Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Osallistuminen ylioppilastutkintoon

Alla on lyhyitä vastauksia useimmin ylioppilastutkinnosta esitettyihin kysymyksiin. Ylioppilastutkintoa koskeva tarkempi ohjeistus löytyy kotisivuilta kohdasta Ylioppilastutkinto > Määräykset ja ohjeet. Kaikissa epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä ylioppilastutkintolautakunnan kansliaan puh. 0295 338 200.

Milloin ylioppilastutkintoon pitää viimeistään ilmoittautua?

Kokelaan, joka haluaa osallistua keväällä järjestettävään tutkintoon, on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden marraskuun 23. päivänä. Syksyn tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään kesäkuun 5. päivänä.

Voiko ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautumisen perua?

Ilmoittautumisajan päättymispäivään asti ilmoittautumisen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella koulun rehtorille. Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavan syyn vuoksi mitätöidä tutkintoon kuuluvaan kokeeseen tai erilliseen kokeeseen tehdyn sitovan ilmoittautumisen. Painaviksi syiksi lautakunta on katsonut esimerkiksi sairauden, ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai työskentelyn sekä varusmiespalveluksesta aiheutuvan erityisen esteen. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä, esimerkiksi lääkärintodistus, josta sairaus ja työkyvyttömyysaika ilmenevät, todistus ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla työskentelystä kokeiden aikana tai todistus siitä, että varusmiehelle ei ole myönnetty lomaa tutkintoon osallistumista varten. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.

Voinko muuttaa ilmoittautumistietojani?

Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavasta syystä hyväksyä muutoksen ilmoittautumiseen sisältyviin tietoihin, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Hakemukseen on liitettävä kokelaan ilmoittautumislomake tai siitä otettu kopio sekä rehtorin lausunto asiasta.

Voiko ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautua myöhässä?

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen. Kokelas voi lähettää lautakuntaan hakemuksen, josta tulee selvitä, miksi kokelas ei ole ilmoittautunut ajoissa ja miksi hänelle olisi tärkeää päästä osallistumaan kyseiseen tutkintoon. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto.

En ole saanut laskua ylioppilastutkintomaksuista, tai laskussani on virheitä. Mitä teen?

Lukio perii tutkintomaksut kokelailta ja tilittää ne sitten ylioppilastutkintolautakunnalle. Jos et ole saanut laskua tutkintomaksuista, lasku on kadonnut, tai se sisältää virheitä, ota yteyttä suoraan omaan lukioosi. Ole myös yhteydessä lukioosi jos sinulla on muita ongelmia liittyen tutkintomaksuihin.

Miten lukion uudet opetussuunnitelman perusteet vaikuttavat ylioppilastutkinnon kokeiden tehtäviin?

Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet ovat tulleet käyttöön syksyllä 2016. Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt, että koetehtävät laaditaan vuosina 2017-2020 tarvittaessa, esimerkiksi vaihtoehtoisia tehtäviä käyttäen, siten, että sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskelleet kokelaat voivat osallistua ylioppilastutkintoon yhdenvertaisesti.

Voinko suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita muussa kuin omassa lukiossani?

Ylioppilastutkinnon kokeita voi rehtorin suostumuksella suorittaa muussa kuin omassa lukiossa. Jos ylioppilastutkinto on kesken, on sovittava oman lukion rehtorin ja vieraan lukion rehtorin kanssa tutkinnon suorittamisesta. Jos ylioppilastutkinto on valmis, voi ilmoittautua täydentämään tutkintoa mihin tahansa lukioon kyseisen koulun rehtorin suostumuksella.

Voinko korottaa ylioppilastutkinnon arvosanojani?

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajaa.

Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut tutkinnon pakolliset kokeet mutta joka ei saa lukion päättötodistusta tai muuta vastaavaa todistusta, lautakunta antaa todistuksen hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta. Tällainen todistus annetaan myös kokelaalle, joka on sallitussa ajassa suorittanut hyväksytysti vain osan kokeista.

Voinko suorittaa uusia kokeita vaikka olen jo ylioppilas?

Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö voi täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly hänen suorittamaansa tutkintoon, ja sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka ovat eritasoisia kuin hänen suorittamaansa tutkintoon sisältyvät samojen oppiaineiden kokeet. Täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu, muutoin ajankohtaa ei ole rajoitettu.

