Ohjeet

Tällä sivulla olevat ohjeet ja aikataulut on tarkoitettu lukioille ylioppilastutkinnon toimeenpanoa varten. Kokelaiden tulee noudattaa lukioiden antamia ohjeita ja aikatauluja.

Lukio vastaanottaa kokelaiden ilmoittautumiset kevään tutkintoon 1.12. mennessä ja syksyn tutkintoon 5.6. mennessä.

Ohjeita kokelaille: www.ylioppilastutkinto.fi > Tutkinnon suorittaminen > Tietoa kokelaalle

Lukio voi testata syksyn 2024 tutkinnon ilmoittautumistietojen lähettämistä lautakuntaan tutkintopalvelussa (koe.ylioppilastutkinto.fi) 22.5.2024 alkaen. 

Testaus mahdollistaa sen, että lukiot voivat havaita ja korjata ilmoittautumistiedoissa mahdollisesti olevat virheet (esimerkiksi virheet maksuttomuustiedoissa tai ilmoittautuminen samana tutkintopäivänä oleviin kokeisiin) jo ennen varsinaisen ilmoittautumisajan päättymistä.

Tietojen lähettämistä ja oikeellisuutta testataan tutkintopalvelussa Ilmoittautumiset-välilehdellä olevassa Ilmoittautumistietojen testaus -kohdassa. Testaus tapahtuu lataamalla ilmoittautumistietoja sisältävä json-tiedosto tutkintopalveluun Ilmoittautumistietojen testaus -välilehdellä. Testitiedoston ei tarvitse sisältää kaikkia seuraavan tutkintokerran ilmoittautumisia. Testitiedoston voi ladata testattavaksi niin monta kertaa kuin haluaa. Jos tiedoissa on virheitä, tiedot tulee korjata ennen varsinaista ilmoittautumistietojen siirtoa.

Tietojen testaaminen ei siirrä ilmoittautumistietoja lautakuntaan. Varsinaiset ilmoittautumistiedot toimitetaan Ilmoittautumistiedot-välilehdellä 6.-11.6.2024.

Ilmoittautumistiedot toimitetaan kevään tutkintoon 7.12. mennessä ja syksyn tutkintoon 11.6. mennessä. Tiedot toimitetaan tutkintopalvelussa (koe.ylioppilastutkinto.fi). Ilmoittautumistiedot voi toimittaa joko YTL-tulosluettelo -roolin haltija (rehtori) tai henkilö, jolle rehtori on antanut ”käsittelijä”-oikeudet lautakunnan sähköisessä asioinnissa (https://hakemukset.ylioppilastutkinto.fi/).

Ilmoittautumistietojen tuonnin jälkeen lukion on hyvä vielä varmistaa tutkintopalvelussa Ilmoittautumiset-välilehdellä, että kaikkien ilmoittautuneiden kokelaiden tiedot ovat siirtyneet lautakunnalle.

Oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen oikeutetut kokelaat voivat suorittaa myös ylioppilastutkinnon kokeita maksutta. Oikeus maksuttomiin kokeisiin päättyy siihen, että kokelas saa ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavat ulkomaiset opinnot valmiiksi. 

Ylioppilastutkinnon ilmoittautumistietojen siirron yhteydessä tarkistetaan Opetushallituksen Valpas-palvelusta, onko kokelaalla oikeus suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita maksuttomasti. Ylioppilastutkintolautakunta sallii lukioiden lähettää Valpas-palvelusta eriäviä tietoja, jos lukio perustelee poikkeaman. Jos lukion tietojen mukaan Valpas-palvelu antaa väärän tiedon kokelaan oikeudesta maksuttomiin kokeisiin, tämän virheilmoituksen voi varsinaisten ilmoittautumistietojen tuonnin yhteydessä ohittaa virheilmoituksen yhteydessä näytettävää painiketta klikkaamalla ja perustelemalla poikkeaman avautuvaan dialogiruutuun. 

