Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Bedömningstjänstens anvisningar för lärare

 

 1. SEN:s e-tjänst

  Bedömningstjänsten finns på adressen koe.ylioppilastutkinto.fi. Välj språk i nedre kanten av sidan.

 2. Suomi.fi-identifikation

  För att garantera provsekretessen använder vi oss av stark elektronisk autentisering. Du kan identifiera dig med bankkoder, mobil ID eller certifikatkort.

 3. Olika prov

  I listan över provprestationer finns alla studentexamensprov som avlagts vid ert gymnasium.  Via ”Bedöm”-länken kommer du vidare till bedömningsrutan.


 4. Via länken "Öppna provet" i den övre kanten till höger av sidan kan du se provuppgifterna så som examinanderna har sett dem under provet. Materialet till provuppgifterna samt språkprovens hörförståelse- och videomaterial hittar du via länken "Öppna materialet". Länkarna öppnas som enskilda fönster. 


 5. De tomma rutorna i poängtabellen representerar uppgifter som ska bedömas. Du kan granska ett svar i taget genom att klicka på rutan.

  För att bedöma svaret matar du in poängantalet i rutan. I marginalen till höger om svaret ser du poängen du gett samt maximiantalet poäng för uppgiften i fråga. I samband med poängantalet anger systemet initialerna på den som senast bedömt svaret.

  Du kan röra dig i poängtabellen med piltangenterna eller med musen. Du kan bedöma alla examinanders svar på en och samma fråga genom att röra dig upp och ner i tabellen med piltangenterna, eller alternativt en examinands alla svar genom att röra dig i sidled från vänster till höger.


 6. De uppgiftsspecifika poängen för eventuella flervalsuppgifter, produktiva kompletteringsuppgifter och andra uppgifter som bedöms centraliserat av nämnden syns inte i poängtabellen. De sammanlagda poängen för dessa uppgifter syns i AB-spalten.

  Du kan eventuellt se på examinandens provprestation i sin helhet genom att klicka på examinandens namn. Ett enskilt fönster öppnas med en utblick över provprestationen och examinandens svar på flervalsuppgifter och på uppgifter som bedöms centraliserat av nämnden.

  Det är beaktansvärt att bedömningen av centraliserat bedömda uppgifter kan ännu vara på hälft när den förberedande bedömningen avslutas. Examinanders poäng uppdateras i bedömningstjänsten under censorsarbetets gång. När alla av examinandens centraliserat bedömda svar har poängsatts, övergår AB-spaltens poängantal från grått till svart.


 7. Du kan göra markeringar genom att antingen dubbelklicka på ett ord, eller genom att välja ett textstycke med hjälp av musen. Du kan göra anteckningar i examinandens skärmdump med vågräta eller lodräta sträck, eller med att avgränsa en del av svaret. Du kan skriva ner en förklaring till anteckningen eller lämna kommentarfältet tomt. Kommentarer till anteckningarna syns nedanför svaret. Alla förändringar, tillägg och kommentarer sparas automatiskt. 

  Allmänna instruktioner för markeringar:

  • endast understreckning = fel. Du kan lämna kommentarfältet tomt, då syns endast understreckningen.
  • understreckning och kommentar: Du kan eventuellt precisera markeringen av felet med en kommentar eller kommentera andra delar av texten.

  Anteckningarna gällande bedömningen syns för censorer som utför den slutgiltiga bedömningen, och efter publiseringen av resultaten även för examinanderna i deras kopia av provprestationen. Obs! Anteckningar som skrivits ner i "Gör anteckning" -lådan syns endast för lärare.

  När du är klar med bedömningen eller vill avbryta eller ta en paus kan du gå tillbaka till poängtabellen med länken uppe till vänster. Poängen sparas hela tiden automatiskt i poängtabellen.


 8. Det kan finnas uppgifter med begränsat teckenantal i proven. Provsystemet varnar examinanden då längden på svaret överskrider det maximala antalet tecken. Om examinanden till bedömning lämnar upp ett svar som överskrider den maximala svarsländen visas hur mycket svaret överskrider maxgränsen under svaret för läraren som utför den preliminära bedömningen. Poäng dras av för överskridandet enligt beskrivningarna av goda svar och de provspecifika föreskrifterna och anvisningarna.

 9. Skicka bedömningen till SEN

  I poängtabellen ser du alla examinanders poäng. När du har bedömt alla svar bör du gå tillbaka till listan över genomförda prov via länken "Till provhantering" uppe till vänster.

  När den förberedande bedömningen är klar ändras dess status till 100 % och ”Skicka till SEN” -knappen aktiveras. Rektorn eller en lärare skickar bedömningen till SEN. Ifall alla provprestationer inte kan bedömas till exempel på grund av jävighet, ansvarar rektorn för insändningen av provprestationerna till den slutgiltiga bedömningen.

  Innan bedömningen skickas in, bör man försäkra sig om att alla lärare som deltar i den förberedande bedömningen av provet i fråga är klara med bedömningen. Efter att du klickat på "Skicka" kan du inte längre ändra poängen. Du kan nog fortfarande se svaren och bedömningen med alla markeringar som du gjort.

 10. Hämta poäng

  Efter att bedömningen skickats till SEN, kan du granska den genom att klicka på länken ”Granska svaren”.

  Efter att bedömningen skickats till SEN kan den preliminära bedömningens poäng laddas ned till din dator. Poängtabellen i csv-format kan öppnas t.ex. i ett kalkylprogram och JSON-filen kan föras in i ett studieadministrationsprogram om det är möjligt i det program som används (följ programleverantörens instruktioner).

 11. Betrakta svar

  Censorerna kan se varken skolans eller examinandernas namn, eller initialerna på lärarna som utfört den förberedande bedömningen.

 12. Efter att resultaten publicerats, kan du se examinandens provprestation och censorns poängsättning av svaren genom att klicka på ikonen intill examinandens namn. 

För tekniskt stöd gällande bedömningen av prov kontakta:

 • Per telefon: 0295 338 280 (vardagar kl. 8–16)
 • Per epost: abitti@ylioppilastutkinto.fi