Miten toimin, jos olen tyytymätön kokeeni arvosteluun tai epäilen virhettä arvostelussa?

Kokelaan on virhettä epäillessään ensisijaisesti syytä ottaa pikaisesti yhteyttä oman koulun kyseisen aineen opettajaan tai rehtoriin. Opettaja/rehtori ottaa yhteyttä ylioppilastutkintolautakuntaan ja mahdollinen virhe selvitetään yhteistyössä lautakunnan kanslian ja kokeen arvioineiden sensorien kanssa. Koesuorituksen arvosteluun saa hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Hakemuksen voi tehdä kokelas, alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja tai koesuorituksen valmistavasti arvostellut opettaja. Tarkistusarvostelua koskeva hakemus on toimitettava lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokeeseen osallistuneella on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, sekä kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite ja pankkiyhteys, josta ilmenevät tilinumero ja tilin haltijan nimi. Hakemuksen jättäessään hakijan tulee esittää rehtorille tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille. Rehtori ilmoittaa lautakunnalle, että maksu on suoritettu. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, jos tarkistus johtaa arvosanan tai pistemäärän korottamiseen. Rehtori toimittaa tarkistusarvostelua koskevan hakemuksen lautakunnalle välittömästi sen saatuaan. Rehtori tarkistaa, että hakemuksessa on kaikki asianmukaiset tiedot. Ylioppilastutkintolautakunta määrää tarkistusarvostelua toimittamaan vähintään kaksi arvostelijaa, joista kukaan ei ole aikaisemmin arvostellut kohteena olevaa koesuoritusta. Arvostelijat tarkistavat, onko lautakunnan alkuperäinen arvostelu suoritettu asianomaisen aineen arvosteluperusteiden mukaisesti. Tarkistusarvostelun tulos ilmoitetaan kokelaalle, tarkistusarvostelua pyytäneelle henkilölle ja lukion rehtorille. Jos arvosana tarkistusarvostelun tuloksena muuttuu, palautetun ylioppilastodistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi todistus. Tarkistusarvostelu ei johda alkuperäistä arvosanaa heikompaan arvosanaan.

Voinko keskeyttää tutkinnon suorittamisen ja aloittaa alusta?

Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavan syyn vuoksi päättää, että kokelas voi tutkinnon ollessa kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta. Kokelas osoittaa hakemuksensa ylioppilastutkintolautakunnalle ja toimittaa sen lukion rehtorille. Rehtori lähettää hakemuksen lautakuntaan ja liittää mukaan lausuntonsa asiasta.

Saanko koesuoritukseni itselleni takaisin?

Kokelas, joka haluaa tulla lautakunnan kansliaan katsomaan koesuoritustansa ja siihen mahdollisesti tehtyjä arvostelumerkintöjä, esittää pyynnön lautakunnalle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla. Kokelas voi saada maksutta kansliassa oman suorituksensa nähtäväkseen ennalta sovittuna aikana kanslian järjestämässä valvonnassa. Näin varmistetaan, ettei alkuperäistä suoritusta näyttämisen aikana muuteta. Koesuoritusten katsominen pitää sopia hyvissä ajoin, koska koesuorituksia ei säilytetä lautakunnan kansliassa. Kopion omasta koesuorituksesta voi tilata puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla tai lautakunnan kotisivujen kautta. Koesuorituskopio on maksullinen. Kokelas voi saada kevään tutkinnon suorituksen nähtäväkseen tai kopion siitä aikaisintaan 20. kesäkuuta ja syksyn tutkinnon suorituksen aikaisintaan 20. joulukuuta. Koesuorituksia säilytetään puolitoista vuotta sen jälkeen, kun kyseinen tutkintokerta on saatu päätökseen. Tämän ajan kuluttua suoritukset hävitetään.

Miksi vanhoja kokeita ei julkaista lautakunnan sivuilla ja mistä kokeita saa?

Ylioppilastutkintolautakunta ei voi tekijänoikeussyistä julkaista vanhoja kokeita. Vanhoja koetehtäviä on mahdollista tilata lautakunnan kansliasta. Lisäksi jotkin järjestöt sekä tiedotusvälineet julkaisevat verkkosivuillaan koetehtäviä.

Millainen rangaistus seuraa vilpistä, vilpin yrityksestä, vilpissä avustamisesta tai tutkintojärjestyksen törkeästä rikkomisesta?

Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi.