till exempel smartklockor) är förbjudet. Användning av trådlös apparatur (till exempel Bluetooth-hörlurar, trådlös mus etc.) är också förbjuden. Om du gör dig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen underkänns alla dina prov vid examenstillfället i fråga. Dessutom kan du förhindras från att anmäla dig till nästa examenstillfälle.

Anmälan

När du anmäler dig till studentexamen, följ de anmälningstider som ges av gymnasiet. Till höstens examen sker anmälan senast 5.6, till vårens examen senast 1.12.

Du anmäler dig skriftligt hos rektorn genom att lämna in dina anmälningsuppgifter på ett av gymnasiet godkänt sätt. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. På grund av coronavirusläget kan det hända att gymnasierna föredrar elektronisk anmälan till examen. Fråga ditt gymnasium hur anmälningsuppgifterna skall lämnas in.

Ifall du redan har blivit student och vill ta om prov eller komplettera din examen med nya prov bör du i första hand anmäla dig till ditt gamla gymnasium. Om gymnasiet inte längre finns, ska du anmäla dig till ett annat gymnasium i din kommun eller till det gymnasium som ligger närmast din bostadsort.

Anmälan är bindande. Du kan inte i efterhand ändra på de val du gjort i din anmälan. Det gäller ämneskombination, om provet är obligatoriskt eller ett extra prov och provets svårighetsnivå. På grund av synnerligen vägande skäl kan du ansöka om en ändring om det bevisligen har skett något fel vid anmälan. En anmälan som har gjorts efter utsatt tid kan nämnden godkänna bara om det finns synnerligen vägande skäl till förseningen. Du kan skriftligen återta en av rektorn godkänd anmälan till höstens examen senast 5.6. och till vårens examen senast 1.12.

Examensavgifter

När du anmäler dig måste du betala examensavgifterna, som består av grundavgiften och avgiften för varje prov du valt att skriva. Avgifterna betalas enligt de anvisningar som gymnasiet ger. Kontakta ditt gymnasium om du har frågor gällande betalningen av examensavgifterna.

Examensavgifterna kan återbetalas på särskild anhållan om det innan proven startar har konstaterats att du inte uppfyller kraven på deltagande, eller om anmälan till examen (eller ett prov i examen) på ansökan har annullerats av Studentexamensnämnden. Avgiften för provet i modersmål och litteratur återbetalas endast ifall du inte har deltagit varken i provet i läskompetens eller skrivkompetens under examenstillfället. Ansökan om återbetalning ska du göra hos nämnden inom det år när examen i fråga ägde rum. Du måste ha betalat examensavgifterna för att få studentexamensbetyget. Läs anvisningarna gällande återbetalning av avgifter på Examensavgifter-sidan.

Omprov av ett underkänt prov

Ett underkänt prov kan göras om tre gånger vid de tre examenstillfällen som omedelbart följer på det tillfälle där du skrev underkänt. Efter att ha avlagt studentexamen kan ett underkänt prov göras om så många gånger man vill. Detta gäller både obligatoriska och extra prov.

När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov, kan du om du så önskar byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du bland de obligatoriska proven i din examen ändå efter bytet ha ett prov som bygger på den långa lärokursen. Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den tredje omtagningen heller, blir du tvungen att göra om hela examen från början.

Ett underkänt extra prov skrivs inte in på betyget.

 

Omprov av ett godkänt prov

Varje godkänt prov har man rätt att göra om så många gånger man vill. Du kan själv välja när du gör om provet. Ifall du gör om något prov innan du får studentexamensbetyget, blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget. Du får ett separat betyg över ett prov som du gör om efter att du redan har fått studentexamensbetyget. Om du så önskar, har du rätt att göra om även ett prov som nämnden har bedömt med laudatur.

Möjligheten att göra om godkända prov så många gånger som man vill gäller alla examinander oberoende av när man gjort det godkända provet, eller tidigare omprov.

Komplettering

Du kan komplettera din examen med nya prov efter att du avlagt examen. Du kan välja själv när du vill komplettera din examen. Du kan också komplettera med prov i ett ämne på en annan nivå än tidigare. Du får ett separat betyg över de godkända prov som du kompletterar din examen med. Man kan göra om provet så många gånger man vill.

Kompensering

Kompensering betyder att du kan ha en möjlighet att bli student även om något av dina obligatoriska prov inte skulle vara godkänt. Kompensering är ett förfarande som beaktar vitsorden för både obligatoriska och extra prov på studentexamensbetyget. Om du blir underkänd på något obligatoriskt prov men ändå lyckas få examen genom kompensering, har du rätt att göra om det underkända provet så många gånger du vill. Du kan själv välja när du gör om provet. För godkänt vitsord i provet i modersmål och litteratur måste du ha avlagt både läskompetensprovet och skrivkompetensprovet. Om någondera prestationen saknas, betraktas prestationen som helhet som avbruten och hela prestationen blir underkänd. Ifall en provprestation är avbruten kan inte heller kompensering komma i fråga.

Att göra om examen från början

Om du av synnerligen vägande skäl vill avbryta en pågående examen och göra om den från början måste du ha skriftligt tillstånd från nämnden. 

