Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Frågor och svar

När skall man senast anmäla sig till studentexamen?

En examinand som önskar delta i examen som anordnas på våren, skall anmäla sig senast den 23 november föregående år.  Till höstens examen skall man anmäla sig senast den 5 juni.

Kan man annullera anmälan till proven i studentexamen?

Innan anmälningstidens utgång kan annullering göras med en skriftlig anmälan till skolans rektor. Studentexamensnämnden kan på ansökan och av synnerligen vägande skäl annullera en bindande anmälan till ett prov i examen eller till ett enskilt prov. Vägande skäl har av nämnden ansetts vara t.ex. förhinder p.g.a. sjukdom, studier eller arbete utomlands, samt förhinder som följer av utförande av värnplikt. Till ansökan skall bifogas intyg över förhindret, t.ex. ett läkarintyg varav framgår sjukdom och tid för arbetsoförmåga, ett intyg över studier eller arbete utomlands under den tid då proven pågår, eller ett intyg över att en värnpliktig inte har fått permission för att delta i examen. Studier eller arbete i hemlandet eller värnplikt gäller i sig inte som grund för en annullering.

Kan jag ändra mina anmälningsuppgifter?

Studentexamensnämnden kan på ansökan och av synnerligen vägande skäl godkänna en ändring i de uppgifter som ingår i en anmälan, om det vid anmälan bevisligen skett något fel. Till ansökan bifogas examinandens anmälningsblankett ellee en kopia av blanketten samt utlåtande av rektor.

Kan man anmäla sig försenat till proven i studentexamen?

Studentexamensnämnden kan av synnerligen vägande skäl godta en anmälan som gjorts efter utsatt tid. Av ansökan till nämnden skall framgå varför examinanden inte har anmält sig inom föreskriven tid och varför det skulle vara viktigt att få delta i examen. Rektors utlåtande skall bifogas ansökan.

Jag har inte fått någon räkning på studentexamensavgifterna, eller räkningen jag fått är felaktig. Vad ska jag göra?

Studentexamensuppgifterna tas ut av gymnasiet och redovisas senare till studentexamensnämnden. Kontakta ditt gymnasium ifall du inte fått en räkning på examensavgifterna, om räkningen kommit bort, eller om den innehåller fel, eller om det föreligger andra problem gällande examensavgifterna.

Hur inverkar de nya grunderna för gymnasiets läroplan på proven i studentexamen?

De nya grunderna för gymnasiets läroplan togs i bruk hösten 2016. Studentexamensnämnden har beslutat att provuppgifterna år 2017–2020 vid behov görs upp till exempel med hjälp av alternativa uppgifter, så att både de examinander som studerat enligt den gamla läroplanen och de som studerat enligt den nya kan delta i studentexamen på lika grunder.

Kan jag delta i prov i något annat gymnasium än mitt eget?

Studentexamens prov kan på rektors medgivande utföras i annat gymnasium än det egna. Om examen är på hälft, skall man komma överens med rektorerna i det egna samt i det främmande gymnasiet om avläggandet av examen. Om examen redan är slutförd kan man anmäla sig för kompletterande prov i vilket gymnasium som helst, på rektors medgivande i gymnasiet i f råga.

Kan jag avbryta examen och börja om från början?

Studentexamensnämnden kan på ansökan med stöd av synnerligen vägande skäl besluta att en examinand kan avbryta avläggandet av examen och börja om från början. Ansökan adresseras till studentexamensnämnden och överlämnas till gymnasiets rektor, som bifogar sitt utlåtande och skickar ansökan vidare till studentexamensnämnden.

Får jag min egen provprestation tillbaka?

En examinand som vill komma till nämndens kansli för att bekanta sig med sin provprestation och eventuella bedömningsanteckningar som gjorts där, framför en begäran per telefon, brev eller e-post. Examinanden kan avgiftsfritt få prestationen till påseende på överenskommen tid under övervakning som arrangeras av kansliet. På detta sätt säkerställs att ändringar i prestationen inte kan göras. Man skall komma överens om att bekanta sig med provprestationen i god tid, eftersom provprestationerna inte förvaras i nämndens kansli. En kopia av provprestationen kan beställas per telefon, brev, e-post eller via nämndens nätsidor. Kopian är avgiftsbelagd. Vårens prestationer finns tillgängliga tidigast den 20 juni och höstens tidigast den 20 december. Provprestationerna bevaras i ett och ett halvt år efter att examenstillfället är avslutat. Efter denna tid förstörs prestationerna. 

Varför publiceras gamla prov inte på nämndens sidor och var kan man få tag på dem?

Studentexamensnämnden kan inte på grund av upphovsrättsliga skäl publicera gamla prov. Gamla provuppgifter kan beställas hos nämndens kansli. Dessutom publicerar en del organisationer och medier provuppgifter på sina nätsidor.

Vilka är påföljderna av fusk, försök till fusk, medhjälp till fusk eller grovt brott mot examensordningen?

En examinand som gör sig skyldig till svikligt förfarande eller försök till fusk eller medverkar vid detta eller annars grovt bryter mot ordningen har förverkat sin rätt att delta i proven vid examenstillfället i fråga. De prov som examinanden har anmält sig till vid samma examenstillfälle betraktas som underkända.