Epäselvissä tilanteissa lukion on hyvä tarkistaa seuraavat asiat:

 • Onko kokelaan perusopetusta koskeva oppivelvollisuus päättynyt 1.1.2021 jälkeen?  
 • Onko kokelaalla tällä hetkellä kotikunta manner-Suomessa? 
 • Eihän opiskelija ole vielä valmistunut ylioppilaaksi? 
 • Eihän opiskelija ole vielä valmistunut ammatillisesta koulutuksesta? Jos kokelas suorittaa kahta tutkintoa ja on jo valmistunut ammatillisesta koulutuksesta, onko kokelas suorittanut lukion oppimäärän opintoja samanaikaisesti ammatillisen koulutuksen kanssa? 
 • Jos kokelas täyttää tai on täyttänyt 20 vuotta ylioppilaskokeen suoritusajankohdan vuoden aikana, onko kokelaalla erikseen päätetty jatkoaika maksuttomuuteen?

Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Myös lukion oppimäärään kuuluvien opintojen suorittaminen samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon kanssa kuuluu maksuttomuuden piiriin eli koko lukion oppimäärän suorittamista ei edellytetä.  

Ammatillisia ja lukio-opintoja suorittaneiden opinnot ja niiden samanaikaisuus on tarpeen tarkastaa erikseen. Kahden tutkinnon suorittajat voivat jatkaa ylioppilastutkinnon suorittamista maksuttomasti myös ammatillisen perustutkinnon valmistuttua. 

Koulutuksen järjestäjä saa tarjota laajempaa maksuttomuutta kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. Tällaisia päätöksiä on tehty esimerkiksi oppivelvollisten kanssa samoissa ryhmissä oleville opiskelijoille, jotka ovat olleet vaihto-opiskelijana tai perusopetuksen lisäopetuksessa (nykyinen TUVA). Näiden kokelaiden kokeet merkitään maksulliseksi. Koulutuksen järjestäjä maksaa lakisääteiset maksut kokelaiden puolesta. 

(ks. myös Tutkintomaksut)

Kevään tutkinnon materiaalitilaus tehdään joulukuun alussa ja syksyn tutkinnon materiaalitilaus kesäkuun alussa. Materiaalitilauslinkki toimitetaan lukiolle erikseen sähköpostilla.

Ennen tutkinnon alkua lukio tarkistaa, ovatko kaikki tilatut materiaalit saapuneet. Jos tilauksessa on puutteita, lukion tulee ottaa yhteyttä lautakuntaan.

Materiaalitilauksen vastaanottamisesta ja avaamisesta tehdään avauspöytäkirja. Lukio säilyttää avauspöytäkirjat arkistossaan yhden vuoden ajan mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Materiaalitilauksen yhteydessä lukio ilmoittaa ne kokelaat, jotka suorittavat näkövammaisten apuvälineillä suoritettavan kokeen ja kuulovammaisille tarkoitetun ääniaineistoltaan rajoitetun kokeen. Erityisryhmien kokeet tilataan myös niille kokelaille, joille on haettu erityisjärjestelyjä mutta jotka eivät ole vielä ehtineet saada päätöstä hakemukseensa. Rehtori vastaa siitä, että erityisjärjestelyt kuitenkin toimeenpannaan vain siinä tapauksessa, että lautakunta on tehnyt asiasta kirjallisen päätöksen.

Kokelaiden tiedot ilmoitetaan lisäksi normaalisti ilmoittautumisen yhteydessä.

Jotta rehtori voi hoitaa tutkinnon toimeenpanoon kuuluvia asioita lautakunnan verkkopalveluissa rehtorin oikeuksilla, hänellä tulee olla Opintopolku-palvelun käyttäjätiedoissa voimassa oleva YTL-tulosluettelo -rooli asetettuna toimipistetasolle. YTL-tulosluettelo -rooli on voimassa vuoden kerrallaan. Roolin voimassaolo on suositeltavaa varmistaa hyvissä ajoin ennen koepäiviä.

Katso koetilan teknisiä järjestelyjä koskevat ohjeet lautakunnan verkkosivuilta kohdasta Tutkinnon toimeenpano > Kokeen tekniset järjestelyt

Rehtorin tulee huolehtia siitä, että koetilaisuuden valvontaan osallistuvat henkilöt ovat tutustuneet uusimpaan versioon valvojan ohjeesta: Koepäivän kulku ja järjestelyt ja Ongelmatilanteet

Huom! Kokelaat eivät maksa tutkintomaksuja itse suoraan lautakunnan tilille. Lukio lähettää laskut tutkintomaksuista omille kokelailleen ja tilittää kaikki maksut samalla kertaa lautakunnan tilille. 

