Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Information till examinanderna

Det här meddelandet innehåller viktig information om studentexamen. Se också: Det digitala studentprovet – Gör så här.

Här kan du ladda ned meddelandet i PDF-format.

BÄSTA EXAMINAND HÖSTEN 2017

Det här meddelandet innehåller viktig information om studentexamen. Du ska därför läsa det noga. Mer information om studentexamensnämndens föreskrifter och anvisningar hittar du på webbplatsen www.studentexamen.fi. På SEN:s webbplats finns också instruktioner för hur det digitala provet skrivs.

Avläggande av studentexamen

Studentexamen ska avläggas vid högst tre examenstillfällen i rad (se dock "Omprov av ett underkänt prov" nedan). Du anses ha börjat avlägga examen, när du första gången anmäler dig till ett obligatoriskt eller ett extra prov. Din examen ska innehålla minst fyra prov, av vilka modersmålsprovet är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven väljer du bland följande fyra: provet i det andra inhemska språket, ett prov i ett främmande språk, matematikprovet och ett realämnesprov. Bland de obligatoriska proven i din examen måste du ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen. Du kan dessutom ta med ett eller flera extra prov i din examen. Examensspråken är svenska och finska. Du måste skriva alla prov på samma språk. I det digitala studentprovet bör du själv välja rätt språkversion av provet.

  • provet i det andra inhemska språket
  • provet i ett främmande språk
  • matematik
  • provet i realämnena

När du avlägger din studentexamen ska du följa nämndens föreskrifter. Att ha med sig mobiltelefon och andra elektroniska apparater (till exempel smartklockor) står i strid med nämndens föreskrifter. Om en examinand gör sig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen, betraktas alla hans/hennes prov som underkända vid examenstillfället i fråga.

Studentexamensbetyget skrivs ut när du har skrivit och fått godkänt på fyra obligatoriska prov. Betyget skickas till din skola när du fått avgångsbetyg från gymnasium eller betyg över yrkesexamen.

Anmälan till examen

När du anmäler dig till studentexamen är det skäl att ta hänsyn till gymnasiets rekommendationer om anmälningstider. Till vårens examen sker anmälan senast den 23 november, till höstens examen senast den 5 juni. Om du har deltagit i prov i höstens examen, kan gymnasiet ta emot din anmälan till vårens examen så snart examensresultaten är klara. Du ska då anmäla dig inom en tid som meddelas av rektor, senast den 1 december. Du anmäler dig skriftligt hos rektor genom att fylla i en ansökningsblankett som är godkänd av gymnasiet. Ansökan ska vara undertecknad av dig själv eller av någon person som du har gett fullmakt att göra det för din räkning. Kontrollera att alla uppgifter på blanketten är korrekta. Anmälan är bindande. De val du gör när du anmäler dig kan du inte ändra i efterhand. Det gäller ämneskombination, obligatoriska eller extra prov och provnivå. Om du har synnerligen vägande skäl kan nämnden på din egen ansökan godkänna en ändring, om det bevisligen har skett något fel vid anmälan. Du kan skriftligen återta en anmälan som är godkänd av rektor, en anmälantill vårens examen senast den 23 november (den 1 december om du har deltagit i höstens examen) och till höstens examen senast den 5 juni. En anmälan som har gjorts efter utsatt tid kan nämnden godkänna bara om det finns synnerligen vägande skäl till förseningen.

Examensavgifter

Samtidigt som du anmäler dig måste du betala examens-avgifterna, dvs. grundavgiften och avgiften för varje prov du valt att skriva. Om det kommer fram att du saknar rätt att delta, eller om nämnden på din egen ansökan har annullerat din anmälan och du inte har deltagit i någotdera provet i språk eller modersmål, så kan du ansöka om att de provspecifika avgifterna återbetalas. Ansökan om återbetalning ska du göra hos nämnden inom det år när examen i fråga ägde rum. För att få studentexamensbetyget måste du ha betalat examensavgifterna.

Den digitala studentexamen

Studentexamensproven blir etappvis digitala 2016–2019. Det är viktigt att du i god tid sätter dig in i hur man gör ett studentexamensprov digitalt. Du bör bl.a. kunna starta din egen dator med USB-minnet. Hösten 2017 genomförs följande prov digitalt:

– filosofi
– geografi
– samhällslära
– psykologi
– religion
– livsåskådningskunskap
– historia
– hälsokunskap
– tyska (lång och kort lärokurs)
– franska (lång och kort lärokurs)
– det andra inhemska språket (lång och medellång lärokurs)

Omprov av ett underkänt prov

Ett underkänt obligatoriskt prov har du rätt att göra om två gånger vid de tre examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle där du skrev underkänt. Om du alltså blir underkänd på något obligatoriskt prov hösten 2017, så har du rätt att göra om det underkända provet två gånger vid de följande tre tillfällena, dvs. våren 2018, hösten 2018 och våren 2019.

När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov, kan du om du så önskar byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du bland de obligatoriska proven i din examen ändå ha ett prov som bygger på den långa lärokursen. Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid det andra försöket heller, så blir du tvungen att göra om hela examen från början.

När du har anmält dig till fyra obligatoriska prov och fått underkänt på något av dem, då har du rätt att gå upp i examen bara för att göra om det underkända provet eller ett godkänt prov, till dess att du har avlagt hela examen. Komplettera med nya ämnen kan du göra först när du har avlagt studentexamen som helhet med godkända vitsord.

Ett underkänt extra prov skrivs inte in på betyget. Ett sådant prov får du göra om två gånger utan tidsfrist, men du får inte byta nivå på ett underkänt extra prov när du skriver det på nytt. När du väl har fått din studentexamen har du rätt att komplettera examen med ett prov i ämnet i fråga på en annan nivå. (Se även ’Den digitala studentexamen’.)

