Määräykset ja ohjeet

Tähän osioon on koottu ylioppilastutkinnon järjestämiseen ja toimeenpanoon liittyvät lait ja asetukset sekä yleiset ja koekohtaiset määräykset ja ohjeet.

Apollo-hahmo, ylioppilaslakki, antiikkinen pylväs.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Yleiset määräykset ja ohjeet

Yleiset määräykset ja ohjeet

Liite 1: Koetilan tekniset järjestelyt

Liite 2: Kokelaan tietokonetta koskevat ohjeet

Liite 3: Määräys langattoman tutkintoverkon käyttämisestä ylioppilastutkinnossa

Liite 4 a: Valvojan ohje – koepäivän kulku ja järjestelyt

Liite 4 b: Valvojan ohje – ongelmatilanteet

Koekohtaiset määräykset ja ohjeet

Äidinkieli ja kirjallisuus

Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus

Reaaliaineet

Matematiikka

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

Erityisjärjestelyjä koskevat määräykset ja ohjeet

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevat määräykset ja ohjeet (6.2.2024)

Lait ja asetukset

Ylioppilastutkinnosta ja siihen liittyvistä asioista säädetään pääosin laissa ylioppilastutkinnosta (502/2019) ja valtioneuvoston asetuksessa ylioppilastutkinnosta (612/2019). Joiltakin osin sovelletaan myös kumotun lukiolain (629/1998), kumotun ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) ja kumotun ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen (915/2005) säädöksiä, koska osaa 1.8.2019 voimaan tulleen lain (502/2019) säädöksistä sovelletaan vasta keväällä 2022 tutkintonsa aloittaviin kokelaisiin.

Lukiolaki (714/2018)

Laki ylioppilastutkinnosta (502/2019)

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)

Asetus ylioppilastutkinnosta (612/2019)

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005, kumottu)

Asetus ylioppilastutkinnosta (915/2005, kumottu)

Lukiolaki (629/1998, kumottu)