Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna som gäller studentexamen. I oklara fall kan Studentexamensnämndens kansli kontaktas per e-post lautakunta@ylioppilastutkinto.fi eller per telefon 0295 338 200.

Denna sida uppdateras regelbundet. Senast uppdaterad den 25 juli 2022.

Läs mer om att avlägga examen i delen Information till examinanderna.

Läs om de mer detaljerade anvisningarna inför studentexamen i delen Allmänna föreskrifter och anvisningar.

 

Anmälan

1. När skall man senast anmäla sig till studentexamen?

Till vårens examen anmäler man sig senast det föregående året den 1. december. Till höstens examen anmäler man sig senast den 5. juni. Följ ditt gymnasiums anvisningar för anmälan. Anmälan är bindande.

2. Kan man annullera sin anmälan till proven i studentexamen?

Innan anmälningstidens utgång kan man annullera sin anmälan med en skriftlig anmälning till skolans rektor. Efter att anmälningstiden gått ut kan man från Studentexamensnämnden utifrån synnerligen vägande skäl ansöka om annullering av anmälan till prov som ingår i examen eller fristående prov. Vägande skäl har av nämnden ansetts vara t.ex. förhinder p.g.a. sjukdom, studier eller arbete utomlands, samt förhinder som följer av utförande av värnplikt.

Ansökan skrivs tillsammans med gymnasiets rektor. Till ansökan skall bifogas intyg över förhindret. I sjukdomsfall bör ett läkarintyg, ur vilket framgår sjukdom och tid för arbetsoförmåga, bifogas. Ett intyg bör bifogas även över studier eller arbete utomlands under den tid då proven pågår, eller ett intyg över att en värnpliktig inte har fått permission för att delta i examen.

Studier eller arbete i hemlandet eller värnplikt gäller i sig inte som grund för en annullering.

En annullerad anmälan förlänger inte den tid som fastslagits för avläggande av examen. Studentexamen ska avläggas vid högst tre examenstillfällen i rad.

3. Kan jag ändra mina anmälningsuppgifter?

Studentexamensnämnden kan på ansökan och av synnerligen vägande skäl godkänna en ändring i de uppgifter som ingår i en anmälan, om det vid anmälan bevisligen skett något fel. Till ansökan bifogas examinandens anmälningsblankett eller en kopia av blanketten samt utlåtande av rektor.

4. Kan man anmäla sig försenat till proven i studentexamen?

Studentexamensnämnden kan av synnerligen vägande skäl godta en anmälan som gjorts efter utsatt tid. Examinanden bör diskutera saken med rektorn vid sitt gymnasium innan rektorn kan skicka in en ansökan till nämnden. I ansökan bör förklaras, varför examinanden inte har anmält sig inom föreskriven tid och varför det skulle vara viktigt att få delta i examen. Rektors utlåtande skall bifogas ansökan.

 

Examensavgifter

5. Vad är examensavgifter och hur betalas de?

För att kunna delta i studentexamen och bli student bör du betala de provspecifika avgifterna (34 € per prov) till ditt gymnasium. Följ ditt gymnasiums anvisningar om betalning av examensavgifter. Kolla avgifterna från Examensavgifter -delen på nämndens webbsida.

I specialfall (till exempel om examinanden som anmält sig inte fyller kraven för deltagande, eller om anmälan annulleras) kan provspecifika avgifter återbetalas på begäran. Grundavgiften måste emellertid även i det fallet betalas. Ansökan om återbetalning ska du göra hos nämnden inom det år när examen i fråga ägde rum. Läs anvisningarna gällande återbetalning av avgifter på Examensavgifter-sidan.

6. Jag har inte fått en räkning på studentexamensavgifterna, eller räkningen jag fått är felaktig. Vad ska jag göra?

Studentexamensuppgifterna tas ut av gymnasiet och redovisas senare till Studentexamensnämnden. Kontakta ditt gymnasium ifall du inte fått en räkning på examensavgifterna, om räkningen kommit bort, eller om den innehåller fel. Kontakta ditt gymnasium i alla problemfall som gäller examensavgifterna.