Kevään tutkintomaksut tilitetään 5.3. mennessä ja syksyn tutkintomaksut 5.9. mennessä.

Käytössä on kaksi tilinumeroa:

Danske Bank: FI51 8129 9710 0112 97
Nordea: FI65 1804 3000 0156 85

Tutkintomaksuja tilitettäessä tulee käyttää lukion omaa viitenumeroa.

Lukio näkee kokelaiden maksut tutkintopalvelussa ilmoittautumistietojen tuonnin yhteydessä. Tarvittaessa lukio voi ladata tutkintopalvelusta tiedot maksuista csv-muotoisena tiedostona.

Erityisjärjestelyhakemukset sekä arvostelussa huomioon otettavaksi tarkoitetut lausunnot tulee toimittaa lautakuntaan 30.11. mennessä kevään tutkinnon osalta ja 30.4. mennessä syksyn tutkinnon osalta. 

Rehtori huolehtii siitä, että kokeita valvovat opettajat ovat tietoisia kaikista kokelaille myönnetyistä erityisjärjestelyistä ja ovat tutustuneet valvojan ohjeeseen.

Kokelaan tulee tarkistaa, että hän on saanut päätöksen erityisjärjestelyhakemukseensa. Jos päätöstä ei ole tullut noin kahta viikkoa ennen kokeiden alkua, tulee asianomaisen ottaa yhteyttä lautakuntaan asian tarkistamiseksi.

Lääkärintodistukset ja muut lausunnot, jotka on tarkoitettu otettavaksi huomioon arvostelussa, lähetetään lautakuntaan välittömästi tutkintokerran kokeiden päätyttyä (viimeistään kahden viikon kuluttua viimeisestä koepäivästä) ensisijaisesti sähköisen asioinnin (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi) kautta. Tarvittaessa todistukset ja lausunnot voi lähettää turvapostilla osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi tai kirjattuna kirjeenä. Lukio säilyttää lausuntojen paperiset versiot itsellään tai palauttaa ne kokelaalle. Lääkärintodistuksia ei saa lähettää samassa lähetyksessä lautakunnalle palautettavien tutkinnossa käytettyjen USB-muistien kanssa.

Materiaalitilauksen yhteydessä lukio ilmoittaa ne kokelaat, jotka suorittavat näkövammaisten apuvälineillä suoritettavan kokeen ja kuulovammaisille tarkoitetun ääniaineistoltaan rajoitetun kokeen. Kokelaiden tiedot ilmoitetaan lisäksi normaalisti ilmoittautumisen yhteydessä. Koetehtävät tilataan materiaalitilauksen yhteydessä myös niille kokelaille, joille on haettu erityisjärjestelyjä mutta jotka eivät ole vielä ehtineet saada päätöstä hakemukseensa. Rehtori vastaa siitä, että erityisjärjestelyt kuitenkin toimeenpannaan vain siinä tapauksessa, että lautakunta on tehnyt asiasta kirjallisen päätöksen.

Kokelaan tulee valita kokeeseen kirjautumisen yhteydessä se koe, johon hän on ilmoittautunut.

Lukioille annetaan erilliset ohjeet koetilan teknisistä järjestelyistä näkövammaisen apuvälineillä suoritettavaa koetta ja muita erityisiä teknisiä järjestelyjä vaativia kokeita varten

Lukion tulee hyvissä ajoin ennen tutkintopäiviä tarkistaa tutkintopalvelusta (koe.ylioppilastutkinto.fi), että niillä kokelailla, jotka ovat aikeissa valmistua tutkintokerran varsinaisena valmistumispäivänä, on ilmoittautuminen tai sisällyttäminen riittävään määrään tutkintoon vaadittavia kokeita.

Koetehtävät ovat ladattavissa tutkintopalvelussa koepäivää edeltävän viikon maanantaina.

