Lausuntopyyntö suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeiden uudistuksesta

Ylioppilastutkintolautakunta valmistelee suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeiden uudistamista. Lautakunta pyytää lausuntoanne uudistetuista kokeista, päivitetyistä arvosteluperusteista sekä muutoksen ajankohdasta. Lausunnot pyydetään jättämään oikeusministeriön Lausuntopalveluun viimeistään 15.4.2024.

Apollo- ja naishahmot ylioppilaslakkeineen.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Lautakunta ja ainejaosten edustajat ovat valmistelleet muutosta kahden vuoden ajan. Valmistelussa on perehdytty kokeista annettuun palautteeseen ja käyty vuoropuhelua oppiaineen opettajien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta kehittämiseen on saatu monipuolisesti eri näkökulmia.  

Uudistus on luonteva osa kokeen kehittämisjatkumoa. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeiden suorittaminen on ollut mahdollista vuodesta 1996. Edellinen uudistus toteutettiin, kun koe muuttui digitaaliseksi syksyllä 2018. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeiden suoritusmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti vuosikymmenen aikana. 

Uudistuksen tavoitteet 

Uudistus vastaa palautteeseen, jonka mukaan nykyinen koe koetaan työlääksi suorittaa yhtenä päivänä ja koeaika riittämättömäksi. Kokelaalla tulisi olla hyvä mahdollisuus osoittaa monipuolisesti osaamisensa koeajan sallimissa rajoissa. Siksi koeaikaa on syytä pidentää ja jakaa koe kahdelle päivälle. Kokeen vaatimustaso ei muutu. Koe laaditaan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti, ja se kertoo myös kokelaan jatko-opintovalmiuksista korkeakouluihin. Vaikka kokelaiden koeaika pitenee, arvostelu pidetään työmäärältään kohtuullisena.  

Uudistus lähentää suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita suomen tai ruotsin kielen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeisiin. Oppimäärät ovat lukiokoulutuksessa rinnakkaisia toisilleen. Lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistuksissa oppimäärien rakenteet ja sisällöt ovat myös lähentyneet toisiaan. Uudistetussa kokeessa käytettävät aineistot ja tehtävätyypit voivat vastata nykyistä paremmin lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin. 

Suunnitelma ja aikataulu 

Uudistetut kaksipäiväiset kokeet olisi mahdollista järjestää kevään 2027 tutkinnossa. Uudistetut kokeet tukisivat hyvin lukion opetussuunnitelman 2019 mukaista arviointia. Kevään 2027 tutkintoon on kolme vuotta, joka on yleinen siirtymäaika ylioppilastutkinnon isoille muutoksille. 

Toinen mahdollinen ajankohta uudistetuille kokeille olisi kevät 2026, jolloin on ehditty opiskella jo useita vuosia vuoden 2019 opetussuunnitelman mukaisesti. Kokeiden muuttuminen kaksipäiväisiksi vaikuttaa erityisesti viimeisen lukiovuoden opetukseen ja opiskeluun, jolloin tieto uudistetuista kokeista olisi riittävän ajoissa kokelailla ja opettajilla.  

Ylioppilastutkintolautakunta tekee päätöksen käyttöönottoaikataulusta lausuntokierroksen jälkeen.