 

Provens innehåll

7. Hur inverkar de nya grunderna för gymnasiets läroplan på proven i studentexamen?

Vid upprättandet av prov beaktas Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 och Grunderna för gymnasiets läroplan 2023 från våren 2023 till våren 2025. Beaktandet kan betyda till exempel alternativa uppgifter, bifogat material som jämnar ut skillnaden mellan läroplanerna eller att synvinklar från bägge läroplaner beaktas vid bedömningen. Ämnes- och provspecifika lösningar omfattas av provsekretess.

8. Var hittar jag gamla studentexamensprov?

På grund av upphovsrättsliga skäl kan Studentexamensnämnden inte publicera gamla prov på sin webbsida. Gamla provuppgifter kan beställas hos nämndens kansli. Lärarna kan använda gamla provuppgifter i sin undervisning genom Studentexamensnämndens Examina-tjänst, som kräver inloggning. Kopior på ens egna, gamla provprestationer kan beställas på nämndens webbsida via Webbtjänster > Beställning av betyg och provprestationer.

Utöver detta publicerar en del organisationer och medier provuppgifter på sina webbsidor.

 

Provmiljön

9. Vad är Abitti?

Med Abitti menas operativsystem och nättjänst samt till dem förknippad dokumentation utvecklad av
Studentexamensnämnden (nedan SEN) som ges till anordnare av Abitti-prov, redigerare av Abitti-prov och deltagare i Abitti-prov. Syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens provmiljö samt att ge kommande examinander i studentexamen och läroanstalter som ger gymnasieutbildning och som ordnar proven i studentexamen en möjlighet att stifta bekantskap med studentexamens provmiljö.

Provets redigerare redigerar provuppgifterna i Abitti-tjänsten och sparar provet på ett USB-minne. Provets arrangerare förser provutrymmet med servrar och nätverk. Efter detta kan provdeltagarna starta sina datorer med USB-minnen och provet startar. På Abitti-tjänsten kan provredigeraren dessutom bedöma provsvaren, vars resultat skickas till provdeltagarna per e-post.

Läs mer på Abittis webbsida.

10. Hur fungerar det digitala studentexamensprovet?

Ditt gymnasium förser en bevakad provlokal där det digitala studentexamensprovet avläggs. Examinanden bör hämta med sig lämplig utrustning till provet: en bärbar dator som följer nämndens anvisningar, elledning och icke-trådlösa hörlurar. Datorn kan tillhöra examinanden eller vara utlånad. Läs mer om de tekniska anvisningarna av terminalutrustningen:

Examinanden ska kunna starta sin dator från det av nämnden levererade USB-minnet som används för att starta operativsystemet som används i provet. Datorns operativsystem och hårddisken förblir oförändrade under provet. Under provet är examinandernas datorer kopplade till provlokalens server via det lokala examensnätet som satts upp i provlokalen. Examinandens svar sparas automatiskt både på provlokalens server och reservservern.

Klockan 9.00 startar övervakaren provet från sin dator, och då börjar examinanderna skriva på det prov de valt att utföra. Examinanden kan om hen så önskar använda tilläggsutrustning i datorn under provet: tangentbord, mus eller annan motsvarande pekare. Datorernas nättrafik kan kräva USB-kopplad tilläggsutrustning, såsom Ethernet- eller WLAN-adaptrar.

Examinanden får använda konceptpapper för att göra utkast till provsvar. Konceptpappren ska vara försedda med gymnasiets namn och nummer, antingen tryckt eller stämplat, samt examinandens namnteckning och namnförtydligande.

Gymnasiet bör ordna tillräckliga möjligheter för examinanderna att öva sig i att starta datorn och använda provsystemet.

 

Avläggande av prov

11. Kan jag delta i prov i något annat gymnasium än mitt eget?

Studentexamens prov kan på rektors medgivande utföras i annat gymnasium än det egna. Om examen är på hälft, skall man komma överens med rektorerna i det egna samt i det främmande gymnasiet om avläggandet av examen.