Rehtorin on varmistettava ennen koepäivää, että vain kyseisen tutkintokerran ylioppilaskokeiden arvosteluun osallistuvilla opettajilla on käyttöoikeus lautakunnan arvostelupalveluun ja että arvosteluun osallistuvien opettajien mahdolliset esteellisyydet on merkitty järjestelmään. Rehtori merkitsee tutkintopalveluun, mitä kokeita kukin opettaja arvostelee. Jos opettajalle on aikaisemmalla tutkintokerralla annettu oikeudet arvostelupalveluun ja merkitty kokeita arvosteltavaksi, tiedot säilyvät järjestelmässä, ellei niitä muuteta tai poisteta. Tutkintopalvelun arvostelunäkymän käyttöoikeuksia ei saa antaa henkilöille, joilla ei ole oikeutta käsitellä ja arvostella kyseisen lukion koesuorituksia.

Kevään/Syksyn tutkinnon koepöytäkirjat ovat ladattavissa tutkintopalvelussa XX.X.2024 (aikataulu ilmoitetaan myöhemmin). Jos koe järjestetään samanaikaisesti useassa tilassa, otetaan koepöytäkirjalomakkeesta niin monta kopiota, että kussakin koesalissa voidaan pitää pöytäkirjaa.

Alkuperäiset koepöytäkirjat lähetetään yhdellä kertaa lautakuntaan viikon kuluessa siitä, kun kaikki tutkinnon kokeet on pidetty. Koepöytäkirjoja ei saa lähettää samassa lähetyksessä USB-muistien kanssa. Lukion tulee säilyttää itsellään kopio tai kaksoiskappale koepöytäkirjoista.

Rehtori merkitsee tutkintopalveluun, mitä kokeita kukin opettaja arvostelee. Tutkintopalvelun arvostelunäkymän käyttöoikeuksia ei saa antaa henkilöille, joilla ei ole oikeutta arvostella kyseisen lukion koesuorituksia. Opettaja saa katsella ja arvostella vain niiden kokeiden suorituksia, jotka rehtori on määrännyt hänelle arvosteltavaksi.

Sellainen opettaja, joka on tutkintopalvelussa merkitty arvosteluun osallistuvaksi, mutta jolle ei ole annettu koekohtaisia arvostelunäkymän käyttöoikeuksia, näkee tutkintopalvelussa listan pidetyistä kokeista ja voi siirtää kokelaiden koesuoritukset tutkintopalveluun koetilaisuuden jälkeen.

Rehtori varmistaa ennen koepäivää, että vain ylioppilaskokeen arvosteluun osallistuvilla henkilöillä on käyttöoikeus tutkintopalvelun arvostelunäkymään ja poistaa arvostelunäkymän käyttöoikeudet, jos opettaja ei osallistu arvosteluun tai kokeen järjestelyihin meneillään olevalla tutkintokerralla.

Virtuaalipalvelimet ovat asennettavissa kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koepäivää.

USB-muisteihin perustuvia palvelimia saa käyttää enintään 50 kokelaan tutkintoverkoissa. Tätä suuremmissa tutkintoverkoissa tulee käyttää virtuaalisia palvelimia. 

Virtuaalisessa koetilan palvelimessa ja varapalvelimessa on oltava vähintään 50 gigatavua vapaata levytilaa virtuaalikoneen asentamisen jälkeen. Lisäksi lukiolla on oltava varmuuskopioiden ottamiseen ja säilyttämiseen vähintään 150 gigatavua vapaata levytilaa joko koetilan palvelimen sisäisissä tai ulkoisissa massamuisteissa. Koetilan varapalvelinta ei varmuuskopioida.

Koetilan palvelinten kuormitustestauksessa varmistetaan palvelinlaitteiston yhteensopivuus ylioppilaskokeessa käytettävän Abitti-version kanssa. 

Kuormitustestaus tehdään

 • niille virtuaalisille palvelimille, jotka ovat uusia tai joille on tehty merkittäviä muutoksia (esim. käyttöjärjestelmän versionvaihto, laitekomponenttien vaihtoja, VirtualBox-ohjelmiston päivityksiä 5.x -> 6.x, 6.0 -> 6.1) edellisen tutkintokerran jälkeen.
 • niille virtuaalisille palvelimille, joilla oli edellisellä tutkintokerralla ratkaisematta jääneitä suorituskykyongelmia.
 • USB-muisteihin perustuville palvelimille, joita käytetään yli 10 kokelaan tutkintoverkoissa.

