Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Information till examinanderna

Här kan du ladda ned meddelandet i PDF-format.

BÄSTA EXAMINAND HÖSTEN 2018

Det här meddelandet innehåller viktig information om studentexamen. Du ska därför läsa det noga. Du hittar mer information i studentexamensnämndens föreskrifter och anvisningar. På webbplatsen finns också instruktioner för hur det digitala provet skrivs.

Avläggande av studentexamen

Studentexamen ska avläggas vid högst tre examenstillfällen i rad (se dock ’Omprov av ett underkänt prov’ nedan). Du anses ha börjat avlägga examen, när du första gången anmäler dig till ett obligatoriskt eller ett extra prov. Din examen ska innehålla minst fyra prov, av vilka modersmålsprovet är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven väljer du bland följande fyra: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, matematikprovet och ett realämnesprov. Bland de obligatoriska proven i din examen måste du ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen. Du kan dessutom ta med ett eller flera extra prov i din examen. Du kan välja läroämnen som finns på examensprogrammet, även om det inte finns undervisning i just dessa ämnen i ditt eget gymnasium.

Examensspråken är svenska och finska. Du måste skriva alla prov på samma språk. I det digitala studentprovet bör du själv välja rätt språkversion av provet.

Bekanta dig med genomförandet av de digitala studentexamensproven i god tid. Du bör bland annat kunna starta din egen dator med USB-minnet. Våren 2018 genomförs proven i matematik på papper. Alla andra prov genomförs digitalt. Du bör försäkra dig om att du i provsystemet väljer det prov du anmält dig till. 

När du avlägger din studentexamen ska du följa nämndens föreskrifter. Att ha med sig mobiltelefon och andra elektroniska apparater (till exempel smartklockor) står i strid med nämndens föreskrifter. Om en examinand gör sig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen, underkänns alla hans/hennes prov vid examenstillfället i fråga.

Studentexamensbetyget skickas till din läroanstalt när alla de fyra obligatoriska proven godkänts och du dessutom fått avgångsbetyg från gymnasium eller betyg över yrkesinriktad grundexamen.

Anmälan till examen

När du anmäler dig till studentexamen, följ gymnasiets rekommendationer om anmälningstider. Till vårens examen sker anmälan senast 23.11, till höstens examen senast 5.6. Om du deltagit i prov i höstens examen, kan gymnasiet ta emot din anmälan till vårens examen ännu efter att höstens examensresultat klarnat. Då bör du anmäla dig inom av rektorn utsatt tid, dock senast 1.12. Du anmäler dig skriftligt hos rektorn genom att fylla i en ansökningsblankett som är godkänd av gymnasiet. Du eller någon du gett fullmakt åt ska underteckna din ansökan. Kontrollera att alla uppgifter på blanketten är korrekta.

Anmälan är bindande. Du kan inte i efterhand ändra på de val du gjort i din anmälan. Det gäller ämneskombination, om provet är obligatoriskt eller ett extra prov och provets svårighetsgrad. Om du har synnerligen vägande skäl kan nämnden på din egen ansökan godkänna en ändring, om det bevisligen har skett något fel vid anmälan. Du kan skriftligen återta en anmälan som är godkänd av rektorn, till vårens examen senast 23.11 (1.12 om du har deltagit i höstens examen) och till höstens examen senast 5.6. En anmälan som har gjorts efter utsatt tid kan nämnden godkänna bara om det finns synnerligen vägande skäl till förseningen.

Examensavgifter

Samtidigt som du anmäler dig måste du betala examensavgifterna, alltså grundavgiften och avgiften för varje prov du valt att skriva. Examensavgifterna kan återbetalas på särskild anhållan om det innan proven startar har konstaterats att du inte uppfyller kraven på deltagande, eller om anmälan till examen eller ett prov i examen på ansökan har annullerats och du inte till någon del har deltagit i provet. För att få återbetalning av provet i modersmål får du inte ha deltagit i någotdera av delproven. Ansökan om återbetalning ska du göra hos nämnden inom det år när examen i fråga ägde rum. För att få studentexamensbetyget måste du ha betalat examensavgifterna.

Omprov av ett underkänt prov

Ett underkänt obligatoriskt prov har du rätt att göra om två gånger vid de tre examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle där du skrev underkänt. Om du alltså blir underkänd på något obligatoriskt prov hösten 2018, så har du rätt att göra om det underkända provet två gånger vid de följande tre tillfällena, alltså våren 2018, hösten 2019 och våren 2020. När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov, kan du om du så önskar byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du bland de obligatoriska proven i din examen ändå ha ett prov som bygger på den långa lärokursen. Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den andra omtagningen heller, så blir du tvungen att göra om hela examen från början.

När du har anmält dig till fyra obligatoriska prov och fått underkänt på något av dem, har du rätt att gå upp i examen bara för att göra om det underkända provet eller ett godkänt prov, till dess att du har avlagt hela examen. Du kan komplettera med nya ämnen först när du har avlagt studentexamen som helhet med godkända vitsord.

Ett underkänt extra prov skrivs inte in på betyget. Ett sådant prov får du göra om två gånger utan tidsfrist, men du får inte byta nivå på ett underkänt extra prov när du skriver det på nytt. När du väl har fått din studentexamen har du rätt att komplettera examen med ett prov i ämnet i fråga på en annan nivå.