Ifall din studentexamen är färdig ska du i första hand , anmäla dig i första hand till ditt gamla gymnasium för att komplettera din examen. Om gymnasiet inte längre finns kvar anmäler man du sdig till ett annat gymnasium som lyder under samma utbildningsanordnare (oftast staden eller kommunen), eller det gymnasium som ligger närmast din bostadsort. Det är möjligt att höra sig för i andra gymnasier ifall de har möjlighet att ta emot extra personer som vill ta om prov.

12. Kan jag avbryta examen och börja om från början?

Studentexamensnämnden kan på ansökan med stöd av synnerligen vägande skäl besluta att en examinand kan avbryta avläggandet av examen och börja om från början. Ansökan överlämnas till gymnasiets rektor, som bifogar sitt utlåtande och skickar ansökan vidare till nämnden.

13. Hur ansöker jag om specialarrangemang inför avläggande av ett prov?

Du kan ansöka om specialarrangemang inför avläggande av ett prov ifall du lider av en av de följande:

  • Sjukdom och funktionshinder
  • Hörselskada
  • Synskada
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål
  • Synnerligen svår livssituation.

Exempel på specialarrangemang är till exempel extra tid i provsituationen, en enskild provlokal, rätt till större teckenstorlek, rätt till större bildskärm, prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade, prov med begränsat ljudmaterial eller anlitande av assistent.

Sjukdom eller funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter eller en synnerligen svår livssituation kan beaktas i bedömningen om examinanden annars skulle få ett underkänt vitsord i provet.

Examinanden ansöker om specialarrangemang tillsammans med gymnasiets rektor. Kolla Specialarrangemang-delen för vilka utlåtanden och bilagor som krävs för olika ansökan.

Vänligen ansök om specialarrangemang i god tid innan studentexamensproven. Ifall det gäller bestående hinder lönar det sig att göra ansökan eventuellt redan i början av gymnasiestudierna.

Ansökan kan göras på pappersblankett eller via studentexamensnämndens e-tjänst. Vi rekommenderar e-tjänsten, eftersom behandlingen av elektroniskt inskickade ansökningar är snabbare.

14. Kan jag höja mina vitsord i studentexamen?

Ifall examen är på hälft, kan studeranden skriva om ett underkänt prov tre gånger under de tre följande examenstillfällena. Om examinanden redan skrivit studenten, kan hen skriva om det underkända provet så många gånger hen vill. Alla examinander kan obegränsat skriva om sina godkända prov.

En examinand som har blivit godkänd i de obligatoriska proven i examen, men som inte får avgångsbetyg från gymnasiet eller annat motsvarande betyg får av nämnden ett betyg över avlagda godkända prov. Ett sådant betyg ges också till en examinand som avlägger examen, men inom föreskriven tid har avlagt och blivit godkänd i bara en del av proven. Betyg på avlagda godkända prov skickas till examinandens egna läroanstalt.

15. Kan jag avlägga nya prov även om jag redan har skrivit studenten? 

Om du har godkänt skrivit studenten kan du komplettera din examen med prov i sådana ämnen, som inte ingår i din examen. Du kan även komplettera din examen med prov i sådana ämnen, vars prov har ingått i din examen på en annan nivå. Du kan alltså skriva prov i till exempel lång tyska, även om du i din examen tidigare har skrivit provet i kort tyska.

16. Vad ska man göra, om provlokalen utsätts för elavbrott?

I studentexamen försäkras strömförsörjningen till provlokalens nät och servrar med hjälp av batterier inför eventuella elavbrott. Strömförsörjningen till examinandernas datorer säkras med datorernas egna batterier. Om elavbrottet pågår i mer än fem minuter stängs examinandernas datorer och provlokalens servrar kontrollerat av.

Examinandernas alla svar bevaras på provlokalens server och reservserver även under elavbrottet. Då elavbrottet är över startas servrarna på nytt, och efter att examinanderna loggats in på nytt får de fortsätta med att utföra provet från det ställe de blev på när avbrottet inträffade. Den tid som gick förlorad under elavbrottet gottgörs examinanderna.