Kuormitustestauksessa saa käyttää Ylioppilastutkintolautakunnan toimittamia koetilan palvelimen ja kokelaan koneen USB-muisteja tai levynkuvia. Mikäli kokeessa käytettäviä versioita ei ole vielä testihetkellä saatavilla, voi testin tehdä myös uusimmalla Abitti-versiolla. Koska kuormitustesti kohdistuu nimenomaan palvelimiin, voi testauksen tehdä ilman lopullista koetilan verkkoa. Testaukseen riittää, että koetilan palvelin ja varapalvelin yhdistetään kytkimellä, johon liitetään syksyn tutkintokerran kokelasmäärää vastaava määrä kokelaan koneita. Testaus on tehtävä viimeistään tutkintokerran ensimmäistä koepäivää edeltävällä viikolla.

Katso ohjeet kuormitustestin tekemiseen sivulta ylioppilastutkinto.fi > Tutkinnon toimeenpano > Kokeen tekniset järjestelyt > Kuormitustestaus. Toivomme lukioiden lähettävän ongelmapalvelimien lokitiedot kuormitustestausohjeiden mukaisesti. Se nopeuttaa raportin lähettämistä ja vian selvitystä.

Lukion tulee huolehtia siitä, että lautakunnan tiedotteita varten ilmoitettu sähköpostiosoite on ajantasainen. Tämän sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, että tarvittaessa useampi henkilö pääsee lukemaan siihen lähetetyt viestit. Yhteissähköposti tai lukion tarkoitusta varten perustama sähköpostilista soveltuu tähän hyvin.

Tilauksen yhteydessä lukion tulee ilmoittaa 1–3 sähköpostiosoitetta ja mobiilipuhelinnumeroa, joihin voidaan tarvittaessa lähettää kiireellisiä viestejä tutkinnon aikana. Ilmoitettujen numeroiden tulee olla suoria mobiilipuhelinnumeroita. Lautakunnan tiedoteviestit eivät mene perille paikallisten vaihdejärjestelmien kautta esimerkiksi 0295- tai 09-alkuisiin numeroihin, vaikka numerot olisi kytketty mobiilipuhelinliittymään.

On tärkeää, että rehtori ilmoittaa lukioiden yhdistämistä tai lakkauttamista koskevasta päätöksestä heti, kun päätös asiasta on tehty. Jos tietoa ei ilmoiteta ajoissa, lautakunta ei pysty takaamaan tulostietojen ja todistusten toimittamista lukioon ajallaan.

Koetehtävät ladataan lautakunnan tutkintopalvelussa (koe.ylioppilastutkinto.fi). Rehtorin on varmistettava ennen koepäivää, että vain meneillään olevan tutkintokerran ylioppilaskokeiden arvosteluun osallistuvilla opettajilla on käyttöoikeus lautakunnan arvostelupalveluun ja että arvosteluun osallistuvien opettajien mahdolliset esteellisyydet on merkitty järjestelmään. Rehtori merkitsee tutkintopalveluun, mitä kokeita kukin opettaja arvostelee. Jos opettajalle on aikaisemmalla tutkintokerralla annettu oikeudet arvostelupalveluun ja merkitty kokeita arvosteltavaksi, tiedot säilyvät järjestelmässä, ellei niitä muuteta tai poisteta. Tutkintopalvelun arvostelunäkymän käyttöoikeuksia ei saa antaa henkilöille, joilla ei ole oikeutta käsitellä ja arvostella kyseisen lukion koesuorituksia.

Koetehtävät ovat ladattavissa koepäivää edeltävän viikon maanantaista klo 12 alkaen. Ladatut koetehtävät ovat salatussa muodossa. Salaus puretaan koetilaisuuden alussa lukioille toimitettavan purkukoodin perusosan ja koepäivän aamuna julkaistavan purkukoodin lisäosan avulla. 

Lautakunta lähettää purkukoodien perusosat ja avainlukulistat lukioille postitse erillisenä postilähetyksenä. Myös tämän lähetyksen avaamisesta tehdään merkintä avauspöytäkirjaan.

Purkukoodin lisäosa julkaistaan Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi/koodi ja puhelinvastaajassa numerossa 0295 338 227. X-palvelun (entinen Twitter) käyttäjät voivat katsoa purkukoodin myös osoitteessa twitter.com/ YTLSEN_tekn.

