Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Poänggränser

Poänggränserna våren 2019 (publicerade 15.5.2019 kl. 9.00)

 

Poänggränser och bestämning av vitsord

Kriteriebaserad bedömning

Studentprovssvaren bedöms generellt i två steg. I båda faserna tillämpas kriteriebaserad bedömning, dvs poäng ges för provsvar i enlighet med gemensamma kriterier.

I vissa prov finns det uppgifter som granskas automatiskt enligt nämndens kriterier och statistisk analys.

I den första fasen av kriteriebaserad bedömning bedöms provsvaren preliminärt av utbildningsanstalterans egna lärare. I bedömningen använder lärarna studentexamens bestämmelser och provspecifika beskrivningar av goda svar. Beskrivningar av goda svar publiceras på provdagen efter kl. 17.00 på Studentexamensnämndens hemsida. Ämnessektionerna har gjort beskrivningarna av goda svar i god tid före provdagen, då det inte ännu finns till förfogande examinanders provprestationer.

Studentexamensnämnden bedömer slutligen alla provprestationer. Censorerna poängsätter proven enligt nämndens bestämmelser och kriterierna som bestämts under ämnessektionens censormöte. När kriterierna bestäms, beaktas vad som varje enskild uppgift hade som mål att mäta och / eller hur examinandernas färdigheter förekommer i provsvar som behandlas på censormötet. Lärare, lärarorganisationer och andra instanser kan skicka anmärkningar om proven och förslag gällande bedömningskriterierna till Studentexamensnämnden.

Om det har skett betydande förändringar i linjedragningarna av bedömningen på censormötet, publicerar Studentexamensnämnden reviderade versioner av beskrivningarna av goda svar på sin webbplats efter den slutliga bedömningen. Dessa förändringar som görs på censormötet är en av de främsta orsakerna till att de preliminära poängen ändras.

Relativ bestämning av vitsord och MST-metoden

Poänggränserna för vitsorden bestäms av nämnden för varje examenstillfälle efter att bedömningsarbetet är färdigt. Poänggränserna bestäms enligt de poäng som de egentliga examinanderna erhållit. Egentliga examinander är de examinander som deltar i provet för första gången och som avlägger studentexamen utifrån gymnasiets lärokurs. Därigenom inverkar till exempel inte antalet examinander som tar om provet eller de poäng de erhåller på poänggränserna för vitsorden. Nämndens aktuarie räknar fram en preliminär framställning av poänggränserna för varje ämne. Nämndens utskott bestämmer sedan poänggränserna för vitsorden utifrån aktuariens preliminära framställning. De slutgiltiga vitsordsgränserna fastställs av Studentexamensnämndens plenum.

Vid bestämningen av vitsordsgränser används  medeltal av standardiserade totalpoäng (MST) –metoden i de ämnen där poängfördelningen passar för ändamålet. Till exempel, i ryska, lång lärokurs, där andelen examinander som talar ryska som modersmål är hög, används andra kriterier för att definiera ett vitsord.

Beräkning av vitsordsgränser enligt MST-metoden är enligt följande:

För varje provprestation beräknas ett z-värde, som är skillnaden mellan examinandens provpoäng och medeltalet av provpoängen dividerat med standardavvikelsen. Varje examinands MST-värde är medelvärdet av alla hens z-värden, oavsett när proven har ägt rum.

Nu kan examinanderna ordnas enligt MST-värdena. Till mängden examinander läggs till även de examinander som deltagit i föregående examensomgång, men inte i den ifrågavarande omgången. Denna ordning är inte den ordning i vilken en enskild examinand får sitt vitsord, utan en ordning som berättar om deltagarpopulationens presterat generellt i studentexamensprov. Genom att använda denna ordning ges åt examinanderna 5 % laudatur, 15% eximia cum laude approbatur, 20% magna cum laude approbatur 20%, 20 % cum laude approbatur, 20 % lubenter approbatur, 15 % approbatur och 5% improbatur.

Ainekohtaiset arvosanarajat määritetään SYK-arvojen avulla saadun arvosanajakauman mukaan. Kutakin arvosanaa myönnetään suhteessa osallistujapopulaation SYK-arvojen mukaiseen arvosanaan ja jokaiselle koesuoritukselle annetaan arvosana koepisteiden mukaisessa järjestyksessä.

De ämnesspecifika vitsordsgränserna bestäms enligt vitsordsfördelningen erhållen genom MST-värdena. Varje vitsord tilldelas i förhållande till deltagarpopulationens MST-värden och för varje provprestation får ett vitsord i ordningen som bestäms av prestationens poäng.

Exempel: Heikki har skrivit 88 poäng i provet i psykologi.

Medeltalet av provprestationernas poäng i psykologi är 57,5 poäng och standardavvikelsen är 21,4 poäng. Därmed är Heikkis z-värde i psykologi

(88-57,5)/21,4=1,43

Medeltalet av alla Heikkis z-värden, dvs. MST-värdet är 1,37.

Denna och föregående examenomgång hade sammanlagt 64 626 olika examinander. Heikkis MST-värde är i denna ordning på plats 2561. Därmed är hans MST-värde bland de 4,0 % bästa.

Denna ordning ges vitsords så, att 5 % av de bästa MST-värdena får laudatur. Dessa vitsord som ges används för vitsordsandelar i prov som examinanderna deltagit i.

Av deltagarna i provet i psykologi fick 7,1 % laudatur enligt MST-ordningen. Därmed är målet att ge 7,1 % av deltagarna i provet laudatur, vilket resulterar i en poänggräns 91 poäng. Med samma beräkningar blir poänggränsen för eximia 75 poäng.

För att Heikki fick 88 poäng, är hans vitsord i psykologi eximia.

Eftersom provprestationerna jämförs över ämnen, kan prov inte delas upp i enkla och svåra ämnen. Till exempel i den långa lärokursen i matematik våren 2017 fick 7,2% av deltagarna laudatur varpå 3,0% av deltagarna i provet för den korta lärokursen fick laudatur, p.g.a. av de som deltagit i den långa lärokursens prov presterar bättre i förhållande till andra prov.

Koska edeltävän tutkintokerran kokelaiden koesuoritukset huomioidaan SYK-menetelmässä, vähentää se eri tutkintokertojen kokelaspopulaatioiden vaikutusta arvosanajakumiin.

Eftersom den tidigare examensomgångens deltagares provprestationer beaktas i MST-metoden, minskar det effekten av de olika deltagarpopulationernas betydelse på vitsordsfördelningarna.

Offentliggörande av resultat

Efter att nämndens plenum har fastställt vitsordsgränserna, justeras enskilda examinanders vitsord, till exempel på grund av sjukdom. Därefter offentliggörs studentexamens resultat till gymnasierna, som kontrollerar resultaten. Gymnasierna kan vända sig till den vederbörande censorn och fråga om kriterierna för bedömningen. Om något provresultat verkar vara inkorrekt, kan rektorn eller vederbörande ämnesläraren be nämnden att klargöra situationen.

Om examinanden, vårdnadshavaren till en under 18-årig examinand eller läraren som bedömt provprestationen preliminärt tycker att bedömningen gjorts bristfälligt, kan hen ansöka om kontrollbedömning. Ansökan är avgiftsbelagd. Om vitsordet ändras som ett resultat av kontrollbedömningen, ersätts det gamla betyget med ett nytt och ansökningsavgiften returneras.