Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Langattoman tutkintoverkon käytön edistäminen ylioppilastutkinnossa

Ylioppilastutkintolautakunta selvittää lukioiden halukkuutta ja mahdollisuuksia järjestää ylioppilastutkinnon kokeita langattomassa verkossa ja mitä mahdollisuuksia olisi helpottaa ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämistä langattomasti.

Lautakunta haluaa selvittää muun muassa, miten lukioissa hyödynnetään langattomia verkkoja kurssikokeiden tekemisessä, mitä ongelmia langattomien kokeiden järjestämiseen liittyy, miten lukioissa kertynyttä tietotaitoa voisi hyödyntää langattoman ylioppilastutkinnon järjestämisessä ja mikä on lukioiden halukkuus järjestää ylioppilastutkinto langattomasti.

Voimassa olevat langattoman tutkinnon järjestelyjä koskevat määräykset löytyvät täältä. 

 

Kaksivaiheinen kysely

1. osa

Kyselyn ensimmäiseen osaan vastaamiseen kannattaa varata aikaa n. 15 minuuttia. 

2. osa

Kyselyn toisessa osassa tiedustellaan, mikä tämänhetkisissä langattoman tutkinnon järjestämiseen liittyvissä määräyksissä on ongelmallista oppilaitoksenne kannalta.

Ennen kyselyn toiseen osaan vastaamista tulee perehtyä ylioppilastutkinnon järjestämistä langattomasti koskeviin nykyisiin määräyksiin (Määräykset ja ohjeet, Liite 3: WLAN-ohje).

Ylioppilastutkintolautakunta kerää pilottiryhmän lukioista, jotka olisivat kiinnostuneita järjestämään ylioppilastutkinnon kokeita langattomasti. Pilottiryhmä valitaan niistä lukioista, jotka ovat vastanneet kyselyn toiseen vaiheeseen ja ilmaisseet olevansa kiinnostuneita osallistumaan pilottiin.  Myös muut kiinnostuneet tahot voivat kommentoida ylioppilastutkinnon langattomia tutkintoverkkoja koskevia määräyksiä ja järjestelyjä vastaamalla kyselyyn

Kyselyn toiseen osaan vastaamiseen kannattaa varata aikaa 1 - 2 tuntia.

Kyselyiden vastausaika on umpeutunut. Ota yhteyttä lautakuntaan, jos haluat lisätietoja asiasta.

Nykyiset määräykset

Voimassa olevat määräykset ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämisestä langattomassa tutkintoverkossa ovat Yleisten määräysten ja ohjeiden liitteessä 3: Ohje langattoman tutkintoverkon käyttöluvan hakemiseen (WLAN-ohje). Tämän määräyksen ohjeet ovat toistaiseksi voimassa eikä ohjeiden mahdollisen uudistamisen laajuus ja voimaantulo ole vielä selvillä.

Pilottiryhmä

Ylioppilastutkintolautakunta on kokoamassa pilottiryhmää halukkaista lukioista, jotka voisivat jo nykyisten määräyksien puitteissa ja mahdollisessa määräysten uudistamisvaiheessa järjestää ylioppilastutkinnon kokeita langattomasti. Selvitystyössä pilottiryhmältä kerätään myös yksityiskohtaisempia kokemuksia määräysten ongelmakohdista.

Lisätietoja langattoman tutkinnon uudistamisesta ja pilottiryhmästä:

Joni Lehtola
joni.lehtola@ylioppilastutkinto.fi
p. 0295 338 213

 

 

 

  

Främjande av användning av det trådlösa examensnätet i studentexamen

Studentexamensnämnden utreder gymnasiernas villighet och möjligheter att ordna studentexamensprov med hjälp av trådlöst nät och hur man kunde underlätta ordnande av trådlösa studentexamensprov.

Nämnden vill reda ut bland annat hur man använder sig av trådlöst nät i kursprov i gymnasier, hurdana problem som uppstår i samband med ordnande av trådlösa prov, hur man kunde använda sig av gymnasiernas kunnande i ordande av trådlös studentexamen, och gymnasiernas villighet att ordna en trådlös studentexamen.

De giltiga föreskrifterna för ordnande av den trådlösa examen finns här.

 

Enkätens två delar

1. delen

Det lönar sig att reservera cirka 15 minuter för att svara på den första delen. 

2. delen

I den andra delen av enkäten kan man besvara frågor om vad som är problematisk från er läroanstalts synvinkel med de nuvarande föreskrifterna gällande ordnande av den trådlösa studentexamen.

Innan man svarar på enkätens andra del bör man sätta sig in i de nuvarande föreskrifterna gällande ordnande av trådlös studentexamen (Föreskrifter och anvisningar: Bilaga 3 WLAN-anvisning).

Studentexamensnämnden startar en pilotgrupp, som består av gymnasier som skulle vara intresserade av att orda studentexamensprov trådlöst. Pilotgruppen väljs utav de gymnasier som har svarat på enkätens andra del och som har yttrat sitt intresse för att delta i piloten. Även andra som är intresserade kan kommentera föreskrifterna gällande studentexamens trådlösa examensnät genom att svara på enkäten.

Det lönar sig att reservera 1-2 timmar för att svara på den andra delen av enkäten.

Enkäten är stängd. Kontakta nämnden för mer information.

De nuvarande föreskrifterna

De giltiga föreskrifterna gällande ordnande av studentexamensprov med hjälp av trådlöst examensnät hittas i bilaga 3 till Allmänna föreskrifter och anvisningar: Anvisning för ansökan om tillstånd för användning av trådlöst examensnät (WLAN-anvisning). Anvisningarna i denna föreskrift är i kraft tills vidare. Omfattningen av en eventuell omarbetning av anvisningarna eller tidpunkten för ikraftträdandet är för tillfället inte klara.

Pilotgruppen

Studentexamensnämnden startar en pilotgrupp som består av gymnasier, som skulle vara intresserade av att ordna studentexamensprov trådlöst redan under de nuvarande föreskrifterna och även under det potentiella omarbetningsskedet av föreskrifterna. Under utredningsskedet samlar man också in mer detaljerad information om pilotgruppens erfarenheter gällande problematiska aspekter i föreskrifterna.

Mer information om ordnande av den trådlösa examen och pilotgruppen:

Joni Lehtola
joni.lehtola@ylioppilastutkinto.fi
Tel. 0295 338 213