Rehtorin tulee huolehtia siitä, että koetilaisuuden valvontaan osallistuvat henkilöt ovat tutustuneet uusimpaan versioon valvojan ohjeesta: Koepäivän kulku ja järjestelyt ja Ongelmatilanteet

Rehtori tai valvoja, jonka rehtori on nimennyt vastaamaan koesuoritusten siirtämisestä, siirtää koesuoritukset lautakunnan tutkintopalveluun (koe.ylioppilastutkinto.fi) koepäivänä klo 18:aan mennessä. Suoritukset arvostellaan tutkintopalvelussa. Opettaja saa katsella ja arvostella vain niiden kokeiden suorituksia, jotka rehtori on määrännyt hänelle arvosteltavaksi.

Arvostelupalvelun käyttöohje on lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa ylioppilastutkinto.fi > Asiointipalvelut > Ilmoittatumiset tutkintoon ja koesuoritusten arvostelu > Arvostelupalvelun käyttöohje. Opettajalla tulee olla käytössään lautakunnan antamat alustavat hyvän vastauksen piirteet ja koekohtaiset määräykset, joista hän voi tarkistaa kokeen yleiset arvosteluperiaatteet, sekä kokeessa käytettävät pisteet ja arvosteluasteikot.

Alustava arvostelu on mahdollista merkitä valmiiksi yksittäisen pisteruudun tarkkuudella. Alustava arvostelu merkitään valmiiksi kokeen arvostelunäkymässä. Opettaja voi itse merkitä arvostelemiensa koesuoritusten alustavan arvostelun valmiiksi työn edetessä. Myös rehtori tai toinen opettaja, jolla on oikeudet arvostella kyseessä olevaa koetta, voi merkitä arvosteluja valmiiksi. 

Alustavan arvostelun merkitseminen valmiiksi siirtää kyseessä olevan suorituksen lautakunnan lopulliseen arvosteluun. Alustavan arvostelun valmiiksi merkitsemisen jälkeen arvostelua pääsee vielä muokkaamaan yksittäisen vastauksen osalta 12 tunnin ajan. 

Tarkemmat käyttöohjeet ovat lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa ylioppilastutkinto.fi > Asiointipalvelut > Ilmoittautumiset tutkintoon ja koesuoritusten arvostelu > Arvostelupalvelun käyttöohje.

Virtuaaliset koetilan palvelimet varmuuskopioidaan ja tyhjennetään Naksu-ohjelmalla kunkin koeviikon viimeisenä koepäivänä sen jälkeen kun koesuoritukset on siirretty tutkintopalveluun. Koetilan varapalvelinta ei varmuuskopioida.

Varmuuskopioita säilytetään, kunnes tutkintokerran tulokset ovat lopulliset, eli kevään tutkinnon osalta 20.6. ja syksyn tutkinnon osalta 20.12. saakka. Varmuuskopiot säilytetään palvelinkoneella tai erillisellä muistivälineellä (USB-muisti tai kovalevy), kuitenkin aina lukitussa tilassa.

Ilmoitus osallistumisoikeutta vaille jääneistä opiskelijoista tehdään lautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi) välittömästi viimeisen koepäivän jälkeen.

Lukio palauttaa kaikki lautakunnan lähettämät USB-muistit. USB-muistit sisältävät opiskelijoiden koesuorituksia ja lautakunnan lisensoimia ohjelmistoja, joten lukion on palautettava kaikki lautakunnan lähettämät USB-muistit takaisin lautakunnalle.

USB-muistit pakataan samoihin pahvilaatikoihin ja styrox-lokerikkoihin, joilla lautakunta on lähettänyt muistit lukiolle. Muisteihin, pahvilaatikoihin ja styrox-lokerikkoihin ei pidä kirjoittaa tai kiinnittää mitään. Palautus tulee tehdä postipakettina, lisäpalveluna ”särkyvää”.

Lääkärintodistuksia, koepöytäkirjoja tai muita asiakirjoja ei saa lähettää lautakuntaan samassa lähetyksessä USB-muistien kanssa.

Digitaalisiin kokeisiin ja koejärjestelmään liittyvissä teknisissä ongelmissa lukiot voivat ottaa yhteyttä Abitti-tukeen. Koetilanteen aikana soitettaessa tulee varautua vastaamaan mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin ongelmasta, joten on hyvä, jos valvoja, joka on todennut ongelman ja tuntee tilanteen, soittaa puhelun itse.