 

Bedömning av prov

17. Vad ska jag göra, om jag är missnöjd med bedömningen av mitt prov eller misstänker att det skett ett fel vid bedömningen?

Om du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan du skicka nämnden en begäran om omprövning. Ansökan ska skickas inom 14 dagar från det, när du anses har haft möjlighet att granska din bedömda prestation. Begäran om omprövning kan göras av den myndiga examinanden eller en minderårig examinands vårdnadshavare. Du kan också ge till exempel rektorn i ditt gymnasium fullmakt så att hen kan ansöka om rättelsebegära omprövning  för digdin räkning.

Begäran om omprövning är avgiftsbelagd och görs via webbtjänsten. Begäran om omprövning betalas i samband med att ansökan registreraslämnas in. Resultatet av omprövningen skickas till examinanden och den person som begärt omprövning. Summan återbetalas om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av omprövningen. Ifall vitsordet ändras, ersätts studentexamensbetyget eller annat betyg avgiftsfritt med ett nytt betyg. Omprövningen resulterar inte i ett sämre vitsord än det som man utgått ifrån.

Läs mer om att göra begäran om omprövning här.

18. Får jag min egen provprestation tillbaka?

Från och med hösten 2019 kan examinanden se sin egen provprestation i Undervisningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst efter att resultaten givits ut. Digitala provprestationer förvaras permanent. Vid en enskilt överenskommen tidpunkt kan examinanden även komma och bevakat granska sin provprestation och dess eventuella bedömningsmarkeringar i på nämndens kansli.

Det är inte längre möjligt att beställa kopior av provprestationer på papper eftersom arkiveringstiden för dem har gått ut.

Examinanden kan beställa en kopia eller utskrift på sin provprestation via nämndens webbsida under fliken Beställning av betyg och provprestationer. Kopian eller utskriften på provprestationen är avgiftsbelagd.

 

Underkännande av ett prov

19. Vilka är påföljderna av fusk, försök till fusk, medhjälp till fusk eller grovt brott mot examensordningen?

En examinand som gör sig skyldig till svikligt förfarande eller försök till fusk eller medverkar vid detta eller annars grovt bryter mot ordningen har förverkat sin rätt att delta i proven. Om du gör dig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen underkänns alla dina prov vid examenstillfället i fråga. Dessutom kan du förhindras från att anmäla dig till nästa examenstillfälle. De prov som examinanden har anmält sig till vid samma examenstillfälle betraktas som underkända.

20. Vad är kompenseringspoäng och hur fungerar de?

Examinanden kan godkänt avlägga studentexamen även om hen skulle få ett underkänt vitsord i ett obligatoriskt prov. Nämnden kan i ett fall av ett underkänt prov tilldela kompenseringspoäng över vitsord som examinanden fått i sina övriga prov.

Examinander som började avlägga studentexamen våren 2022 eller senare har bara en underkänt visord: i. För de som började tidigare, delas prestationerna med hänsyn till standarden på svaret in i fyra klasser, som betecknas i+, i, i- och i=.

Vitsorden för de prov examinanden fått godkänt på ger vitsordpoäng enligt följande:

laudatur 7 poäng
eximia cum laude approbatur 6 poäng
magna cum laude approbatur 5 poäng
cum laude approbatur 4 poäng
lubenter approbatur 3 poäng
approbatur 2 poäng

Examinander som började avlägga studentexamen våren 2022 eller senare behöver 10 poäng för att kompensera ett underkänt vitsord (i). För de som började hösten 2021 eller tidigare, kompenserar 12 poäng ett underkänt vitsord om detta är i+, 14 poäng kompenserar i, 16 poäng kompenserar i- och 18 poäng kompenserar i=.

Bara ett underkänt prov kan kompenseras. Från och med examen 2022 får man kompenseringspoäng  bara från prov som krävs för examen, alltså upp till fyra godkända prov. Examinander som började hösten 2021 eller tidigare får poäng från alla prov (obligatoriska och övriga).

Information om kompensering kan hittas från underrubriken 1.1.7 i Almänna föreskrifter och anvisningar.