Annullering av en anmälan

Anmälan till examen är bindande. Om du har anmält dig och har rätt att delta men uteblir från ett prov, anses du ha utnyttjat ett försök att skriva provet. Nämnden kan på ansökan annullera en anmälan till ett prov på grund av synnerligen vägande skäl till att utebli från provet. Endast skäl som nämnden har godkänt kan komma i fråga. Till ansökan bifogas till exempel läkarintyg över sjukdom, intyg över studier eller arbete utomlands under den tid som proven pågår, eller intyg över hinder under tjänstgöringen som värnpliktig. Studier eller arbete i hemlandet eller enbart värnplikt räcker inte som grund för annullering av en anmälan. Nämnden meddelar separat om eventuella undantag på grund av coronavirusläget. En annullerad anmälan förlänger inte den tid som fastslagits för avläggande av examen. En anmälan till provet i modersmål och litteratur kan annulleras om du har giltiga skäl att utebli från antingen provet i läskompetens eller provet i skrivkompetens eller båda proven vid ett och samma examenstillfälle.

Beaktandet av skäl som försämrar en examinands prestation

Nämnden kan ta i beaktande skäl som försämrar en examinands prestation i studentexamen om du har något av de följande:

  • sjukdom eller funktionshinder,
  • hörselskada,
  • synskada,
  • läs- och skrivsvårigheter,
  • synnerligen svår livssituation eller
  • bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket (examinander med främmande språk som modersmål)

Det huvudsakliga sättet att beakta dessa är att bevilja specialarrangemang vid provtillfället. Höjning av poängtalet beviljas endast för prov som utan tilläggspoäng skulle bli underkända. Man kan beviljas höjning av poängtalet i ett underkänt prov oberoende av om man ansökt om, eller använt specialarrangemang i provet. Höjning av poängtalet beviljas dock inte utifrån bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket.

Fråga efter information om dessa från ditt gymnasium eller läs mer om specialarrangemangen på nämndens webbplats. Utlåtanden och ansökningar ska skickas till nämnden inom angiven tid. Tidtabellerna finns i nämndens föreskrifter.

Responsblankett

Studentexamensnämnden samlar in respons från examinander och gymnasiets personal efter varje examenstillfälle. Information om när blanketten öppnas ges både på nämndens webbplats och i sociala medier. Vänligen fyll i responsblanketten – responsen är viktig för utvecklandet av studentexamen!

Begäran om granskning

När resultaten är klara, får du veta dem från ditt gymnasium. Du får även se dina resultat och bedömda prestationer via Min Studieinfo -tjänsten. Kontakta din lärare eller rektorn ifall du misstänker att något är fel i resultaten.

Begäran om omprövning

Om du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan du begära omprövning. Ansökan ska skickas inom 14 dagar från det, när du har haft möjlighet att få granska din bedömda prestation. Begäran om omprövning kan göras av examinanden själv, eller av examinandens vårdnadshavare om examinanden är under 18 år. Du kan också ge till exempel rektorn i ditt gymnasium fullmakt så att hen kan ansöka om omprövning för dig. Anvisningar för hur man gör en begäran om omprövning finns på nämndens webbplats. Begäran om omprövning görs i nämndens webbtjänst och betalas i samband med att begäran skickas. Summan återbetalas om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av omprövningen.

Publicering av namn

Både nämnden och gymnasiet har rätt att låta publicera namnen på nya studenter bl.a. via massmedierna när riktigheten av uppgifterna har bekräftats. Om du inte vill ha ditt namn publicerat ska du framföra en skriftlig begäran om detta både till ditt gymnasium och till nämnden i god tid innan resultaten blir klara. Om du saknar studieprestationer är du inte ännu student och ditt namn finns därmed inte med på listan.

Studentexamensbetyget

Studentexamensbetyget skickas till ditt gymnasium när alla de fyra obligatoriska proven godkänts och du dessutom fått avgångsbetyg från gymnasiet eller betyg över yrkesinriktad grundexamen.

Om du har tagit om ett prov eller kompletterat din examen efter att ha blivit student får du ett separat betyg över detta. Betyget skickas till ditt gymnasium.

Kom ihåg att hämta ditt studentexamensbetyg från ditt gymnasium! Det är inte möjligt att hämta betyget direkt från nämndens kansli.

Betygsavskrifter och översättningar av betyg

Om du har tappat bort ditt ursprungliga studentexamensbetyg eller betyget över godkända prov kan du beställa en betygsavskrift på nämndens webbplats. Du kan även beställa översättningar av betygen till finska eller engelska. Betygsavskrifter och översättningar är avgiftsbelagda och leveranstiden är för det mesta cirka två veckor.

Provprestation till påseende efter den slutgiltiga bedömningen

Du kan se din provprestation genom Min Studieinfo -tjänsten utan att skilt ansöka om det (se Begäran om granskning och Begäran om omprövning). Alla dina provprestationer från och med examenstillfället hösten 2019 kan ses i Min Studieinfo -tjänsten. Avgiftsbelagda utskrifter av äldre digitala provprestationer kan du beställa på nämndens webbplats