Abitti-tuen yhteystiedot:

Tutkinnon aikana muissa tapauksissa, esimerkiksi myöhästymisiin, sairaustapauksiin, kokeen suorittamiseen tai sähköiseen asiointiin (hakemukset ja lomakkeet) liittyvissä asioissa, voi olla yhteydessä tutkintopäivystykseen tai suoraan kyseessä olevaa asiaa hoitavaan tutkintosihteeriin.

 • tutkintopäivystyksen puhelin: +358 295 338 230
 • tutkintosihteerit: 
  • Hannele Suominen, puh. 0295 338 208: vieraskielisten kokelaiden erityisjärjestelyt, osallistumisoikeus suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen
  • Markku Rytkönen, puh. 0295 338 205: lääkärintodistukset, puoltolauseet, erityisjärjestelyt (sairaus, vamma, erityisen vaikea elämäntilanne), kuulovammaiset kokelaat
  • Tiia Kiuru, puh. 0295 338 214: lukivaikeuslausunnot, erityisjärjestelyt (lukivaikeus)

Lukion tulee hyvissä ajoin ennen kevään tutkintopäiviä tarkistaa tutkintopalvelusta (koe.ylioppilastutkinto.fi), että niillä kokelailla, jotka ovat aikeissa valmistua kevään varsinaisena valmistumispäivänä, on ilmoittautuminen tai sisällyttäminen riittävään määrään tutkintoon vaadittavia kokeita.

Ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) mukaan tutkinto on valmis, kun kokelas on suorittanut vaadittavat kokeet hyväksytysti ja suorittanut lukion oppimäärän, ammatillisen perustutkinnon tai muun laissa määritellyn oppimäärän.

Lautakunta saa tiedon kokelaan suorittamasta lukion oppimäärästä tai ammatillisen perustutkinnon valmistumisesta Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on pitää Koski-tietovarannossa olevat tiedot ajan tasalla. Tiedot suoritetuista opinnoista tulee päivittää Koskeen kevään tutkinnon osalta viimeistään 5.5. ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 4.11.

Lukion tulee vielä heti 5.5./4.11. jälkeen tarkistaa lautakunnan tutkintopalvelussa, että tutkintokerran varsinaisena valmistumispäivänä ylioppilaaksi valmistuvien tiedot suoritetuista opinnoista ovat varmasti oikein. Jos tieto on väärin, se menee väärin myös korkeakoulujen opiskelijavalinnan käyttöön.

Suoritetuista opinnoista ilmoitetaan suoraan lautakunnalle tutkintopalvelun kautta vain, jos tietoa ei voida välittää Kosken kautta. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi ahvenanmaalaisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot tai ulkomaalaiset tutkinnot.

Se lukio, joka vastaa kokelaan ylioppilastutkinnosta, huolehtii siitä, että kokelaan tiedot ovat oikein.

Kokelas voi sisällyttää hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet uuteen tutkintoon kuudelta edelliseltä tutkintokerralta (L 502/2019, 13 §).

Ilmoitus aiemmin suoritetun kokeen sisällyttämisestä uuteen tutkintoon lähetetään lautakuntaan ensisijaisesti lukioiden sähköisen asioinnin kautta. Ilmoituksen voi tehdä missä tahansa vaiheessa tutkintoa, kuitenkin aikaisintaan siinä vaiheessa, kun kokelas ilmoittautuu uuden tutkinnon ensimmäiseen tutkintokertaan. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään Yleisten määräysten ja ohjeiden luvussa 1.1.8 (Ylioppilastutkintoon vaadittavien opintojen valmistumisesta ilmoittaminen) esitetyn aikataulun mukaisesti.

Ylioppilastutkinnon tulosluettelo tulee näkyville tutkintopalveluun tulosten julkistamispäivänä. Samaan aikaan Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilla julkaistaan pisterajat ja lopulliset hyvän vastauksen piirteet. Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu.  

Tulospäivänä klo 9:      

Lukio voi nähdä tulosluettelon tutkintopalvelussa (koe.ylioppilastutkinto.fi). Pisterajat julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla.

