Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Den digitala studentexamen

Studentexamen utförs med dator. Under proven används en provmiljö, som består av tre delar:

Provnätet är ett lokalt nät separerat från internet. Nätverket kan vara trådlöst eller med fast förbindelse Med det lokala provnätverket eftersträvas ett störningsfritt nät. Enligt nämndens bestämmelser ska varje examinand under studentproven även erbjudas elkontakt.

Användning av provmiljön kan övas med Abitti. Provmiljön uppfyller följande krav:

  • Examinanderna jobbar med en dator, som innehåller för alla samma mångsidiga program som kan ha sinsemellan liknande funktionaliteter
  • Provet avläggs med egen dator som man inte ska behöva göra bestående ändringar i (t.ex. programinstallationer)
  • Kraven på datorn som används i provet skall vara så låga, att de lätt kan anskaffas och är tillgängliga i hela Finland
  • Under provet kan man begränsa examinandens användarrättigheter för funktionaliteter i datorn
  • Under provet kan man tekniskt övervaka hur datorn används
  • Provsystemet och de övervakare som ordnar provet måste klara av undantagstillstånd (fel i datorn eller nätet, elavbrott) utan att det krävs speciell teknisk kunnande av övervakarna
  • Det svar som examinanderna angett får under inga omständigheter försvinna

 

 

Vy av provet i engelska, lång lärokurs, hösten 2018.

 

Hur provtillfället fortlöper

Examinanderna anländer till utrymmet där studentprovet utförs. De har med sig en dator och annan utrustning. Examinanderna startar sina datorer via en minnepinne, som innehåller nämndens Linux-baserade operativsystem. En specifikare beskrivning av hur ett prov i studentexamen fortlöper finns i nämndens Övervakarens anvisningar.

Operativsystemet innehåller provmiljön och andra bifogade program, vilket innebär att alla examinander har samma program till förfogande och provmiljön är identisk med både äldre och nyare datorer. Med samma förbises datorns eget operativsystem, vilket anses vara opålitligt med hänsyn till provet.

Efter att datorerna startats, väljer examinanderna sitt prov och loggar in i provsystemet.

Gymnasiets rektor har tidigare laddat ned de krypterade proven från en webbtjänst. Proven överförs till provlokalens server där krypteringen öppnas mha. dekrypteringskoder nämnden levererat till gymnasierna. När provets övervakare startar provet, skickar servern provuppgifterna och bifogat material till examinanderna samt samlar provsvaren genom provnätet.

Examinanderna svarar i öppna provfrågor i provets svarfält och väljer svarsalternativ i flervalsfrågor. Svaren sparas i provlokalens server och reservservern. Reserservern kan vid behov bytas till egentlig provlokalsserver. Servern håller ständigt kontakt med examinandernas datorer och ger instruktioner till övervakaren vid möjliga problemfall.

 

Efter provtillfället

Efter provet samlas provsvaren i en nättjänst där läraren kan läsa och bedöma dem. Efter lärarnas bedömingen gör Studentexamensnämnden den slutgiltiga bedömningen för provprestationerna.