Omprov av ett godkänt prov

Varje godkänt prov i studentexamen har du rätt att göra om en gång. Det gäller både obligatoriska prov och extra prov. Tidpunkten för omprov har ingen tidsfrist. Är det så att du har hunnit göra om något prov redan innan du får studentexamensbetyget, blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget. Ett godkänt prov som du gör om sedan du fått studentexamensbetyget får du ett separat betyg över. Också ett prov som nämnden har bedömt med laudatur har du rätt att göra om, om du så önskar.

Komplettering

Du kan komplettera din examen med nya prov efter att du avlagt examen. Andra tidsbegränsningar finns inte. Du kan också komplettera med prov i ett ämne på en annan nivå än tidigare. Du får ett separat betyg över de godkända prov som du kompletterar din examen med. Ett underkänt prov har du rätt att göra om två gånger utan tidsfrist.

Kompensering

Kompensering betyder att du kan ha en möjlighet att bli student, även om något av dina obligatoriska prov inte skulle vara godkänt. Kompensering är ett förfarande som beaktar vitsorden för både obligatoriska och extra prov på studentexamensbetyget. Du kan inte kompensera ett underkänt prov genom att komplettera din examen (Se ’Komplettering’). Om du blir underkänd på något obligatoriskt prov men ändå lyckas få examen genom kompensering, har du rätt att göra om det underkända provet två gånger utan tidsfrist. För godkänt vitsord i modersmålsprovet måste du ha prestationer från vardera delen av proven i fråga. Om någondera prestationen saknas, betraktas prestationen som helhet som avbruten, och hela prestationen blir underkänd. I sådana fall kan kompensering heller inte komma i fråga.

Att göra om examen från början

För att kunna avbryta en pågående examen och göra om den från början måste du ha skriftligt tillstånd från nämnden. Nämnden kan bevilja tillstånd, om du har synnerligen vägande skäl till att göra om examen från början.

Annullering av en anmälan

Anmälan till examen är bindande. Om du har anmält dig och du har rätt att delta men uteblir från ett prov, anses du ha utnyttjat ett examenstillfälle. Nämnden kan på ansökan annullera en anmälan, men du ska då ha synnerligen vägande skäl till att utebli från provet. Endast skäl som nämnden har godkänt kan komma i fråga. Till ansökan fogas läkarintyg över sjukdom eller intyg över till exempel studier eller arbete utomlands under den tid som proven pågår. Studier eller arbete i hemlandet eller enbart värnplikt räcker inte som grund för annullering av en anmälan. En annullerad anmälan förlänger inte den tid som slagits fast för avläggande av examen. En anmälan till modersmålsprovet kan annulleras om du har giltiga skäl att utebli från den ena eller båda delarna av provet vid ett och samma examenstillfälle.

Läkarintyg, intyg över läs- och skrivsvårigheter, utredningar över främmande språk som modersmål och andra förordanden

Nämnden har utfärdat särskilda föreskrifter om läkarintyg, intyg över läs- och skrivsvårigheter, utredningar över främmande språk som modersmål och andra förordanden. Du får information om dessa från ditt gymnasium eller under Specialarrangemang. Utlåtanden och ansökningar ska skickas till nämnden inom angiven tid. Tidtabellerna finns i nämndens föreskrifter.

Begäran om granskning och kontrollbedömning

När resultaten är klara, kan du via en lärare eller rektor få veta vad som ligger till grund för bedömningen av en prestation. Om du fortfarande misstänker att det skett ett fel vid bedömningen, kan du ansöka om kontrollbedömning. Ansökan ska göras inom 14 dagar från den dag du har haft möjlighet att få kännedom om resultatet. Ansökan kan göras i nämndens webbtjänst tillsammans med gymnasiets rektor. Kvitto över betald avgift ska samtidigt visas upp för rektor. Om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av kontrollbedömningen, återbetalas summan.

Provprestation till påseende efter den slutgiltiga bedömningen

Om du vill studera en provprestation närmare eller beställa en kopia av den, kan du skicka in en begäran om detta till nämnden under Beställning av betyg och provprestationer. Det ska i så fall ske inom ett och ett halvt år efter att examenstillfället i fråga slutförts. En prestation från vårens examen kan du få se på nämnden eller få en kopia av tidigast den 20 juni och en prestation från höstens examen tidigast den 20 december. Kopian är avgiftsbelagd.

Publicering av namn

Både nämnden och gymnasiet har rätt att låta publicera namnen på nya studenter, när riktigheten i uppgifterna har bekräftats. Om du inte vill ha ditt namn publicerat ska du framföra en skriftlig begäran om detta både till ditt gymnasium och till nämnden i god tid innan resultaten blir klara. Nämndens lista tar endast upp namnen på de studenter som har slutfört examen vid examenstillfället i fråga och som samtidigt får avgångsbetyg från gymnasiet eller betyg över yrkesinriktad grundexamen. Om du saknar gymnasiekurser eller om du har avlagt examen tidigare men får avgångsbetyg från gymnasiet eller betyg över yrkesinriktad grundexamen först nu, finns ditt namn inte med på listan.

Dubblettexemplar och översättningar av betyg

Om du tappar bort ditt ursprungliga studentexamensbetyg eller betyget över godkända prov, kan du beställa en betygsavskrift från nämnden. Det går också att få betygen översatta till finska eller engelska. Betygsavskrifter och översättningar är avgiftsbelagda och leveranstiden är cirka två veckor.