Tulosten julkistamista seuraavana päivänä klo 9:    

Kokelas (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja) näkee arvostellut koesuoritukset Oma Opintopolku -palvelussa. Opettaja näkee arvostellun koesuorituksen arvostelupalvelussa. 

Tarvittaessa lukion rehtori tai opettaja voi tulosten julkaisun jälkeen pyynnöstä tulostaa arvostellun koesuorituksen arvostelupalvelusta kokelaalle tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle. Koesuoritukset ovat salassa pidettäviä, joten niitä ei saa antaa nähtäväksi muille kuin asianomaisille. 

Koesuoritusta heikentävä syy ja häiriötilanne kokeessa

Sairaus tai vamma, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Kokelaan saama korotettu pistemäärä voi olla enintään yhtä suuri kuin approbatur-arvosanan vähimmäispistemäärä.

Mahdollisen koetilanteessa tapahtuneen häiriön johdosta annettu pistekorotus sisältyy kokeen yhteispistemäärään. 

Pistekorotukset näkyvät siitä, että tulosluettelossa ilmoitettu yhteispistemäärä poikkeaa summasta, joka saadaan laskemalla yhteen tulosluettelossa näkyvät tehtäväkohtaiset pisteet, tai tulostettavassa koesuorituksessa ilmoitetusta kokeen tehtäväkohtaisten pisteiden summasta. Lisäksi lukiolle lähetetyssä tuloslistassa näkyy sana ”korotettu” kyseisen kokeen kohdalla.

Tuloksia ja arvostelua koskevat tiedustelut

Jos lukio huomaa, että lautakunnan ilmoittamissa tiedoissa on jokin puute tai kirjausvirhe, rehtori tai asianomaisen aineen opettaja voi esittää tarkistuspyynnön lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjallisesti. Tarkistuspyyntö on syytä tehdä heti, kun virheellinen tieto on havaittu. Tarkistukset pyritään tekemään ennen todistusten lähettämistä lukioihin. 

Lautakunnan kanslia ei anna sensorin yhteystietoja koesuoritusten arvostelua koskevia tiedusteluja varten. 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa.

Kokelas voi keskustella arvostelun perusteista asianomaisen aineen opettajan kanssa.

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) 15 §:n perusteella Ylioppilastutkintolautakunta saa antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi. 

Lukio voi luovuttaa ylioppilaiden nimet julkaistavaksi varmistettuaan tulostietojensa oikeellisuuden.

Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että Ylioppilastutkintolautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin ennen tulosten valmistumista. Jos lukio haluaa itse julkaista nimet esimerkiksi omilla verkkosivuillaan, tarvitaan jokaiselta ylioppilaalta siihen suostumus.

Digitaalinen tutkintotodistus on ladattavissa Oma Opintopolku -palvelussa kevään/syksyn varsinaisesta valmistumispäivästä lähtien. Digitaalinen todistus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Paperiset todistukset postitetaan lukioihin. Lukio luovuttaa todistukset kokelaille. Lukio tiedottaa kokelaille todistusten toimittamistavoista ja -ajankohdista. Lukiot voivat toimittaa todistukset kokelaille postitse tavallisena kirjeenä.

Lukio, johon kokelaan todistus lähetetään, määräytyy seuraavasti:

 • Jos kokelas on osallistunut tutkintokerran kokeisiin, ylioppilastutkintotodistus lähetetään siihen lukioon, jossa hän osallistui kokeisiin.
 • Jos kokelas sai lukion oppimäärän valmiiksi ja valmistuu ylioppilaaksi, mutta ei osallistunut tutkintokerran kokeisiin, hänen ylioppilastutkintotodistuksensa lähetetään lukioon, jossa opinnot Kosken mukaan valmistuivat.
 • Jos kokelas sai muut tutkintoon oikeuttavat opinnot kuin lukion oppimäärän valmiiksi eikä ole osallistunut tutkintokerran kokeisiin, ylioppilastutkintotodistus lähetetään siihen lukioon, jossa hän on viimeksi suorittanut ylioppilastutkinnon kokeita.
 • Todistukset suoritetuista ylioppilastutkinnon kokeista sekä uusijoiden ja täydentäjien todistukset lähetetään siihen lukioon, jossa kokelas on osallistunut kokeisiin.