Omprov av ett godkänt prov

Varje godkänt prov i studentexamen har du rätt att göra om en gång. Det gäller både obligatoriska prov och extra prov. Tidpunkten för omprov får du bestämma själv. Är det så att du har hunnit göra om något prov redan innan du får studentexamensbetyget, så blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget. Ett godkänt prov som du gör om sedan du fått studentexamensbetyget får du ett separat betyg över. Också ett prov som nämnden har bedömt med laudatur har du rätt att göra om, om du så önskar. (Se även ’Den digitala studentexamen’.)

Komplettering

Komplettera med nya prov kan du göra sedan du väl har tagit examen, men för övrigt finns det inte några tidsfrister. Du kan komplettera med läroämnen som finns på examensprogrammet, även om det inte undervisas i just dessa ämnen i ditt eget gymnasium. Komplettering kan också innebära att du skriver ett prov i ett ämne på en annan nivå än tidigare. Ett underkänt prov har du rätt att göra om två gånger utan tidsfrist. Du får ett separat betyg över de godkända prov som du kompletterar din examen med. (Se även ’Den digitala studentexamen’.)

Kompensering

Kompensering är ett förfarande som beaktar vitsorden för både obligatoriska och extra prov på studentexamensbetyget. Du kan inte kompensera ett underkänt prov genom att komplettera din examen. Om du blir underkänd på något obligatoriskt prov men ändå lyckas få examen genom kompensering, har du rätt att göra om det underkända provet två gånger utan tidsfrist. För godkänt vitsord i ett språkprov eller i modersmålsprovet måste du ha prestationer från vardera delen av proven i fråga, dvs. från de delar som skrivs på skilda dagar. Om någondera prestationen saknas, betraktas prestationen som helhet som avbruten, och hela prestationen blir underkänd. I sådana fall kan kompensering heller inte komma i fråga. (Se även ’Den digitala studentexamen’.)

Att göra om examen från början

För att kunna avbryta en pågående examen och göra om den från början måste du ha skriftligt tillstånd från nämnden. Nämnden kan bevilja tillstånd, om du har synnerligen vägande skäl till att göra om examen från början. (Se även ’Den digitala studentexamen’.)

Annullering av en anmälan

Anmälan till examen är bindande. Om du har anmält dig och du har rätt att delta men uteblir från ett prov, då anses du ha utnyttjat ett examenstillfälle. Nämnden kan på ansökan annullera en anmälan, men du ska då ha synnerligen vägande skäl till att utebli från provet. Endast skäl som nämnden har godkänt kan komma i fråga. Till ansökan fogas läkarintyg över sjukdom eller intyg över t.ex. studier eller arbete utomlands under den tid som proven pågår. Studier eller arbete i hemlandet eller enbart värnplikt räcker inte som grund för annullering av en anmälan. En annullerad anmälan förlänger inte den tid som slagits fast för avläggande av examen.

En anmälan till modersmålsprovet och ett språkprov kan annulleras, om du har giltiga skäl att utebli från den ena eller båda delarna av provet vid ett och samma examenstillfälle.

Läkarintyg, intyg över läs- och skrivsvårigheter, utredningar över främmande språk som modersmål och andra förordanden

Nämnden har utfärdat särskilda föreskrifter om läkarintyg, intyg över läs- och skrivsvårigheter, utredningar över främmande språk som modersmål och andra förordanden. Hur dessa beaktas i studentexamen får du information om på gymnasiet eller på nämndens webbplats www.studentexamen.fi. Utlåtanden och ansökningar ska skickas till nämnden inom angiven tid. Tidtabellen finns i nämndens föreskrifter.

Begäran om granskning och kontrollbedömning

När resultaten är klara, kan du via en lärare eller rektor få veta vad som ligger till grund för bedömningen av en prestation. Om du även efter det är missnöjd med bedömningen, kan du ansöka om kontrollbedömning. Ansökan ska du i så fall göra inom 14 dagar från den dag du personligen varit i tillfälle att få kännedom om resultatet. Ansökan utarbetas i SEN:s webbtjänst tillsammans med gymnasiets rektor. Kvitto över betald avgift ska samtidigt visas upp för rektor. Om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av kontrollbedömningen, får du pengarna tillbaka.

Provprestation till påseende efter den slutgiltiga bedömningen

Om du vill studera en provprestation närmare eller beställa en kopia av den, så kan du skicka in en begäran om detta till nämnden via nämndens webbplats. Det ska i så fall ske inom ett och ett halvt år efter det att examenstillfället i fråga slutförts. En prestation från vårens examen kan du få se på nämnden eller få en kopia av tidigast den 20 juni, en prestation från höstens examen tidigast den 20 december. Nämnden tar ut en avgift för kopior.

Publicering av namn

Både nämnden och gymnasiet har rätt att låta publicera namnen på nya studenter, när riktigheten i uppgifterna har bekräftats. Om du inte vill ha ditt namn publicerat ska du framföra en skriftlig begäran om detta i god tid innan resultaten blir klara. Nämndens lista tar upp namnen bara på de studenter som har slutfört examen vid examenstillfället i fråga och som samtidigt får avgångsbetyg från gymnasiet. Om du saknar gymnasiekurser eller om du har avlagt examen tidigare men får avgångsbetyg från gymnasiet först nu, då finns ditt namn inte med på listan.

Dubblettexemplar och översättningar av betyg

Om du tappar bort studentexamensbetyget i original eller betyget över godkända prov, kan du beställa en betygskopia från nämnden. Det går också att få betygen översatta till finska eller engelska. Betygskopior och översättningar får du mot avgift inom cirka två veckor.